Finalitza el termini de presentació dels Comptes Anuals per les associacions d’Utilitat Pública

Autor/a: 
Suport Associatiu
 Font:
Font:

Finalitza el termini de presentació dels Comptes Anuals per les associacions d’Utilitat Pública

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

El proper 30 de juny finalitza el termini de presentació de la Rendició dels Comptes Anuals, que estan obligades a presentar les associacions d’Utilitat Pública.

Aquelles associacions que vulguin mantenir la Declaració d’Utilitat Pública, han de tenir en compte que el proper 30 de juny finalitza el termini de presentació de la Rendició dels Comptes Anuals a la qual estan obligades.

La rendició de comptes, com a requisit indispensable per mantenir aquesta declaració, ha de ser presentada en el termini dels sis mesos posteriors a la finalització de l’exercici econòmic corresponent, segon la Llei orgànica 1/2002 i el Reial Decret 1740/2003, sobre procediments relatius a associacions d’Utilitat Pública.

La documentació que cal presentar per rendir comptes és:

  • Compte d’Explotació.
  • Balanç de Situació.
  • Memòria Econòmica.
  • Memòria d’Activitats.

Els documents han d’anar acompanyats d’un certificat, expedit pel secretari de l’entitat, amb l’acord de l’assemblea general de socis que contingui l’aprovació dels comptes.

Les entitats que desenvolupin principalment les seves activitats a Catalunya han de presentar obligatòriament els preceptes i models de balanços i memòria desenvolupats en el Decret 259/2008, de l’aprovació del Pla de comptabilitat de fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, les entitats d’àmbit estatal han de presentar els models i preceptes inclosos en el Reial Decret 1514/2007, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat i el Reial Decret 1515/2007 del Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes empreses, complementats –si s’escau- amb el Reial Decret 776/1998, d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense afany de lucre.

A més, hi ha un avís publicat pel Ministeri de l’Interior, que adverteix que, en el cas de les associacions d’Utilitat Pública que no compleixin amb el termini legal de presentació dels Comptes Anuals, serà iniciat un expedient de revocació de la Declaració d’Utilitat Pública, llevat de condicions excepcionals degudament justificades.

Afegeix un comentari nou