Rendició de comptes anuals de les entitats declarades d’Utilitat Pública

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Rendició de comptes anuals de les entitats declarades d’Utilitat Pública

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

El 30 de juny finalitza el termini de presentació dels comptes anuals per a les entitats declarades d’Utilitat Pública.

Les entitats declarades d’Utilitat Pública hauran de retre comptes si volen seguir mantenint aquesta declaració. Les entitats d’àmbit català hauran de fer-ho davant el registre d’associacions corresponent al lloc on estiguin inscrites i si són d’àmbit estatal a la Secretaria General Tècnica del Ministeri de l’Interior.

Totes aquelles entitats que tanquin el seu exercici econòmic el 31 de desembre tenen l’obligació d’aprovar comptes i presentar-los durant el primer semestre de l’any següent. Una vegada els membres de la junta directiva o l’òrgan de representació de l’entitat hagin aprovat comptes, les entitats tindran un termini de 30 dies per presentar els comptes anuals, però tenint present que el termini finalitza el 30 de juny.

Les entitats inscrites al registre d’associacions de Catalunya han de formular comptes als models inclosos al Decret 259/2008 aprovats el 31 de desembre de 2008, i les entitats d’àmbit estatal han de formular comptes als model inclosos al Decret 1491/2011 del 24 d’octubre.

A més de formular comptes s’haurà d’incloure la següent documentació:

  • Certificat d’acord de l’assemblea general de socis amb l’aprovació dels comptes anuals i el nomenament si escau d’auditors.

  • Comptes anuals que incloguin Balanç de situació, Compte d’explotació i Memòria econòmica, que estiguin signats per tots els membres de la junta directiva o òrgan de representació de l’entitat obligats a formular-los.

  • Memòria de les activitats realitzades durant l’exercici, signada pels membres de la junta directiva o òrgan de representació de l’entitat obligats a formular-la.

  • Informe d’auditoria dels comptes anuals, en el cas que l’entitat estigui obligada a formular els comptes anuals en model normal.

Per a més informació consulteu el següent recurs.

Afegeix un comentari nou