Bones pràctiques de teletreball

Imatge principal a portada: 
 Font: Damian Zaleski
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Quan s’adopta, s’han d’implementar els processos i les eines per resoldre els grans reptes dels grups de treball: la planificació, la coordinació, la flexibilitat i la comunicació.

Per poder realitzar un teletreball eficient i eficaç, s’ha de comptar amb un espai on sigui fàcil concentrar-se, amb el nivell de seguretat requerit, una bona connexió a internet, i amb la climatització, la il·luminació i el nivell de so correctes. L’espai de treball a casa ha de complir els mateixos estàndards d’ergonomia que té el lloc de feina habitual. És imprescindible assegurar-se de tenir una taula i una cadira adients i altres accessoris de qualitat similar amb l’alçada correcta.

Imatges secundàries: 
 Font: Damian Zaleski
 Font: William Iven
Subtitols: 
Com s’organitza l’equip?
La gestió del temps
Informar de la disponibilitat
Seguiment del teletreball
Ser accessible
Una relació de confiança
Continguts: 

En un equip amb persones que teletreballen és indispensable una bona organització en què cada persona vegi acomplertes les seves expectatives. Quan s’adopta el teletreball, s’han d’implementar els processos i les eines necessàries per resoldre els grans reptes que tenen tots els grups de treball: la planificació, la coordinació, la flexibilitat i la comunicació. Tot i que cada equip adoptarà les seves, a continuació s’apunten recomanacions per a l’organització d’un equip de teletreballadors/es.

 • Fixar almenys un dia a la setmana en què l’equip al complet es troba.
 • Acordar les tasques presencials setmanalment.
 • Preveure com es duran a terme les tasques presencials.
 • Tenir previstos mitjans de trobada virtual.
 • Anticipar les tasques que es poden dur a terme amb més eficiència des de casa.
 • Ser flexible en canviar el dia de teletreball per necessitats puntuals.

Les diferències entre un dia de treball en el lloc habitual de feina i una jornada laboral a casa no són tant en com s’organitza la feina, sinó en les especificitats de cada lloc. Resulta interessant adaptar les rutines de cada persona per tal de millorar el rendiment de cada una mitjançant diverses tècniques de gestió del temps, aplicables tant a casa com a la feina. És recomanable tenir tasques previstes el dia de teletreball i que es poden anar recopilant els dies previs, també establir-ne unes de fixes, o bé escollir tasques que requereixen una concentració específica.

En general, és important parar atenció a les tasques presencials que queden pendents durant el dia de teletreball per ser resoltes el primer dia de feina presencial. També és necessari treballar 50 minuts i descansar-ne 10, aixecar-se i caminar, accions que poden oblidar-se amb la comoditat que comporta estar treballant a casa. Cada persona ha d’identificar la franja o franges horàries en què és més productiva i dedicar aquest temps a fer les feines més difícils. El dia s’hauria de tancar revisant la llista de tasques fetes i pendents.

Quan es teletreballa, cap dels agents que intervé en la tasca diària ha de tenir la sensació que la persona que duu a terme tasques de teletreball és invisible. Es recomana informar a caps, companys/es i persones usuàries, si es creu oportú, del període en el qual s’estarà disponible habitualment, amb l’objectiu que totes aquestes persones puguin trobar el/la teletreballador/a amb facilitat. Així mateix, és bo indicar als companys i companyes el moment de començar i de plegar de la feina.

La recomanació general és no deixar cap comunicació per més endavant o per l’endemà, i aprofitar totes les ocasions que es presentin per establir contacte amb companys i companyes. Això farà que hi hagi fluides a l’hora de gestionar qualsevol imprevist, proposta o idea, i la persona que està duent tasques de teletreball farà que s’allunyi d’aquella sensació d’estar treballant en solitud. És molt aconsellable que els equips de treball comptin amb un xat propi per donar agilitat en la comunicació.

Són diversos els neguits que apareixen quan es posa en marxa el teletreball, especialment per part de les persones amb major responsabilitat. Per tant, és essencial que l’organització de les tasques que es fa en un dia de teletreball i les que es realitzen en una jornada laboral a la feina no difereixin en res. El seguiment per part de caps no ha de modificar-se, independentment del lloc on s’estigui realitzant feina, sinó que cal fer-ho des de la globalitat del treball, mitjançant el mètode que cada cap apliqui.

És responsabilitat de la persona teletreballadora ser accessible a qui pugui necessitar els seus serveis durant la jornada laboral. És imprescindible informar a les persones usuàries de les vies de contacte amb les unitats i les persones encarregades corresponents, i establir la forma com es resoldran les tasques presencials per part de l’equip. Un cop ha quedat això plasmat, s’han de seguir les pautes establertes perquè hi hagi una continuïtat en el servei.

Totes les demandes de tasques que corresponen a la persona teletreballadora se li han de redirigir pels canals establerts i evitar altres mitjans, en la mesura del possible, per no caure en confusions. En el cas que es requereixi la presència de l’empleat o empleada, caldrà procedir segons el protocol d’actuació. En les jornades de teletreball és una bona pràctica contestar els correus electrònics com més aviat millor i tornar la trucada ràpidament en el cas que no s’hagi pogut agafar el telèfon.

La confiança és el motor de les relacions positives i això s’evidencia encara més quan es fa teletreball. Una persona teletreballant pot necessitar garantir la confiança del seu entorn vers el seu compromís amb la feina, encara que només sigui per trencar certes idees preconcebudes. Confiança és comunicació, visibilitat, pertinença, transparència i compromís. Si bé és cert que la percepció depèn de cada persona, es poden millorar les relacions positives amb l’entorn tenint cura de la comunicació.

Es fa necessari cuidar-la amb eines que ajudin a fer-ho possible, com videoconferències o xats. A més, per contribuir a les relacions de grup, es pot demanar un canvi de dia de teletreball, ja sigui per assistir a una reunió presencial o per anar al comiat d’un/a company/a. Aquests petits detalls permeten que tothom se senti integrat i, a la vegada, fan que l’equip consideri que en formem part i tingui present a les persones treballadores.

La transparència també permet augmentar la confiança amb tots els agents relacionats amb la feina, tant si es treballa de manera presencial com virtual i, al mateix temps, s’alimenta la confiança amb un entorn més ampli, ja que si es treballa de manera oberta, caps i interlocutors/es coneixen la feina i confien en la resposta de qui realitza el teletreball. El compromís amb la feina i amb les relacions de l’entorn empeny cap a l’expertesa i la millora de resultats, tant si es treballa des de casa com presencialment.

Aquest recurs està basat en diversos documents que formen part de la Guia de Bones Pràctiques al Teletreball que va publicar la UPC l’any 2017.

field_vote: 

8 claus per a una comunicació basada en la justícia social

Imatge principal a portada: 
Quan generem informació internacional, cal tenir molt present conceptes com la justícia global i els drets humans. Font: MatNatPrat
Autor/a: 
Josep Carbonell
Resum: 

Us oferim consells a tenir en compte per elaborar informació internacional de qualitat que fomenti la igualtat i el respecte als drets humans.

Catàstrofes naturals, desertització, epidèmies, conflictes armats. Sovint, des de la nostra entitat ens veiem obligats a publicar continguts sobre situacions de dificultat que tenen lloc lluny de casa nostra i sobre la tasca de les organitzacions que hi treballen sobre terreny. Però tenim clar com fer-ho? Tenim en compte conceptes com la justícia social a l'hora d'elaborar-los?

Imatges secundàries: 
Quan generem informació internacional, cal tenir molt present conceptes com la justícia global i els drets humans. Font: MatNatPrat
Subtitols: 
Contextualitzar
Incloure fonts diverses
No limitar-se a opinions confrontades
No caure en el publireportatge
Llenguatge lliure d’estereotips i sensacionalisme
Cuidar les imatges
Donar veu i tenir cura de les dones i els menors
Afavorir el periodisme de solucions
Continguts: 

Els conflictes no apareixen de la nit al dia, tenen antecedents i causes que cal conèixer per afavorir la comprensió dels fets i la seva complexitat.

Per tant, s’elaboraran peces periodístiques de format llarg que posin en context els conflictes i l’àrea geogràfica i que permetin al lector/a agafar perspectiva per entendre el que està passant en una dimensió global, relacionant les causes amb els fets presents i els futurs impactes en els països implicats. Es fugirà de la dictadura de l’emergència i de les cobertures estàndard per fer seguiment dels esdeveniments i aportar informació regularment sobre l’evolució de la situació.

Per tal d’atraure l’atenció del lector/a, també és interessant exposar els problemes comuns i conèixer quin paper tenim nosaltres en aquest conflicte, com ens afecta i com hi hem influït, perquè el que passa al sud està relacionat amb el que passa al nord, i viceversa.

Quan s’expliqui un esdeveniment, s’apostarà sempre per la imparcialitat donant veu a totes les parts implicades: Persones afectades, governs, líders locals, organitzacions i col·lectius del sud, periodistes i experts/es en origen i testimonis.

Això permetrà facilitar tota la informació necessària al lector/a perquè es pugui fer una idea de la situació real i, a més, donar la paraula a les persones i actors implicats perquè expliquin les seves pròpies històries i siguin inclosos en la producció d’informació.

Per poder accedir a totes les fonts, és interessant establir sinergies amb periodistes i mitjans de comunicació dels països del sud.

Les narratives binàries simplifiquen massa i no ajuden a comprendre els problemes. Per tant, es fugirà sempre d’enfocaments basats únicament en la contraposició i en la creació de bàndols, per evitar així, emfatitzar les diferències que puguin existir entre diferents grups de persones i caure en l’ús d’estereotips per justificar i legitimar aquesta dicotomia.

Un reportatge periodístic no és un publireportatge. Ha de donar informació i no només explicar què fan les organitzacions del nord allà on treballen. Per tant, es tractarà la situació més enllà de la comunicació vinculada únicament a les seves activitats.

En aquest esforç per evitar la 'oenegeització' de la informació internacional pot ser d’utilitat abordar la cooperació des de vessants múltiples, com l’econòmica, la política i la cultural i tractar projectes de fons que no se centrin només en l’activitat de l’organització.

S’atorgarà importància al vocabulari utilitzat. La simplicitat i la uniformitat són símptomes de mal periodisme. Es parlarà de cooperació internacional des d’una visió global que no simplifiqui la problemàtica.

El llenguatge utilitzat es desmarcarà també d’expressions deshumanitzadores i de llenguatge assetjador i discriminatori que, per exemple, posi a una ètnia, raça o nacionalitat per sobre d’una altra.

Un altre aspecte a tenir en compte a l’hora d’elaborar un contingut és el material audiovisual que s’utilitzarà. Es faran servir imatges que no siguin discriminatòries ni fomentin l’odi o l’estigmatització d’un col·lectiu. Mostrar pobles i comunitats com a lluitadores, no només com a víctimes.

Totes les imatges hauran de ser lliures de drets o tenir el consentiment previ dels protagonistes. Si apareixen menors d’edat, caldrà el permís previ de la persona responsable de l’infant.

Cal trencar amb les visions androcèntriques que posicionen l’home per sobre de la dona. Per a fer-ho possible, s’inclourà, sempre que es pugui, les dones com a subjecte de drets, es tindrà en compte la seva expertesa i testimoniatge i es procurarà establir una presència paritària entre homes i dones tant al text com a les imatges.

També s’evitaran tota mena d’estereotips o imatges que incitin a l’assetjament o fomentin actituds masclistes.

Quant als menors, és important incloure la seva opinió i testimoni en els casos que els afecten. Ara bé, es tindrà una especial cura amb les imatges i testimonis d’infants i s’evitarà sempre l’ús sensacionalista d'aquests. La dignitat de la infància i els seus drets han de prevaldre sobre qualsevol altra consideració.

En la mesura del possible, s’oferirà una mirada periodística crítica per contribuir a la reflexió. No hi haurà prou en relatar el conflicte, caldrà posar en valor les bones pràctiques i les propostes de la societat civil, persones expertes i ciutadania afectada per revertir la situació.

field_vote: 

Recursos sobre medi ambient i desenvolupament sostenible

Imatge principal a portada: 
 Font: Fundación Mediterranea
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs es presenta un recull amb diversos portals on poder trobar informacó i activitats de divulgació al voltant de tot allò relacionat amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible.

Imatges secundàries: 
 Font: Fundación Mediterranea
 Font: Chema Concellón
Subtitols: 
Centre de Documentació de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
Centres de documentació dels espais naturals de la Generalitat de Catalunya
CILMA. Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Ministeri per a la Transició Ecològica
Recull d’activitats educatives sobre residus
Web del canvi climàtic
Continguts: 

Aquest centre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat posa a l’abast de totes les persones interessades en les qüestions mediambientals diferents serveis i recursos especialitzats.

Entre la informació que ens ofereix la web, destaquen les següents seccions:

Un dels objectius d’aquests centres és difondre l’existència d’espais naturals com, poden ser els Aiguamolls de l’Empordà, el Delta de l’Ebre o el Massís del Pedraforca.

A través de la galeria multimèdia es pot realitzar una primera visita virtual a aquests espais gràcies a les fotografies i vídeos que es posen a l'abast de tothom. A més, en els fons d’aquests centres de documentació es troba informació sobre diferents temàtiques:

 • Gestió del territori
 • Geologia
 • Hidrologia
 • Fauna
 • Vegetació
 • Agricultura
 • Educació ambiental
 • Planificació
 • Turisme

El portal del CILMA, el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona, és un espai adreçat a l’intercanvi d’experiències entre els diferents ens locals del territori, a la vegada que promou la divulgació i sensibilització entorn la gestió sostenible.

En concret, dins de cadascú dels següents àmbits es poden trobar activitats i projectes, documents d’interès, notícies d’actualitat, enllaços i agendes amb continguts relacionats:

A més, el portal també incorpora la secció recursos, on es pot accedir a diferents publicacions, documents i enllaços d’interès, així com accés al servidor de cartografia de la Diputació de Girona.

A la web de l’Entitat del Medi Ambient del Consorci de l’Àrea Metropolitana de Barcelona hi ha informació sobre els següents àmbits:

En concret, dins de cadascú d’aquest àmbits es troba informació sobre els diferents projectes que l’entitat té en marxa, documents entorn la normativa i el marc legal, així com un glossari.

A més, al portal també s'hi trob una secció sobre dades ambientals de l’Àrea Metropolitana i un altre amb publicacions sobre els diferents àmbits (aigua, residus i foment de la sostenibilitat) dirigides a públic escolar, adult i personal tècnic.

Al web del Ministeri per a la Transició Ecològica es toben recursos sobre aquest àmbit classificats segons diferents àrees d’activitats.

Dins de cada una d’aquestes àrees, hi ha diferents seccions com estadístiques, formació, legislació i publicacions. Això permet accedir de manera més fàcil a la informació i documentació de cadascuna de les temàtiques.

Entre les diferents àrees d’activitats, en destaquen les següents:

A més, el portal també permet accedir al Centre de Publicacions i consultar a través d’internet més de 1.000 títols de revistes d'arreu del món.

L’Agència de Residus de Catalunya va impulsar a principis del 2011 la creació d'aquesta web què recull diferents activitats d’educació ambiental sobre residus que es desenvolupen arreu del país.

El portal classifica les activitats recopilades segons quatre tipologies:

 • Activitats de l’aula
 • Cursos i tallers
 • Xerrades i conferències
 • Visites guiades
 • Fires, mercats i espectacles
 • Concursos i premis
 • Altres

A més, el cercador permet buscar aquestes activitats segons tres criteris:

 • Novetat
 • Valoració

Aquest portal de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic és un recurs de referència a l’hora d’aprofundir en aquesta problemàtica i posar en marxa activitats que ajudin a la seva mitigació.

En aquesta web es troba informació sobre les principals polítiques posades en marxa per fer front al canvi climàtic, tant a nivell internacional com català, els resultats d’estudis sobre els efectes d’aquesta problemàtica a Catalunya, així com bones pràctiques per reduir les emissions.

Entre d’altres seccions, destaquen els següents continguts:

field_vote: 

Estudis de màster i postgrau en l’àmbit de la pau i els drets humans

Imatge principal a portada: 
 Font: Rain Love
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Cada cop són més les universitats que ofereixen estudis superiors en l’àmbit de la cultura de pau. A continuació, es presenta un recull d’alguns que s’ofereixen per al curs 2019/20.

Imatges secundàries: 
 Font: Rain Love
 Font: KTIQS
Subtitols: 
Postgrau en Cultura de Pau
Postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural: Aplicacions Pràctiques
Màster en Estudis de Pau, Conflictes i Seguretat
Formació en drets humans i cultura de pau
Màster universitari de Drets humans, Democràcia i Globalització
Màster en Drets Humans i Educació per a la Pau
Continguts: 

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 15 d’octubre de 2019

Data fi docència: 4 de juny de 2020

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Conèixer el concepte de pau positiva i la perspectiva positiva del conflicte.
 • Saber identificar els tres tipus de violència en diversos àmbits (gènere, medi ambient, mitjans de comunicació, governs, identitat,...).
 • Reflexionar críticament sobre diferents teories de l'anàlisi de conflictes armats i de la construcció de pau.
 • Establir relacions entre el nivell microsocial i el macrosocial dels conflictes, negociació, mediació i sanció restaurativa/justícia transicional,
 • Conèixer formes de construcció de pau: moviment per la pau, gestió de crisis humanitàries, rehabilitació, DDR, reconciliació,...

Més informació

Organitzat per: Institut de Formació Contínua IL3 - UB

Data inici docència: 7 de novembre de 2019

Data fi docència: 16 d’octubre de 2020

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Dotar als participants d'una base teòrica en matèria de cultura de pau, interculturalitat i convivència social.
 • Oferir als participants un ampli ventall d'aplicacions pràctiques per a solucionar problemes de pau i convivència a nivell social.
 • Dotar als participants de les capacitats necessàries per a implementar en la societat les aplicacions pràctiques estudiades.

Més informació

Organitzat per: Blanquerna – Universitat Ramon Llull

Data inici docència: Octubre de 2019

Data fi docència: Juliol de 2020

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Identificar, revisar i analitzar críticament una àmplia una gamma de fonts sobre pau, seguretat i conflictes.
 • Obtenir coneixement en profunditat sobre les principals teories sobre causes de conflictes.
 • Explorar condicions per a una pau sostenible i aprendre sobre la construcció de la pau mitjançant iniciatives d’èxit.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats de resolució de conflictes, negociació i mediació.

Més informació

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data inici docència: Març de 2020

Data fi docència: Març 2022

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Accedir a la continuació dels estudis propis, com a persona que ha de fugir del lloc d'origen per raó de la seva condició ètnica o religiosa, per les opinions polítiques o per qualsevol altra circumstància.
 • Formar-se com a agent de pau i protecció dels drets humans per a la mediació en els conflictes dels quals ha estat víctima.

Més informació

Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya

Data inici docència: Setembre de 2019

Data fi docència: No s’especifica

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Oferir una cultura àmplia en matèria de drets humans i democràcia.
 • Enfortir la comprensió dels drets humans i la democràcia com a fonament de la convivència social pacífica més duradora i justa.
 • Desenvolupar capacitats per a pensar analíticament sobre l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans al món professional públic, privat o associatiu.
 • Millorar la capacitació dels estudiants per a fer investigacions en aquesta àrea de coneixement.
 • Facilitar el desenvolupament professional dels estudiants.
 • Desenvolupar habilitats específiques de col·laboració amb professionals de diferent formació per a millorar l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans i la democràcia.
 • Obtenir instruments eficients per a l'assessorament legal a particulars i col·lectius en temes de vulneració dels drets i estratègies de defensa més adequades.

Més informació

Organitzat per: Emagister

Data inici docència: A escollir

Data fi docència: A escollir

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Conèixer exemples de cultura no violenta i accions per a la cultura de pau.
 • Assolir un coneixement profund sobre drets humans i cultura de pau
 • Millorar l’anàlisi crítica dels conflictes que en l’actualitat són presents arreu del món.

Més informació

field_vote: 

Vols aprofundir en l'àmbit de la cooperació?

Imatge principal a portada: 
Camps de treball. Font: Gazteaukera (flickr) Font:
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
Resum: 

Consulta aquesta selecció de màsters que es desenvoluparan a diferents universitats catalanes durant el curs 2019/2020.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Màster en Cooperació internacional al desenvolupament i acció humanitària
Màster en Desenvolupament urbà i territorial: Gestió i transformació de les ciutats
Màster en Desenvolupament, Cooperació i Acció comunitària
Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social
Màster en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social
Màster en Estudis Internacionals: Organitzacions i Cooperació Internacionals
Màster en Salut Internacional i Cooperació
Màster Globalització, Desenvolupament i Cooperació
Continguts: 

Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya i Creu Roja

Data inici docència: 16 d'Octubre 2019

Data fi docència: Sense concretar

Objectius:

 • Oferir una formació tècnica per a treballar en seu o en terreny tant en desenvolupament com en acció humanitària.
 • Aprendre a utilitzar les eines i els instruments vigents en desenvolupament i acció humanitària.
 • Descobrir un sentit pràctic i operatiu en l'aprenentatge i l'adquisició de coneixements.
 • Comprendre el sistema internacional de la cooperació al desenvolupament, potenciant el debat i l'acció en temes d'actualitat d'aquest camp.
 • Potenciar la participació, el desenvolupament comunitari i el treball en xarxa, elements clau en la cooperació.

Més informació

Organitzat per: Universitat Politècnica de Catalunya

Data inici docència: 27 de Gener de 2020

Data fi docència: 18 de Desembre 2020

Objectius:

 • Formar coneixement tècnic a partir d'entendre les ciutats, des de l'especificitat del marc de cada context cultural, econòmic i polític-administratiu.
 • Conèixer i valorar noves propostes (bones pràctiques) de gestió urbana i territorial a través de la transferència de coneixements.
 • Incentivar l'actitud proactiva a la recerca i al reciclatge permanent dels professionals mitjançant el sistema "lifelong learning"
 • Preparar al professional per al treball pluridisciplinar.

Més informació

Organitzat per: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL

Data inici docència: Octubre 2019

Data fi docència: Juny 2020

Objectius:

 • Analitzar les causes i conseqüències dels principals problemes globals en l’actual context de globalització.
 • Servir-se de l’anàlisi geopolítica per comprendre la situació en matèria de desenvolupament i els trets identitaris i culturals de l’Amèrica Llatina, el Magreb, l’Orient Mitjà, l’Àfrica subsahariana i l’Àsia a partir de casos pràctics.
 • Fer una aproximació a les bases del desenvolupament i analitzar-ne tant els indicadors per mesurar-lo com les noves dimensions i visions crítiques sobre el desenvolupament.
 • Aprofundir en les relacions entre gènere i desenvolupament, així com entre migracions i desenvolupament; saber identificar els reptes de les migracions forçades i les persones refugiades
 • Conèixer i identificar les principals característiques de l’acció humanitària.
 • ​Analitzar els principals actors, agendes i estratègies de desenvolupament
 • Aproximar-se a la cooperació des de l’acció comunitària, en tant que enfocament que parteix de la implicació de les pròpies comunitats en els processos de transformació social.
 • ​Abordar els processos de planificació de projectes de cooperació al desenvolupament des d’eines com l’Enfocament del Marc Lògic o la Teoria del Canvi.
 • Fer una aproximació a les noves tecnologies com a instrument pel canvi social i poder analitzar des les dificultats d’accés a les noves tecnologies i la seva incidència en el desenvolupament, fins a l’impacte dels social media i les xarxes socials en les estratègies de desenvolupament.
 • ​Realitzar una introducció als mètodes de recerca especialment vinculats als estudis de desenvolupament i afavorir experiències internacionals en diferents entitats i organitzacions que permetin complementar l’anàlisi teòrica.

Més informació

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: Octubre 2019

Data fi docència: Sense concretar

Objectiu:

 • Analitzar i interpretar els processos i els problemes ambientals per integrar les relacions dels fenòmens de naturalesa mediambiental amb altres de tipus econòmic, social i cultural.

Més informació

Organitzat per: Universitat Rovira i Virgili

Data inici docència: 18 d'Octubre de 2019

Data fi docència: 31 d'Octubre de 2020

Objectiu:

 • Formar especialistes amb habilitats per a l'anàlisi, la planificació, l'avaluació i l'execució de propostes orientades a la cooperació, al desenvolupament i a la transformació social, capaços de cercar solucions innovadores i adaptables, sempre amb criteris de responsabilitat.

Més informació

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 14 d'Octubre 2019

Data fi docència: Sense concretar

Objectius:

 • Aprofundir l'estudi de la societat internacional i comprendre l'estructura institucional i de relacions que configura el món actual.
 • Estudiar les organitzacions internacionals i els àmbits materials principals de la cooperació internacional institucionalitzada (manteniment de la pau i la seguretat internacionals, economia i comerç internacionals, cooperació per al desenvolupament, protecció i promoció dels drets humans, medi ambient, etc.), partint d'uns cursos generals sobre història contemporània, economia internacional, dret internacional públic i relacions internacionals.

Més informació

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 16 de Setembre de 2019

Data fi docència: 9 de Setembre de 2021

Objectius:

 • Comprendre els determinants de la salut i la seva relació amb la pobresa, així com els límits i capacitats dels poders públics per prendre accions en pro de la salut.
 • Aprendre les bases per analitzar la cooperació internacional i el coneixement sobre els problemes de salut en regions de mitjana o baixa renda i establir solucions concretes i funcionals a aquests problemes de salut.

Més informació

Organitzat per: Universitat de Barcelona, Fundació Món-3 i Fundació Solidaritat UB

Data inici docència: Gener de 2020

Data fi docència: Setembre de 2021

Objectius:

 • Aprendre accions d'intervenció per construir estratègies de desenvolupament.
 • Conèixer unes relacions de cooperació que apuntalin un món possible de solidaritat i benestar, respectuós amb la naturalesa, esperançador per a les generacions futures

Més informació

field_vote: 

Recull de Màsters i Postgraus en l’àmbit de la discapacitat

Imatge principal a portada: 
Terapia vestibular by Haz Algo Más, flickr Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

Us oferim una selecció de màsters i postgraus organitzats per diferents universitats durant el curs 2019/2020 i adreçats a professionals de diverses disciplines que realitzen tasques d’intervenció amb les persones amb discapacitat.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Màster en Intervenció Psicomotriu Educativa i Terapèutica
Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social
Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família (on line)
Màster en Hipoteràpia i Equitació Terapèutica
Postgrau en Trastorns Emocionals i Psicopatologia Legal Infantojuvenil
Màster en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge (on line)
Continguts: 

Organitzat per: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Data inici docència: Octubre 2019

Data fi docència: Abril 2021

Objectius:

 • Oferir una formació teòrica, pràctica i experimentada des d'una perspectiva global, segons diversos autors i tendències afins, sobre el coneixement de la persona amb risc de patologies o amb patologies adquirides.
 • Comprendre la interrelació entre cos, emoció, capacitat psíquica-cognitiva i estabilitat relacional en les persones amb patologies.
 • Adquirir les capacitats metodològiques especifiques de la IPP i la IPT per a la seva aplicació en els diferents àmbits i edats de la persona.
 • Conèixer les característiques singulars en els àmbits de les persones amb patologies tant psíquiques com funcionals.
 • Aplicar els sistemes d’avaluació específics per determinar les capacitats a les persones amb alteracions del desenvolupament en la seva globalitat per establir els objectius i estratègies d’intervenció des de la IPP i la IPT.
 • Realitzar un treball personal a través del cos amb el grup.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: Octubre 2019

Data fi docència: Desembre 2020

Objectius:

 • Analitzar les necessitats específiques de suport relacionades amb la discapacitat dins dels processos d'inclusió educativa i social.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar conjuntament amb altres professionals de l'educació, propostes d'intervenció, tant personals com contextuals, per afavorir els processos d'inclusió educativa i social amb persones amb necessitats específiques de suport.
 • Aplicar i diversificar les estratègies educatives que afavoreixen l'atenció de tots i totes en un context educatiu i social ampli i general.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data inici docència: Octubre 2019

Data fi docència: Juny 2020

Objectius:

 • Capacitar a professionals per a la intervenció en atenció precoç.
 • Dotar-los de coneixements i estratègies terapèutiques de treball amb nens que presentin disminucions, trastorns o disharmonies en el seu desenvolupament, o estiguin en risc de patir-los (tant trastorns greus i permanents com a lleus i transitoris). Paral·lelament, facilitar-los recursos per al treball amb les famílies i l'entorn.
 • Integrar les etapes del desenvolupament infantil.
 • Conèixer el concepte i les funcions de l'atenció precoç.
 • Conèixer les teories evolutives, les classificacions diagnòstiques i els instrumentes de valoració diagnòstica propis de l'atenció precoç.
 • Distingir les característiques i enfocaments dels principals models d'intervenció en atenció precoç.
 • Analitzar la família com un sistema dinàmic en el context del creixement del nen.
 • Identificar els signes d'alerta i els factors de risc referents al nen, la família i l'entorn.
 • Adequar la forma d'intervenció en funció de les dificultats del nen, la família i l'entorn.
 • Intervenir en cada situació de la manera més òptima.
 • Desenvolupar sensibilitat clínica i d'avaluació en el procés de valoració de la primera infància.
 • Afavorir un bon clima terapèutic.
 • Entrenar la sensibilitat del professional i l'ús del llenguatge adequat per aquells casos en què es treballa amb trastorns i/o discapacitat.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: Setembre 2019

Data fi docència: Febrer 2021

Objectius:

 • Adquirir els coneixements, habilitats, tècniques i procediments necessaris per a tenir cura i menar un cavall.
 • Adquirir els coneixements, habilitats, tècniques i procediments necessaris per la rehabilitació de persones i el manteniment de la salut, a través del moviment rítmic tridimensional del cavall en el aire al pas, mitjançant la Hipoteràpia i l'Equitació Terapèutica.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: Octubre 2019

Data fi docència: Setembre 2020

Objectius:

 • Proveir l'alumne d'un coneixement actualitzat en discapacitat intel.lectual, de l'autisme i del comportament infantojuvenil.
 • Entendre i saber utilitzar els termes i criteris de diagnòstic que s'apliquen en aquests àmbits de la psicopatologia.
 • Conèixer les principals manifestacions clíniques de la discapacitat intel.lectual, l'autisme i els trastorns del comportament infantojuvenil.
 • Saber dur a terme una entrevista clínica.
 • Saber dur a terme un programa d'intervenció.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya

Data inici docència: Març 2020

Data fi docència: Sense concretar

Objectius:

 • Obtenir coneixements avançats sobre els aspectes fonamentals del desenvolupament i l'aprenentatge, com també de les aptituds i el rendiment escolar dels nens i les nenes.
 • Obtenir coneixements sobre els diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament de les diferents patologies d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • Adquirir la capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens i les nenes que presenten dificultats.
 • Desenvolupar la capacitat per a analitzar i detectar les peculiaritats de l'entorn social dels alumnes que presenten dificultats.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Recull de Màsters i Postgraus sobre Recursos Humans i Lideratge

Imatge principal a portada: 
Camins. Font: Kordite (Flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs trobareu una selecció de Màsters i Postgraus adreçats a millorar el talent i les capacitats dels equips de treball de les organitzacions no lucratives. Aquests seran impartits durant el curs 2019/2020.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals
Màster en Direcció de Recursos Humans
Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l'Entorn Laboral
Postgrau en lideratge, habilitats directives i desenvolupament directiu en organitzacions de salut
Postgrau de Formació i Desenvolupament del Capital Humà
Postgrau en Desenvolupament del Talent a les Organitzacions
Continguts: 

Organitzat per: Universitat Pompeu Fabra

Data d’inici: 26 de Setembre de 2019

Data de finalització: 13 de Juny de 2020

Objectius:

 • Explicar les claus per dirigir els recursos humans a les empreses.
 • Tractar les tècniques més avançades en la gestió de capital humà.
 • Integrar les polítiques de recursos humans dins de l'estratègia i els obejctius de l'empresa.
 • Valorar les tècniques més avançades en la gestió del capital humà.
 • Focalitzar les persones com a element clau en l'estratègia competitiva.
 • Analitzar d'una manera pràctica les situacions complexes que sorgeixin en aquest àmbit i aprendre a partir de l'experiència d'un grup de professionals acreditats.
 • Desenvolupar competències analítiques, instrumentals i relacionals que milloren la capacitat de getsionar persones.

Consulta tota la informació

Organitzat per: EADA

Data d’inici: Novembre 2019

Data de finalització: Juliol 2020

Objectius:

 • Adquirir una visió àmplia del negoci que et permeti participar de la direcció estratègica i poder identificar així les prioritats pel que fa al Capital Humà.
 • Utilitzar els indicadors clau, ja sigui des de l'explotació de HR Analytics com a models econòmic-financers per assegurar la presa de decisions i el mesurament del retorn de la inversió en els projectes de l'àrea.
 • Adquirir una visió global de les diferents polítiques de Recursos Humans que et permeti realitzar un adequat disseny i assegurar la seva implementació.
 • Desenvolupar la capacitat de Lideratge de persones i equips, així com les habilitats relacionals necessàries per generar major impacte i influència en l'organització.
 • Desenvolupar el teu potencial com a directiu gràcies a un procés individualitzat de Coaching Executiu.
 • Transferir els aprenentatges adquirits en el programa realitzant un Pla Estratègic de Recursos Humans en equip basat en una de les empreses d'un participant del Màster.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data d’inici: 26 d'Octubre de 2018

Data de finalització: 27 de Setembre 2020

Objectius:

 • Entendre i integrar a la seva pràctica diària els fonaments sobre intel·ligència emocional.
 • Ser emocionalment competent per enfrontar-se de manera efectiva als reptes personals i professionals que es plantegen a l'entorn laboral.
 • Desenvolupar les competències socials i de regulació emocional necessàries per a canalitzar les emocions en les relacions amb d'altres persones, especialment en situacions crítiques i de conflicte.
 • Disposar de les estratègies, tècniques, habilitats i de la metodologia necessàries per a potenciar el desenvolupament d'aquestes competències en altres persones.
 • Implementar la intel·ligència emocional en àmbits professionals concrets.
 • Desenvolupar l'activitat de coach de manera professional i resolutiva.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Data d’inici: 6 de Novembre de 2019

Data de finalització: 27 de Maig 2020

Objectius:

 • Aquest postgrau s´orienta a acompanyar el desenvolupament de comandaments i directius, facilitant coneixements, tècniques, metodologies, eines, que promoguin l´impuls del seu lideratge, de la gestió de la seva activitat i la direcció d´equips de treball de manera més eficient.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat Pompeu Fabra

Data d’inici: 28 de Febrer de 2020

Data de finalització: 6 de Juny 2020

Objectius:

 • Explicar les claus de la gestió del coneixement.
 • Valorar les tècniques per formar i desenvolupar el capital humà.
 • Avaluar els programes de formació i desenvolupament.
 • Desenvolupar competències per joves directius.
 • Explicar les claus del tutoring, el coaching i el mentoring.
 • Analitzar d'una manera pràctica les situacions complexes que sorgeixen en aquest àmbit.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data d’inici: 18 d'Octubre 2019

Data de finalització: 23 de Maig de 2020

Objectius:

 • Dissenyar estratègies i tècniques innovadores de desenvolupament de persones en el marc de les organitzacions.
 • Posar en marxa un model de gestió per competències.
 • Decidir quina pot ser la millor aportació tecnològica a l'àmbit de desenvolupament de la seva organització.
 • Dissenyar i aplicar tècniques d'avaluació del potencial i les competències.
 • Conèixer quines son les aportacions d'altres aspectes del sistema de recursos humans al desenvolupament i com el poden complementar.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Formació per a la millora de l’atenció en l’àmbit de la gent gran

Imatge principal a portada: 
the story teller by S. Lymath, extreta de flickr Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

Coneix quins màsters i postgraus es desenvoluparan durant el curs 2019/2020 a les universitats catalanes per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Màster en Atenció Integral i Centrada en la Persona en Àmbits d'Envelliment i Discapacitat
Màster en Envelliment i Salut
Màster Universitari en Gerontologia i Promoció de l'autonomia personal
Màster en Gerontologia Social (online)
Màster en Infermeria Gerontològica i Geriàtrica
Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Residencials i Altres Recursos Gerontològics (online)
Continguts: 

Organitzat per: Universitat de Vic

Data inici docència: 7 de Novembre 2019

Data fi docència: Juny 2020

Objectius:

 • Crear, dissenyar i implementar projectes, formatius i d'intervenció, en centres comunitaris o en serveis per a gent gran, basats en els fonaments teòrics i els principis bàsics del model d'atenció integral centrada en la persona.
 • Integrar una perspectiva construccionista i fenomenològica sobre la persona singular i la intervenció, incorporant els aspectes ètics, relacionals, epistemològics i metodològics del model d'atenció a la persona.
 • Avaluar els efectes i resultats de les accions i programes d'intervenció per a la millora contínua de la qualitat, tenint en compte la persona (família i entorn significatiu), l'entorn organitzatiu i l'entorn ambiental.
 • Adquirir habilitats i actituds per liderar processos de canvi de forma cooperativa i interdisciplinària i intersectorial.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat Rovira i Virgili

Data inici docència: 1 d'octubre 2019

Data fi docència: 5 de Juny 2020

Objectius:

 • Formar professionals que treballin en àmbits relacionats amb l'envelliment, de manera que siguin capaços d'afrontar els problemes amb una visió holística i integradora, tant dels factors determinants de la salut en la vellesa, com sobre la prestació de serveis de promoció de la salut i d'atenció sanitària.
 • Adquirir i desenvolupar habilitats per a la transferència de nous coneixements acadèmics en els àmbits de l'atenció sanitària i de la salut pública en l'envelliment.
 • Adquirir i desenvolupar habilitats per a la incorporació de coneixement bàsic en l'envelliment.
 • Desenvolupar habilitats per al treball assistencial i/o d'investigació de caràcter multidisciplinar en envelliment.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Fundació Pere Tarrés - URL

Data inici docència: Octubre 2019

Data fi docència: Juny 2021

Objectius:

 • Adquirir plena capacitació professional per a l’aplicació de coneixements, destreses i habilitats pròpies de l’acció social en l’àmbit de la gent gran orientat a l'Atenció centrada en la Persona.
 • Descriure la nova realitat de l'envelliment i el seu context sociocultural per a promoure una atenció de qualitat sent sensible a les necessitats de la Gent Gran, mostrant flexibilitat i respecte a la diversitat i fomentant la seva autonomia.
 • ​Desenvolupar la capacitat de recerca per a poder dissenyar un model de gestió de centres gerontològics orientat a l'Atenció centrada en la Persona.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 7 de Novembre 2019

Data fi docència: 28 de Novembre 2020

Objectius:

 • Capacitar els professionals per assolir l'objectiu de la gerontologia social, és a dir, garantir un benestar físic, psíquic i social a les persones grans.
 • Una millor formació demandada des de diversos sectors professionals o empresarials implicats en la prestació de serveis i atenció a la gent gran.
 • ​Un coneixement i una comprensió més grans de les diverses situacions de vida que presenta aquest sector de la població i els seus familiars, per garantir unes actuacions millors.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 26 de Setembre 2019

Data fi docència: 12 de Juny 2020

Objectius:

 • Identificar i analitza les responsabilitats i funcions especifiques de la infermera en l'àmbit de la geriatria per actuar amb eficàcia i eficiència en l'organització del treball d'equip en els centres geriàtrics i soci sanitaris
 • Elaborar, aplicar i avaluar plans de cures infermers tenint en compte les necessitats del pacient geriàtric i de la família, així com les característiques de l'entorn.
 • Analitzar els indicadors d'eficiència i d'avaluació dels centres per garantir la qualitat de les cures i la seguretat del pacient.
 • Dissenyar programes per promoure l'envelliment saludable i plans de prevenció per la detecció del pacient fràgil i/o pacient de risc.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 4 de Novembre 2019

Data fi docència: 6 de Novembre 2020

Objectius:

 • Acreditar als professionals per a l'organització i gestió de diferents centres d'atenció a les persones grans i per liderar equips humans en l'àmbit de la Gerontologia.
 • Capacitar als responsables de centres i recursos gerontològics per a la gestió eficaç i eficient d'un centre residencial i d'altres recursos d'atenció gerontològica en tots els seus aspectes.
 • Identificar les característiques i necessitats dels usuaris de les diferents institucions per oferir-los una atenció individualitzada de qualitat.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Recull de Màsters i Postgraus sobre gestió d'entitats

Imatge principal a portada: 
Elaboració de projectes. Font: puntCAT (Flickr) Font:
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
Resum: 

En aquest recurs hi trobareu una selecció actualitzada de Màsters i Postgraus impartits per diferents centres docents en l’àmbit de la gestió i la direcció d’entitats durant el curs 2019/2020.

Imatges secundàries: 
 Font: Cedim News
 Font:
Subtitols: 
Expert universitari en direcció estratègica d’organitzacions no lucratives
Màster en Direcció de Fundacions i Associacions
Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions
Programa de Lideratge i Innovació Social
Màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries
Programa Direcció i gestió d’ONG i altres ONL
Continguts: 

Organitzat per: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Data inici: Octubre 2019

Data finalització: Febrer 2020

Objectius:

 • Aprendre eines pràctiques que han de servir per capacitar per a l’exercici de les funcions directives i gerencials en les organitzacions no lucratives que compten amb voluntariat dins dels seus recursos humans.
 • Desenvolupar habilitats directives aplicades a la direcció d’organitzacions no lucratives, xarxes, equips de treball, projectes...
 • Saber analitzar, avaluar i desenvolupar un model de gestió orientat a satisfer les necessitats dels usuaris.
 • Adquirir els coneixements i competències necessàries per a la implementació d’un sistema de gestió basat en la direcció estratègica.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data inici: Setembre 2019

Data finalització: Juny 2020

Objectius:

 • Adquirir una formació imprescindible per exercir com a professional en la gestió directiva en l'àmbit de les entitats sense ànim de lucre: fundacions i associacions.
 • Cobrir una demanda cada vegada més alta de professionals en la gestió de fundacions i associacions.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya

Data inici: Octubre 2019

Data finalització: Pendent de confirmar

Objectius:

 • Proporcionar una formació avançada que permeti identificar la informació i el coneixement crítics per al funcionament i la competitivitat de les organitzacions.

 • Desenvolupar la capacitat crítica i analítica per alinear el valor de la informació i el coneixement amb l'estratègia d'una organització, així com amb la funció d'innovació.

 • Adquirir les capacitats tècniques i metodològiques per aplicar i implementar processos de captura, anàlisi i tractament de grans volums de dades.

 • Obtenir la capacitat d'analitzar estratègicament les xarxes socials i les seves implicacions en els processos de generació i difusió d'informació i coneixement.

 • Adquirir coneixements avançats que permetin analitzar noves formes i estructures per realitzar investigacions científiques.

Consulta tota la informació

Organitzat per: ESADE

Data inici: Octubre 2019

Data finalització: Maig 2020

Objectius:

 • Desenvolupar les competències claus per al lideratge i la gestió en entorns cada cop més incerts i dinàmics, facilitant l'adaptació de les persones directives de les ONL a les noves tasques i responsabilitats que sorgeixen al llarg de la carrera professional.
 • Formar a les persones directives del tercer sector en temes específics que més preocupen, tenint present les seves àrees d'actuació i d'interès.
 • Donar suport als responsables de les ONL en les cerca de solucions innovadores als reptes que afronta el planeta al segle XXI.
 • Impulsar una perspectiva internacional en aquestes persones, que permeti millorar la compressió del procés de globalització a tots els nivells.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat Abat Oliba CEU

Data inici: Octubre 2019

Data finalització: Juny 2020

Objectius:

Aquest màster desenvolupa el seu programa combinant les lògiques empresarials, socials i mediambientals. Des d’aquest punt de vista, és a l’Economia Solidària on convergeixen les associacions, les fundacions, el cooperativisme, les empreses d’inserció, el mutualisme, el finançament ètic i el comerç just; instruments tots ells que permetran desenvolupat els Principis del Mil·lenni aprovats a les Nacions Unides.

Aquest màster pretén potenciar, a través del concepte de territori socialment responsable, el desenvolupament de les noves formes d’empresariat social, la inserció laboral de les persones amb dificultats, els projectes basats en la innovació social, la sostenibilitat de les empreses a través de la implantació de departaments de Responsabilitat Social Corporativa, així com la gestió de programes de cooperació al desenvolupament.

Consulta tota la informació

Organitzat per: ESADE

Data inici: Octubre 2019

Data finalització: Maig 2020

Objectius:

 • Desenvolupar les habilitats de gestió de les persones amb responsabilitat directiva en les ONGs.
 • Contribuir a crear una cultura que afavoreixi la millora de la gestió interna.
 • Fomentar la capacitat de lideratge de les persones amb responsabilitats directives.
 • Promoure les habilitats directives dels responsables, especialment referent al treball en equip, la presa de decisions, la comunicació i la negociació.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Recull de formacions per millorar els nostres projectes

Imatge principal a portada: 
Celler Font: Angela Llop
Autor/a: 
Emilio Romero
Resum: 

En aquest recull es mostren un conjunt formacions per millorar la gestió de projectes a les entitats. S'impartiran a partir del 2019 en universitats i entitats especialitzades en el tercer sector.

Una bona planificació anual és clau per treballar amb persepctiva intentant evitar les presses d’última hora i, així, enfortir les nostres capacitats per a la millora de les intervencions en el si de les nostres entitats. La importància de la formació contínua i l’enfortiment dels nostres equips de treball, són elements claus per una òptima gestió associativa.

Imatges secundàries: 
Celler Font: Angela Llop
Cicle de grups: canvi, conflicte i transformació - CRAJ Font: Flickr
Subtitols: 
Curs d'introducció a la Gestió de projectes
Tècnic en Projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament
Màster en Project Management
Disseny de projectes de responsabilitat social corporativa
Direcció de fundacions i associacions
Disseny de Projectes Culturals
Postgrau en Gestió d'Entitats no Lucratives
Continguts: 

Organitzat per: La Salle i la Universitat Ramon Llull

Data inici docència: Setembre de 2019

Crèdits: 5 ECTS

Objectius:

 • Definir i estructurar correctament un projecte.
 • Organitzar de manera eficient els diferents equips de projectes.
 • Identificar els paquets de treball.
 • Definir adequadament el pressupost per evitar desviacions.
 • Planificar la qualitat i els riscos associats a tot projecte.
 • Controlar l’execució d’un projecte.
 • Realitzar el tancament correcte d’un projecte.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Creu Roja

Data inici docència: Març de 2020

Crèdits: 15 ECTS

Objectiu:

 • Oferir una formació tècnica per a treballar en seu o en terreny en desenvolupament de projectes.
 • Aprendre a utilitzar les eines i els instruments vigents en les intervencions.
 • Descobrir un sentit pràctic i operatiu en l'aprenentatge i l'adquisició de coneixements.
 • Comprendre el sistema internacional de la cooperació al desenvolupament, potenciant el debat i l'acció en temes d'actualitat d'aquest camp.
 • Potenciar la participació, el desenvolupament comunitari i el treball en xarxa, elements clau en la cooperació.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Institut de Formació Contínua – IL3 (UB)

Data inici docència: Octubre de 2019

Crèdits: 60 ECTS

Objectius:

 • Proposar una metodologia per poder captar el problema o la idea que justifica un projecte i proposar com dur-lo a terme.
 • Buscar el plantejament adequat que porti a la resolució, coneixent i utilitzant les eines necessàries en cada ocasió per gestionar amb èxit l'operació.
 • Adaptar-te a qualsevol circumstància, com si fossis un empresari que gestiona una empresa, sigui quina sigui la seva finalitat.
 • Treballar en equip i conèixer les claus del lideratge, per assumir els reptes d'iniciatives per a nous projectes i negocis empresarials.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Fundació Pere Tarrés

Data inici docència: Abril de 2020

Crèdits: No disponible (15 hores)

Objectius:

 • Aprendre concepte de RS, principis i compromisos.
 • Descobrir les claus per a la integració de la RS en les organitzacions.
 • Comunicacar el desenvolupament de la nostra RS. Rendició de comptes.
 • Introduir a la mesura de l’impacte social.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data inici docència: Setembre de 2019

Crèdits: 60 crèdits

Objectius:

 • Adquirir una formació imprescindible per exercir com a professional en la gestió directiva en l'àmbit de les entitats sense ànim de lucre.
 • Cobrir una demanda cada vegada més alta de professionals en la gestió de fundacions i associacions.

Consulta tota la informació

Organitzat per: UOC i UdG

Data inici docència: Octubre de 2019

Crèdits: 10 ECTS

Objectius:

 • Afrontar el conjunt d'un projecte cultural amb seguretat, dominant els diferents elements de caràcter conceptual i metodològic que en configuren el disseny.
 • Dominar la terminologia, els conceptes i les idees que acompanyen cada etapa del disseny d'un projecte cultural.
 • Plantejar un projecte cultural coherent i viable i aprendre les diverses fases que cal desenvolupar.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Esneca Business School

Data inici docència: A escollir

Crèdits: No disponible (300 hores)

Objectius:

 • Diferenciar els diversos processos grupals en les associacions de caràcter social.
 • Conèixer les característiques de la Responsabilitat Social Corporativa en Organitzacions sense ànim de lucre.
 • Comprendre les formes d'avaluació de projectes socials
 • Aprendre la planificació i organització dels recursos en associacions, ONG i altres entitats sense ànim de lucre.

Consulta tota la informació

field_vote: