La Generalitat aprova una indemnització per a les víctimes de violència masclista

Autor: 
Jonathan Rueda

La Generalitat aprova una indemnització per a les víctimes de violència masclista

Autor: 
Jonathan Rueda

Resum: 

La Generalitat ha aprovat un programa de mesures que regularà les indemnitzacions i drets de les dones i fills d’aquestes afectades per la violència masclista

El Govern ha aprovat un decret que regula les condicions, els requisits, la quantitat i el procediment perquè les dones afectades per la violència de gènere puguin rebre una indemnització. El programa queda emmarcat dins de l’article 47 de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, el qual estableix el dret a rebre una compensació econòmica del Govern a les dones que hagin patit seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica de caràcter greu com a conseqüència de la violència masclista.

Les persones que es podran beneficiar de les indemnitzacions recollides al decret seran:

  • Les dones (incloses nenes i adolescents) que a conseqüència de la violència masclista pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica de caràcter greu i que per a la seva recuperació necessitin ajut mèdic, psicològic o algun tractament quirúrgic.
  • Els fills i filles de les víctimes mortals de violència de gènere menors de 26 anys que depenguin econòmicament en el moment de la mort.
  • Els fills i filles de les víctimes mortals de violència de gènere que posseeixin un grau de discapacitat mínim del 65% que depenguin econòmicament en el moment de la mort.

En el decret també queden recollides les diferents quantitats que s’atorgaran a les persones beneficiàries de l’ajut. En funció de cada cas aquestes seran:

  • 5 vegades l'indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) mensual per a les dones que pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica de caràcter greu a conseqüència de la violència masclista.
  • L’import es veurà augmentat en un 25% quan les dones víctimes tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o per a dones seropositives.
  • 10 vegades l’IRSC mensual per als fills i filles de les víctimes. En cas que la dona tingui més d’un fill o filla, cadascun d’ells podrà rebre la quantitat corresponent.

El pagament de les indemnitzacions s’efectuarà en un sol pagament. Cal recordar que aquestes indemnitzacions seran totalment compatibles amb d’altres que puguin procedir d’una sentència judicial així com altres prestacions púbiques o privades.

Per rebre la indemnització les dones o els fills de les dones, hauran d’acreditar mitjançant una resolució judicial haver patit violència masclista. Les persones beneficiàries han d’estar empadronades a Catalunya tot i que es podrà demostrar la residència a través d’altres mitjans reconeguts de tal manera que no quedin excloses dones en situació de tràfic per explotació sexual, treballadores sexuals o les dones no regularitzades o sense papers. També seran beneficiàries les dones que tot i no viure a Catalunya, hagin patit violència masclista en el seu treball quan aquest sigui a Catalunya.

El termini màxim per demanar la indemnització és de 2 anys. El formulari es pot aconseguir a través de la web del Departament de Benestar Social i Família, a l’Oficina Virtual de Tràmits o les oficines del Departament. Aquest s’haurà de lliurar a les oficines del Departament de Benestar Social i Família o en l’Oficina Virtual de Tràmits. El període màxim per rebre una notificació sobre la resolució serà de 3 mesos.

A més el decret inclou les disposicions relatives a l’ajut estatal econòmic per a dones víctimes de violència masclista amb un determinat nivell de renda i que tinguin dificultats per trobar una feina per la seva edat, responsabilitats familiars, falta de preparació o circumstàncies socials.

Per beneficiar-se d’aquest ajut hauran de complir els requisits següents:

  • Estar empadronats a Catalunya i obtenir rendes inferiors al 75% mensual del salari mínim interprofessional.
  • Acreditar mitjançant un certificat del Servei Català d’Ocupació les dificultats que estan tenint per aconseguir una feina.

Per a aquestes situacions, per demanar l’ajut econòmic s’haurà de presentar una ordre de protecció o una sentència condemnatòria on s’acordin mesures de protecció a favor de la víctima.

Les condicions per obtenir i presentar el formulari són les mencionades anteriorment en els altres supòsits.

Afegeix un comentari nou
0