5 criteris per registrar operacions comptables

Autor/a: 
Noe Alvarez

5 criteris per registrar operacions comptables

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

Amb el nou Pla General Comptable vigent des del 2008 adaptat per entitats no lucratives, s’han introduït diferents criteris de valoració per registrar les operacions comptables correctament.

La reforma comptable per a entitats no lucratives d’àmbit català (Decret 259/2008) i les d’àmbit estatal (RD 1491/2011), ha introduït diferents conceptes i criteris de valoració per un correcte registre dels diferents moviments comptables:

1. Cost històric:

El cost històric d'un actiu és el seu preu d'adquisició o cost de producció i s’inclou l’import de la compra pròpiament dita menys els descomptes o rebaixes en el preu i els impostos indirectes que no siguin recuperables directament de la Hisenda Pública.

2. Valor raonable:

El valor raonable és l'import pel qual es pot vendre un actiu o liquidar un passiu (sense incloure les despeses de l'operació) entre parts interessades degudament informades, que realitzin una transacció en condicions d'independència mútua.

3. Valor actual:

El valor actual és l'import del valor en el moment present d'uns imports que s'hauran de cobrar o pagar (en funció de si la valoració és d'un actiu o d'un passiu) en una data posterior i en el curs normal de l'activitat de l'entitat.

4. Valor en ús:

El valor en ús d'un actiu és el valor actual dels ingressos que s'espera que l'actiu en qüestió generi en un futur, mitjançant la seva utilització en el curs normal de l'activitat de l'entitat, mitjançant la seva venda o qualsevol altre forma de traspàs.

5. Costos de venda:

Els costos o despeses de venda són les despeses que es produeixen a causa de la venda d'un actiu,, i que no s'haurien produït si l'entitat no hagués decidit vendre.

Per a més informació consulteu aquest recurs.

Afegeix un comentari nou