Tots els recursos

Església de Sant Miquel del Fai, por nyë en flickr

news-iconRecurs > Econòmic

La fiscalitat de les entitats religioses (I)

Les entitats religioses poden gaudir de determinats beneficis i incentius fiscals. En aquest recurs es definirà què s'entén per entitat religiosa, i s'analitzarà quins poden ser aquests beneficis pel que fa a l'IVA i a l'Impost de Societats. En un segon recurs, analitzarem els impostos locals i el possible caràcter deduïble de les donacions rebudes.

Caixa registradora

news-iconRecurs > Econòmic

El nou règim especial de criteri de caixa de l'IVA

L'1 de gener de 2014 entrar en vigor el nou Règim especial de criteri de caixa de l'IVA.

Aquest règim, de caire voluntari, pot afectar les entitats tant si opten per ell com si algun dels seus proveïdors ho fa.

Impostos

news-iconRecurs > Econòmic

La quantificació de les sancions per incompliments tributaris

Segons les activitats que facin les entitats, és possible que hagin de complir determinades obligacions fiscals.

 

Guardioles amb diners- Font: www.bitterrootcommunityfcu.com

news-iconRecurs > Econòmic

Com afectarà la reforma fiscal a les entitats no lucratives (2)

Tot i que inicialment estava prevista la creació d'una nova llei de mecenatge, sembla ser que finalment aquesta no es durà a terme dins de la legislatura actual. A la reforma fiscal, però es modifica en alguns aspectes la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Euro Note Currency - EnvironmentBlog - Flickr

news-iconRecurs > Econòmic

La Planificació de la Tresoreria

En els darrers temps, la conjuntura econòmica pot haver causat un cert retard en el cobrament d'alguns dels ingressos que les associacions o les fundacions tenen pendents de cobrar. Això pot ser causa de situacions de tensió de la tresoreria de l'entitat, ja que en determinats moments pot quedar-se sense tenir prou liquiditat com per poder fer front a les seves obligacions de pagament.  
Per evitar que això pugui arribar a ser un problema important, seria molt convenient que l'entitat tingui una bona planificació de la seva tresoreria. En aquest recurs us donarem algunes pautes per aconseguir tenir-ne una.

Arxivadors comptabilitat

news-iconRecurs > Econòmic

Criteris de valoració comptable (II)

A 2008 es va iniciar una reforma comptable que ha derivat en successives adaptacions i que ha introduït diferents conceptes i criteris de valoració pel correcte registre de les operacions comptables.

papers apilats_kozumel_Flickr

news-iconRecurs > Econòmic

La memòria econòmica de la Llei 49/2002

La Llei 49/2002, de Règim fiscal de les entitats no lucratives i incentius fiscals al mecenatge, estableix per aquelles entitats que hagin optat per aquest règim fiscal (recordem que, bàsicament, poden fer-ho les fundacions, associacions declarades d'utilitat pública i ONG's de desenvolupament) la obligació de presentar a l'Agència Tributària una memòria econòmica. En aquest recurs s'explicaran els continguts d'aquesta memòria, i quan i a on s'ha de presentar.

Imatge familia. Font: web Assoc. Catalana Cases de Colònies

news-iconRecurs > Econòmic

Guia d’Ajudes Socials per a les Famílies 2014

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ha editat la nova Guia d’Ajudes Socials per a les Famílies 2013, facilitant informació existent d'ajudes socials per a les famílies.  

Logo Agència Tributària

news-iconRecurs > Econòmic

Començar a emetre factures: què cal fer i quines implicacions comporta

En els darrers temps ha augmentat el nombre d'entitats que es veuen en la necessitat de començar a emetre factures, ja sigui perquè signen un contracte o conveni  de prestació de serveis amb alguna administració pública, ja sigui perquè comencen a fer activitat econòmica.
En aquest recurs veurem què significa emetre factures, quin és el procediment per poder començar a facturar,  quines conseqüències i implicacions comportarà aquest fet i quins són els requisits formals mínims per emetre una factura.

Model de declaració 111

news-iconRecurs > Econòmic

El model 111 d'Hisenda

El model 111 d'hisenda (fins a 2009, el model era el 110) és una declaració o document d'ingrés de retencions i ingressos a compte de l'IRPF d'ús obligatori per liquidar les retencions efectuades a professionals autònoms, treballadors contractats laboralment, conferenciants, beneficiaris de premis, de beques, etc.

calculadora amb monedes_Images_of_Money_Flickr

news-iconRecurs > Econòmic

Les auditories en les entitats no lucratives

De vegades, les entitats sense afany de lucre estan obligades o bé opten voluntàriament per fer una auditoria econòmica de la seva entitat.  En aquest recus veurem en què consisteixen.

Roda de premsa posterior al Consell de Ministres_Font_ABC.es

news-iconRecurs > Econòmic

Novetats fiscals que s'hauran d'aplicar a partir de l'1 de setembre de 2012

El Govern central va aprovar el passat mes de juliol el Decret Llei 20/2012, de Mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Aquestes mesures inclouen, entre d'altres, variacions de caire fiscal que entren en vigor el proper dia 1 de setembre.
En aquest recurs s'analitzen els principals canvis fiscals que afecten les entitats no lucratives.

Logotip SEPA

news-iconRecurs > Econòmic

La SEPA: nova normativa de pagaments de la zona euro (I)

El proper 1 de febrer de 2014 entrarà en vigor una nova manera de regular els instruments de pagament, promoguda per la Unió Europea. Es tracta de la SEPA (Zona Única de Pagaments en Euros).

Comptabilitat

news-iconRecurs > Econòmic

El Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius d'àmbit estatal

El passat 24 de  novembre va ser publicat en el BOE el Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d'actuació d'aquestes.

El RD introdueix modificacions en alguns aspectes fonamentals de la normativa comptable d'aquestes entitats.

Programa comptabilitat

news-iconRecurs > Econòmic

La primera aplicació del PGC Estatal de les entitats no lucratives

L'exercici 2012 és el primer en el qual les Fundacions i les Associacions declarades d'utilitat Pública d'àmbit estatal han d'aplicar l'adaptació sectorial del PGC, el Reial Decret 1491/2011. En aquest recurs es presenten les principals afectacions comptables de la nova normativa, i quines informacions s'han d'incloure en la primera rendició de comptes, a fer a 2013, aplicant el nou pla que hauran de fer aquest tipus d'entitats.

papers apilats_kozumel_Flickr

news-iconRecurs > Econòmic

Les declaracions informatives d'hisenda

Durant el mes de gener s'han de presentar a hisenda les declaracions informatives que són, en alguns casos, el resum de les declaracions trimestrals presentades durant l'any, i en d'altres casos, declaracions de dades que l'Agència Tributària necessita per completar les dades fiscals dels declarats.

 

Pàgines