Tots els recursos

Calculadora amb monedes. Font: Images_of_Money (Flickr)

news-iconRecurs > Econòmic

La comptabilitat de costos

Les entitats no lucratives sovint tenen la necessitat de poder quantificar el resultat concret d'un projecte, una secció o un departament dins de la comptabilitat general de l'entitat. La manera de poder fer-ho és portar una comptabilitat per centres de cost, en la qual es faci una correcta assignació de les despeses entre cadascun d'aquests centres. En aquest recurs es veurà de quina manera s'han de definir, quins criteris de distribució són els més habituals i com podem analitzar el resultat de cada centre de cost per separat.

Tiquet o factura simplificada

news-iconRecurs > Econòmic

El nou reglament de facturació

El passat 1 de gener de 2013 va entrar en vigor el RD 1619/2012, pel qual s'aprova el Reglament a on es regulen les obligacions de facturació. Aquest Reial Decret introdueix novetats significatives respecte a l'anterior Reglament que afecten les entitats no lucratives que presten algun tipus de servei o que fan vendes de béns.

Pagament impostos

news-iconRecurs > Econòmic

L'ajornament dels deutes tributaris

La situació econòmica global que hi ha a l'actualitat ha portat a que moltes entitats tinguin problemes de tresoreria que els fan difícil poder complir amb els seus deutes tributaris. La Llei General Tributària preveu la possibilitat d'ajornar i fraccionar aquests deutes, sota uns determinats procediments i requisits.

Departament de Justícia- Generalitat de Catalunya

news-iconRecurs > Econòmic

La rendició dels comptes en les Fundacions d'àmbit català

Les fundacions d'àmbit català estan obligades segons la legislació autonòmica a rendir comptes dins dels 30 dies següents a l'aprovació dels seus comptes anuals per part dels respectius patronats. En aquest recurs veurem quin és el procediment a seguir per acomplir amb aquesta obligació.

Model 390. Resum anual de l'IVA

news-iconRecurs > Econòmic

Els models fiscals relatius a l'IVA

L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és un tribut que afecta les entitats que fan venda i/o distribució de béns o serveis. En alguns casos, aquesta activitat econòmica estarà exempta d'IVA, però en d'altres, no.

Aquest recurs està dedicat als principals models que afecten la gestió d'aquest impost. 

Presentació Reforma Fiscal. Font: Ministerio de Hacienda

news-iconRecurs > Econòmic

Com afectarà la reforma fiscal a les entitats no lucratives (1)

A finals de juny de 2014 s'ha publicat l'avantprojecte de Llei que modificarà les principals normes tributàries a l'Estat Espanyol. És la Reforma Fiscal.

Logo Agència Tributària

news-iconRecurs > Econòmic

Calendari de les principals obligacions fiscals

Tot i que les obligacions de presentació de les declaracions d'impostos que les entitats no lucratives han de fer varien en funció de les seves circumstàncies concretes (pel tipus d'activitats que fa, en funció dels pagaments que pugui fer o pel volum d'ingressos que obté anualment, per exemple), hi ha unes dates més o menys comuns per la presentació de declaracions a l'agència tributària. En aquest recurs podreu trobar una petita guia de les dates més habituals en les quals és possible que la vostra entitat hagi de presentar declaracions fiscals.

Model de declaració 347

news-iconRecurs > Econòmic

El model 347 d'Hisenda

El model 347 és senzillament una declaració informativa que s'ha de presentar anualment a l'Agència Tributària, de les operacions realitzades amb terceres persones amb les quals, en el transcurs de l'any, s'hagin fet operacions per un import total anual superior als 3.005,06 euros, ja siguin clients, proveïdors o subvencions cobrades.

Pagament diners_font:elsingulardigital.com

news-iconRecurs > Econòmic

El mecanisme extraordinari de pagament de deutes de les AAPP

La Generalitat de Catalunya s'ha adherit al fons creat per l'Estat Espanyol per finançar els pagaments als proveïdors. Dins d'aquest mecanisme, s'inicia la primera fase en la qual les entitats creditores de les Administracions Públiques podran garantir el cobrament de determinats deutes pendents.

Monument a l'euro. Font: saikofish (Flickr)

news-iconRecurs > Econòmic

L'impost del valor afegit (IVA) a les entitats sense afany de lucre (1)

L'IVA és un impost general sobre el consum que s'aplica a tots els lliuraments de béns i prestacions de serveis fets pels empresaris en el desenvolupament de les seves activitats.
Això vol dir que quan una entitat sense afany de lucre faci alguna d'aquestes operacions (lliuraments de béns i prestacions de serveis, sempre que s'acompleixin certes condicions com per exemple que aquests lliuraments es facin de manera habitual) serà empresari a efectes de IVA, i per tant estarà subjecte a la normativa d'aquest impost.

Modelo-200_0

news-iconRecurs > Econòmic

L'impost de societats en les entitats no lucratives

Les associacions i fundacions, com qualsevol persona jurídica, estan sotmeses a l'Impost de Societats. Això no vol dir que totes les entitats ho hagin de presentar ni molt menys, pagar. En aquest recurs es veurà quines particularitats tenen les ENL en relació a aquest impost.

Oficina Agència Tributària

news-iconRecurs > Econòmic

Obligacions fiscals de les entitats no lucratives (1)

Les associacions i fundacions, en funció de la seva activitat i del volum dels seus ingressos, poden tenir determinades obligacions fiscals.

En aquest recurs es fa un recull de les més habituals i significatives relatives al Número d'Identificació Fiscal (NIF), a l'Impost sobre Activitats (IAE) i a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Mapa d'Europa. Àrea SEPA

news-iconRecurs > Econòmic

La SEPA: nova normativa de pagaments de la zona euro (II)

El proper 1 de febrer de 2014 entrarà en vigor una nova manera de regular els instruments de pagament, promoguda per la Unió Europea. Es tracta de la SEPA (Zona Única de Pagaments en Euros).

Lupa i bitllets d'euro. Font: Images_of_Money (Flickr)

news-iconRecurs > Econòmic

Les parts vinculades en el nou pla de Comptablitat

La nova normativa comptable regulada per les associacions i fundacions que tenen el seu àmbit principal d'actuació a Catalunya, el Decret de259/2008, de 23 de desembre, posa un émfasi especial en que els comptes anuals de les entitats puguin mostrar el major grau de transparència possible. Amb aquest objectiu, els models oficials de memòria econòmica inclouen la descripció i valoració de les operacions entre entitats del grup, que depenent del seu grau de vinculació, es denominaran de diferents formes.
Les entitats vinculades podran ser considerades del grup, associades, multigrup o altres parts vinculades.

Estalvi fiscal

news-iconRecurs > Econòmic

Beneficis fiscals per les donacions a Associacions i Fundacions a 2011

Els incentius fiscals són una eina que afavoreix el fet de realitzar donatius i de col·laborar amb les entitats no lucratives, incentivant les aportacions de particulars i empreses en l'assoliment de finalitats d'interès general.

Hi ha incentius i deduccions d'àmbit estatal, i d'altres d'àmbit autonòmic. En aquest recurs es detallen els estatals i els d'àmbit català.

Comptes amb bolígraf

news-iconRecurs > Econòmic

Criteris de valoració comptable (I)

La reforma comptable que es va iniciar a 2008, amb les successives adaptacions per entitats no lucratives catalanes (Decret 259/2008) i estatals (RD 1491/2011) han introduit diferents conceptes i criteris de valoració pel correcte registre de les operacions comptables, que sovint no són fàcils d'interpretar.

En aquest recurs i en el seu complementari, s'analitzen els principals.

Pàgines