17 propostes per a un nou marc fiscal a l’associacionisme cultural

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

17 propostes per a un nou marc fiscal a l’associacionisme cultural

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

El dijous 4 de juny, dia de l’associacionisme cultural, es van presentar a la jornada sobre cultura popular i associacionisme 17 propostes cap a un nou marc fiscal d’associacionisme cultural.

La Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural va encarregar un document de treball a Suport Associatiu-Fundesplai i a la Consultoria Coopdemà, S.C.C.L. amb una sèrie de propostes per a la millora del marc fiscal de l’associacionisme cultural, amb l’objectiu d’assolir una normativa fiscal més simple.

L’associacionisme cultural té un volum important d’entitats, però gairebé totes són de petites dimensions. La majoria d’aquestes associacions culturals tenen un pressupost inferior als 50.000 euros anuals i per tant és molt important simplificar la fiscalitat i comptabilitat d’aquest sector.

Recull de les 17 propostes per a la millora del marc fiscal de l’associacionisme cultura:

Impost sobre Societats

Eximir de presentar l’Impost de Societats a les associacions culturals no lucratives que els seus ingressos no superin els 100.000 euros amb independència que l’entitat realitzi o no activitats econòmiques.

Rebaixar el tipus de gravamen a les entitats no lucratives parcialment exemptes del 25% fins al 10%.

Creació d’un model simplificat de l’Impost de Societats adaptat a la realitat de les entitats no lucratives,

Comptabilitat

Possibilitat de portar una comptabilitat senzilla i simplificada sense tenir coneixements comptables portant un control dels ingressos i despeses a més dels pagaments i cobraments.

Comptes anuals

Obligació de presentar comptes anuals les entitats culturals quan els seus ingressos superin els 100.000 euros.

Mecenatge

Que les associacions culturals puguin acollir-se a la llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, ja que actualment només poden acollir-se aquesta llei les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública.

Establir deduccions en el tram autonòmic català de l’IRPF per donacions a les entitats catalanes declarades d’interès cultural. Actualment només existeix una deducció en l’IRPF en el tram autonòmic per les donacions realitzades a entitats del foment de la llengua catalana, de recerca científica i entitats que figuren en el cens d’entitats ambientals vinculades a l’ecologia i protecció i millora del medi ambient.

Millorar els incentius fiscals al mecenatge a les entitats no lucratives.

Blanqueig de Capitals

Mantenir l’obligació d’identificar els donats per imports superiors a 100 euros però suprimint l’obligació de comprovar la seva identitat.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Que les associacions i fundacions culturals puguin recuperar l’IVA suportat i no suposi una despesa per a les entitats.

Que les entitats culturals de caràcter social puguin gaudir de l’exempció per les seves activitats secundàries com rifes, marxandatge, participacions de loteria o anuncis en festes majors.

Incloure l’IVA al preu en els procediments de contractació pública quan intervinguin associacions i fundacions culturals exemptes d’IVA.

Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Exempció de pagament d’IBI per a aquelles entitats declarades d’interès cultural que siguin propietàries d’immobles com ateneus, casinos, teatres i sales de concert.

Taxes

Declarar l’exempció del pagament de les taxes per part de les associacions i fundacions culturals a l’àmbit estatal, autonòmic i municipal.

Finançament

Reducció dels terminis de pagament des de l’administració i estudiar i promoure diferents vies a la subvenció anual.

Declaració d’interès cultural

Més avantatge per a les entitats declarades d’interès cultural ampliant els drets que comporta per a les entitats la seva declaració.

A més de les propostes presentades es considera que ha de ser tema de reflexió i debat, la simplificació dels processos administratius amb l’administració púbica, com la creació d’una oficina d’atenció a les entitats i la necessitat de valorar la creació d’una llei catalana d’associacionisme cultural i mecenatge.

Afegeix un comentari nou