Les sancions per incompliments tributaris

  • Imatge bitllets i monedes

    Imatge bitllets i monedes

 

En ocasions les entitats han complir determinades obligacions fiscals, i si no es presenten en el termini fixat o es fan de manera incorrecta, l'Agència Tributària pot imposar alguna sanció. 

 

Les entitats que no presentin les declaracions en el termini fixat o bé ho fan de manera incorrecta, pot ocasionar que l’Agència Tributària imposi una sanció.

Si es presenta fora de termini, les declaracions trimestrals  com els models 303 (IVA), 111 (Retencions d'IRPF de rendiments del treball, professionals i premis), 115 (Retencions d'IRPF o IS d’arrendaments o lloguers), i l’Impost de Societats, la sanció variarà en funció del resultat de la declaració i de si aquesta presentació es fa abans d'haver rebut cap requeriment reclamant-la per part de l'Agència Tributària.

Si es presenta sense haver estat requerida i la declaració és positiva, l'única sanció serà un recàrrec d'un 5%, 10% o 15% respecte de l'import deixat d'ingressar en termini, quan el temps passat des d'aquella data hagi estat d'entre 0 i 3 mesos, d'entre 3 i 6 mesos i d'entre 6 i 12 mesos, respectivament.

A partir dels 12 mesos, la sanció és d'un 20%, més els corresponents interessos.

Existeixen tres graus de gravetat possibles (art. 184 de la Llei 58/2003), que són:

  • Lleu
  • Greu
  • Molt greu

Per a més informació podeu consultar el següent recurs

Afegeix un comentari nou