Tots els recursos

Comptabilitat

news-iconRecurs > Econòmic

El Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius d'àmbit estatal

El passat 24 de  novembre va ser publicat en el BOE el Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d'actuació d'aquestes.

El RD introdueix modificacions en alguns aspectes fonamentals de la normativa comptable d'aquestes entitats.

Programa comptabilitat

news-iconRecurs > Econòmic

La primera aplicació del PGC Estatal de les entitats no lucratives

L'exercici 2012 és el primer en el qual les Fundacions i les Associacions declarades d'utilitat Pública d'àmbit estatal han d'aplicar l'adaptació sectorial del PGC, el Reial Decret 1491/2011. En aquest recurs es presenten les principals afectacions comptables de la nova normativa, i quines informacions s'han d'incloure en la primera rendició de comptes, a fer a 2013, aplicant el nou pla que hauran de fer aquest tipus d'entitats.

papers apilats_kozumel_Flickr

news-iconRecurs > Econòmic

Les declaracions informatives d'hisenda

Durant el mes de gener s'han de presentar a hisenda les declaracions informatives que són, en alguns casos, el resum de les declaracions trimestrals presentades durant l'any, i en d'altres casos, declaracions de dades que l'Agència Tributària necessita per completar les dades fiscals dels declarats.

 

Mesquita catedral de Còrdova. Imatge de fusky a flickr

news-iconRecurs > Econòmic

La fiscalitat de les entitats religioses (II)

En el recurs anterior s'ha pogut comprovar que les entitats religioses, com a entitats no lucratives, poden gaudir de determinats beneficis i incentius fiscals

Ordinador Agència Tributària

news-iconRecurs > Econòmic

Novetats fiscals per al 2014

La modificació del Reglament de l'IVA i la publicació d'altres normes amb rellevància fiscal han introduït novetats en les obligacions relatives a aquest àmbit que poden tenir les entitats. 

Calculadora amb monedes. Font: Images_of_Money (Flickr)

news-iconRecurs > Econòmic

La comptabilitat de costos

Les entitats no lucratives sovint tenen la necessitat de poder quantificar el resultat concret d'un projecte, una secció o un departament dins de la comptabilitat general de l'entitat. La manera de poder fer-ho és portar una comptabilitat per centres de cost, en la qual es faci una correcta assignació de les despeses entre cadascun d'aquests centres. En aquest recurs es veurà de quina manera s'han de definir, quins criteris de distribució són els més habituals i com podem analitzar el resultat de cada centre de cost per separat.

Tiquet o factura simplificada

news-iconRecurs > Econòmic

El nou reglament de facturació

El passat 1 de gener de 2013 va entrar en vigor el RD 1619/2012, pel qual s'aprova el Reglament a on es regulen les obligacions de facturació. Aquest Reial Decret introdueix novetats significatives respecte a l'anterior Reglament que afecten les entitats no lucratives que presten algun tipus de servei o que fan vendes de béns.

Pagament impostos

news-iconRecurs > Econòmic

L'ajornament dels deutes tributaris

La situació econòmica global que hi ha a l'actualitat ha portat a que moltes entitats tinguin problemes de tresoreria que els fan difícil poder complir amb els seus deutes tributaris. La Llei General Tributària preveu la possibilitat d'ajornar i fraccionar aquests deutes, sota uns determinats procediments i requisits.

Departament de Justícia- Generalitat de Catalunya

news-iconRecurs > Econòmic

La rendició dels comptes en les Fundacions d'àmbit català

Les fundacions d'àmbit català estan obligades segons la legislació autonòmica a rendir comptes dins dels 30 dies següents a l'aprovació dels seus comptes anuals per part dels respectius patronats. En aquest recurs veurem quin és el procediment a seguir per acomplir amb aquesta obligació.

Model 390. Resum anual de l'IVA

news-iconRecurs > Econòmic

Els models fiscals relatius a l'IVA

L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és un tribut que afecta les entitats que fan venda i/o distribució de béns o serveis. En alguns casos, aquesta activitat econòmica estarà exempta d'IVA, però en d'altres, no.

Aquest recurs està dedicat als principals models que afecten la gestió d'aquest impost. 

Presentació Reforma Fiscal. Font: Ministerio de Hacienda

news-iconRecurs > Econòmic

Com afectarà la reforma fiscal a les entitats no lucratives (1)

A finals de juny de 2014 es van publicar diversos avantprojectes de Llei que modificaran les principals normes tributàries a l'Estat Espanyol. És la Reforma Fiscal.

Model de declaració 347

news-iconRecurs > Econòmic

El model 347 d'Hisenda

El model 347 és senzillament una declaració informativa que s'ha de presentar anualment a l'Agència Tributària, de les operacions realitzades amb terceres persones amb les quals, en el transcurs de l'any, s'hagin fet operacions per un import total anual superior als 3.005,06 euros, ja siguin clients, proveïdors o subvencions cobrades.

Pagament diners_font:elsingulardigital.com

news-iconRecurs > Econòmic

El mecanisme extraordinari de pagament de deutes de les AAPP

La Generalitat de Catalunya s'ha adherit al fons creat per l'Estat Espanyol per finançar els pagaments als proveïdors. Dins d'aquest mecanisme, s'inicia la primera fase en la qual les entitats creditores de les Administracions Públiques podran garantir el cobrament de determinats deutes pendents.

Logo Agència Tributària

news-iconRecurs > Econòmic

Calendari de les principals obligacions fiscals

Tot i que les obligacions de presentació de les declaracions d'impostos que les entitats no lucratives han de fer varien en funció de les seves circumstàncies concretes (pel tipus d'activitats que fa, en funció dels pagaments que pugui fer o pel volum d'ingressos que obté anualment, per exemple), hi ha unes dates més o menys comuns per la presentació de declaracions a l'agència tributària. En aquest recurs podreu trobar una petita guia de les dates més habituals en les quals és possible que la vostra entitat hagi de presentar declaracions fiscals.

Modelo-200_0

news-iconRecurs > Econòmic

L'impost de societats en les entitats no lucratives

Les associacions i fundacions, com qualsevol persona jurídica, estan sotmeses a l'Impost de Societats. Això no vol dir que totes les entitats ho hagin de presentar ni molt menys, pagar. En aquest recurs es veurà quines particularitats tenen les ENL en relació a aquest impost.

Oficina Agència Tributària

news-iconRecurs > Econòmic

Obligacions fiscals de les entitats no lucratives (1)

Les associacions i fundacions, en funció de la seva activitat i del volum dels seus ingressos, poden tenir determinades obligacions fiscals.

En aquest recurs es fa un recull de les més habituals i significatives relatives al Número d'Identificació Fiscal (NIF), a l'Impost sobre Activitats (IAE) i a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Pàgines