Tots els recursos

Logo Agència Tributària

news-iconRecurs > Econòmic

Començar a emetre factures: què cal fer i quines implicacions comporta

En els darrers temps ha augmentat el nombre d'entitats que es veuen en la necessitat de començar a emetre factures, ja sigui perquè signen un contracte o conveni  de prestació de serveis amb alguna administració pública, ja sigui perquè comencen a fer activitat econòmica.
En aquest recurs veurem què significa emetre factures, quin és el procediment per poder començar a facturar,  quines conseqüències i implicacions comportarà aquest fet i quins són els requisits formals mínims per emetre una factura.

Model de declaració 111

news-iconRecurs > Econòmic

El model 111 d'Hisenda

El model 111 d'hisenda (fins a 2009, el model era el 110) és una declaració o document d'ingrés de retencions i ingressos a compte de l'IRPF d'ús obligatori per liquidar les retencions efectuades a professionals autònoms, treballadors contractats laboralment, conferenciants, beneficiaris de premis, de beques, etc.

calculadora amb monedes_Images_of_Money_Flickr

news-iconRecurs > Econòmic

Les auditories en les entitats no lucratives

De vegades, les entitats sense afany de lucre estan obligades o bé opten voluntàriament per fer una auditoria econòmica de la seva entitat.  En aquest recus veurem en què consisteixen.

Roda de premsa posterior al Consell de Ministres_Font_ABC.es

news-iconRecurs > Econòmic

Novetats fiscals que s'hauran d'aplicar a partir de l'1 de setembre de 2012

El Govern central va aprovar el passat mes de juliol el Decret Llei 20/2012, de Mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Aquestes mesures inclouen, entre d'altres, variacions de caire fiscal que entren en vigor el proper dia 1 de setembre.
En aquest recurs s'analitzen els principals canvis fiscals que afecten les entitats no lucratives.

Logotip SEPA

news-iconRecurs > Econòmic

La SEPA: nova normativa de pagaments de la zona euro (I)

El proper 1 de febrer de 2014 entrarà en vigor una nova manera de regular els instruments de pagament, promoguda per la Unió Europea. Es tracta de la SEPA (Zona Única de Pagaments en Euros).

Comptabilitat

news-iconRecurs > Econòmic

El Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius d'àmbit estatal

El passat 24 de  novembre va ser publicat en el BOE el Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d'actuació d'aquestes.

El RD introdueix modificacions en alguns aspectes fonamentals de la normativa comptable d'aquestes entitats.

Programa comptabilitat

news-iconRecurs > Econòmic

La primera aplicació del PGC Estatal de les entitats no lucratives

L'exercici 2012 és el primer en el qual les Fundacions i les Associacions declarades d'utilitat Pública d'àmbit estatal han d'aplicar l'adaptació sectorial del PGC, el Reial Decret 1491/2011. En aquest recurs es presenten les principals afectacions comptables de la nova normativa, i quines informacions s'han d'incloure en la primera rendició de comptes, a fer a 2013, aplicant el nou pla que hauran de fer aquest tipus d'entitats.

papers apilats_kozumel_Flickr

news-iconRecurs > Econòmic

Les declaracions informatives d'hisenda

Durant el mes de gener s'han de presentar a hisenda les declaracions informatives que són, en alguns casos, el resum de les declaracions trimestrals presentades durant l'any, i en d'altres casos, declaracions de dades que l'Agència Tributària necessita per completar les dades fiscals dels declarats.

 

Mesquita catedral de Còrdova. Imatge de fusky a flickr

news-iconRecurs > Econòmic

La fiscalitat de les entitats religioses (II)

En el recurs anterior s'ha pogut comprovar que les entitats religioses, com a entitats no lucratives, poden gaudir de determinats beneficis i incentius fiscals

Ordinador Agència Tributària

news-iconRecurs > Econòmic

Novetats fiscals per al 2014

La modificació del Reglament de l'IVA i la publicació d'altres normes amb rellevància fiscal han introduït novetats en les obligacions relatives a aquest àmbit que poden tenir les entitats. 

Calculadora amb monedes. Font: Images_of_Money (Flickr)

news-iconRecurs > Econòmic

La comptabilitat de costos

Les entitats no lucratives sovint tenen la necessitat de poder quantificar el resultat concret d'un projecte, una secció o un departament dins de la comptabilitat general de l'entitat. La manera de poder fer-ho és portar una comptabilitat per centres de cost, en la qual es faci una correcta assignació de les despeses entre cadascun d'aquests centres. En aquest recurs es veurà de quina manera s'han de definir, quins criteris de distribució són els més habituals i com podem analitzar el resultat de cada centre de cost per separat.

Tiquet o factura simplificada

news-iconRecurs > Econòmic

El nou reglament de facturació

El passat 1 de gener de 2013 va entrar en vigor el RD 1619/2012, pel qual s'aprova el Reglament a on es regulen les obligacions de facturació. Aquest Reial Decret introdueix novetats significatives respecte a l'anterior Reglament que afecten les entitats no lucratives que presten algun tipus de servei o que fan vendes de béns.

Pagament impostos

news-iconRecurs > Econòmic

L'ajornament dels deutes tributaris

La situació econòmica global que hi ha a l'actualitat ha portat a que moltes entitats tinguin problemes de tresoreria que els fan difícil poder complir amb els seus deutes tributaris. La Llei General Tributària preveu la possibilitat d'ajornar i fraccionar aquests deutes, sota uns determinats procediments i requisits.

Departament de Justícia- Generalitat de Catalunya

news-iconRecurs > Econòmic

La rendició dels comptes en les Fundacions d'àmbit català

Les fundacions d'àmbit català estan obligades segons la legislació autonòmica a rendir comptes dins dels 30 dies següents a l'aprovació dels seus comptes anuals per part dels respectius patronats. En aquest recurs veurem quin és el procediment a seguir per acomplir amb aquesta obligació.

Model 390. Resum anual de l'IVA

news-iconRecurs > Econòmic

Els models fiscals relatius a l'IVA

L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és un tribut que afecta les entitats que fan venda i/o distribució de béns o serveis. En alguns casos, aquesta activitat econòmica estarà exempta d'IVA, però en d'altres, no.

Aquest recurs està dedicat als principals models que afecten la gestió d'aquest impost. 

Presentació Reforma Fiscal. Font: Ministerio de Hacienda

news-iconRecurs > Econòmic

Com afectarà la reforma fiscal a les entitats no lucratives (1)

A finals de juny de 2014 es van publicar diversos avantprojectes de Llei que modificaran les principals normes tributàries a l'Estat Espanyol. És la Reforma Fiscal.

Pàgines