Beneficis fiscals per les donacions a Associacions i Fundacions a 2011

Els incentius fiscals són una eina que afavoreix el fet de realitzar donatius i de col·laborar amb les entitats no lucratives, incentivant les aportacions de particulars i empreses en l'assoliment de finalitats d'interès general.

Hi ha incentius i deduccions d'àmbit estatal, i d'altres d'àmbit autonòmic. En aquest recurs es detallen els estatals i els d'àmbit català.

 1. Donatius realitzats per persones físiques a favor d'associacions declarades d'Utilitat Pública i de Fundacions
 2. Donatius realitzats per persones físiques a favor d'ONG de Desenvolupament
 3. Donatius realitzats a la realització i desenvolupament d'activitats i programes prioritaris de mecenatge
 4. Donatius a entitats que fomentin l'ús de la llengua catalana
 5. Donatius a centres de recerca científica i desenvolupament i innovació tecnològics
 6. Donatius a entitats ambientals
 7. Donatius realitzats per part d'empreses mercantils o d'altres persones jurídiques
 8. Acreditació de les donacions

1. Donatius realitzats per persones físiques a favor d'associacions declarades d'Utilitat Pública i de Fundacions

El percentatge de deducció depèn del règim fiscal que tingui l'associació declarada d'utilitat pública o fundació:

- Dret de deducció d'un 25% de la donació a la quota de l'IRPF del donant (persona física) si l'entitat (associació declarada d'utilitat pública o fundació) que rep la donació compleix amb els requisits establerts a la llei 49/2002 i que hagin exercit la opció d'acollir-se als seus beneficis fiscals. La opció es realitza mitjançant la presentació a l'Agència Tributària d'un model 036, de Declaració Censal.   
La base de la deducció pel donant no podrà superar el 10% de la seva base liquidable de l'exercici.

- Dret de deducció d'un 10% de la donació a la quota de l'IRPF del donant (persona física) si l'entitat no compleix els requisits de la llei 49/2002 i/o no ha exercit l'opció per aquest règim fiscal (article 68.3 de la Llei 35/2006 de l'IRPF)
La base de la deducció pel donant no podrà superar el 10% de la seva base liquidable de l'exercici.

▲ Tornar a l'índex

2. Donatius realitzats per persones físiques a favor d'ONG de Desenvolupament

Donen dret a deducció del 25% de la donació a la quota de l'IRPF del donant els donatius i aportacions realitzades per part de persones físiques a les ONGD a què es refereix la llei 23/1998, sempre que aquestes tinguin la forma jurídica de fundació o d'associació (no és necessari que hagin estat declarades d'utilitat pública) i que, complint els requisits establerts a la Llei 49/2002, hagin exercit la opció pels seus beneficis fiscals. Aquesta opció es realitza mitjançant la presentació de l'Agència Tributària d'un model 036, de Declaració Censal.

També donen dret a aquesta mateixa deducció els donatius efectuats, entre d'altres, a les delegacions de fundacions estrangeres inscrites al registre de fundacions, federacions esportives, etc. (art. 2 de la Llei 49/2002).

La base de la deducció pel donant no podrà superar el 10% de la seva base liquidable de l'exercici.

▲ Tornar a l'índex

3. Donatius realitzats a la realització i desenvolupament d'activitats i programes prioritaris de mecenatge

Donen dret de deducció del 30% de la donació a la quota de l'IRPF del donant els donatius i aportacions realitzades per part de persones físiques a les entitats indicades en els dos apartats anteriors (fundacions, associacions declarades d'utilitat pública i ONGD) sempre i quan aquells donatius es destinin a la realització i desenvolupament d'activitats i programes prioritaris de mecenatge, que cada any es publiquen a la Llei d'aprovació dels Pressupostos de l'Estat de cada any.

En aquest sentit, cal destacar algunes de les activitats que es consideren prioritàries per les declaracions corresponents a l'exercici 2011 (el llistat complert de les activitats considerades prioritàries es troba a la disposició addicional trigèsima de la Llei dels pressupostos pel mencionat exercici), i que per ser de caràcter més general, es considera que poden ser d'aplicació a un major nombre d'entitats. Així, entra aquestes activitats especialment incentivades, es troben:

 • Els programes de formació del voluntariat que hagin estat objecte de subvenció per part de les Administracions Públiques.
 • Els programes adreçats a la lluita contra la violència de gènere que hagin estat objecte de subvenció per part de les Administracions públiques o que es realitzin amb la col·laboració d'aquestes.


A més de les activitats prioritàries de mecenatge, també hi ha esdeveniments considerats com a excepcionals que donen aquest mateix dret de deducció del 30%. En concret, per l'exercici 2011 aquests esdeveniments són:
 

 • Celebració del V centenari del naixement a Trujillo de Francisco Orellana, descobridor de l'Amazones "2011: AÑO ORELLANA".
 • Celebració del Campionat del Món de Bàsquet de Seleccions Nacionals en Categoria Absoluta "Mundobasket 2014" (només les donacions realitzades a partir de l'1 d'octubre de 2011).
 •  Celebració del Campionat del Món de Handbol Absolut Masculí de 2013.
 •  Celebració del "Tricentenari de la Biblioteca Nacional d'Espanya".
 •  Celebració del "IV Centenari del decés del pintor Doménico Theococópuli, conegut com El Greco" (només les donacions realitzades a partir de l'1 de juliol de 2011).
   

La base de la deducció pel donant no podrà superar el 15% de la seva base liquidable de l'exercici.  

▲ Tornar a l'índex

4. Donatius a entitats que fomentin l'ús de la llengua catalana

Donen dret de deducció del 15% de la donació a la quota de l'IRPF del donant els donatius i aportacions realitzades per part de persones físiques a l'Institut d'Estudis Catalans i a les associacions i fundacions que tinguin per finalitat el foment de l'ús de la llengua catalana, i que figurin inscrites en el cens d'aquestes entitats que elabora el Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de política lingüística.

Els donants han de tenir la seva residència habitual a Catalunya i l'import de la deducció té com a límit màxim el 10% de la quota íntegra autonòmica.

▲ Tornar a l'índex

5. Donatius a centres de recerca científica i desenvolupament i innovació tecnològics

Donen dret de deducció del 25% de la donació a la quota de l'IRPF del donant els donatius i aportacions realitzades per part de persones físiques a favor de centres de recerca adscrits a universitats catalanes i als promoguts o participats per la Generalitat de Catalunya, que tinguin per objecte el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics.

Els donants han de tenir la seva residència habitual a Catalunya i l'import de la deducció té com a límit màxim el 10% de la quota íntegra autonòmica.

▲ Tornar a l'índex

6. Donatius a entitats ambientals

Donen dret de deducció del 15% de la donació a la quota de l'IRPF del donant els donatius i aportacions realitzades per part de persones físiques a les associacions i fundacions que figurin inscrites en el cens d'entitats ambientals vinculades a l'ecologia i a la protecció i millora del medi ambient del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en aquesta matèria.

Els donants han de tenir la seva residència habitual a Catalunya i l'import de la deducció té com a límit màxim el 5% de la quota íntegra autonòmica.

▲ Tornar a l'índex

7. Donatius realitzats per part d'empreses mercantils o d'altres persones jurídiques

Donen dret de deducció del 35% de la donació a la quota de l'Impost de Societats (art. 20 de la Llei 49/2002) els donatius i aportacions realitzades per part de persones jurídiques a les entitats indicades en els apartats 1r i 2n d'aquest recurs (és a dir, fundacions, associacions declarades d'Utilitat Pública i ONGD) que hagin exercit la seva opció pel règim fiscal de la Llei 49/2002.

La base de la deducció té el límit del 10% de la base imposable de l'Impost de Societats del donant i, en cas de no poder aplicar la totalitat de la deducció per aquest motiu, l'excés pendent es pot compensar en els 10 exercicis posteriors al què es produeixi la donació.

Si les aportacions de la persona jurídica s'articulen mitjançant un Conveni de Col·laboració Empresarial en activitats d'interès general (art. 20 de la Llei 49/2002), les quantitats satisfetes o les despeses realitzades tenen la consideració de despeses deduïbles (en la seva totalitat, sense limitació) en la determinació de la base de l'Impost de Societats de la persona jurídica col·laboradora.

A aquests efectes, s'entén per Conveni de Col·laboració Empresarial en activitats d'interès general aquell conveni pel qual les entitats beneficiàries del mecenatge, a canvi d'un ajut econòmic per a la realització de les activitats que efectuen en compliment de l'objecte o la finalitat de l'entitat, es comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació del col·laborador a l'activitat esmentada.  

En aquests convenis, la difusió de la participació del col·laborador no constitueix cap prestació de serveis, i per tant, no està subjecta a IVA. 

▲ Tornar a l'índex

8. Acreditació de les donacions

Com a requisit general, per poder tenir dret a practicar les deduccions indicades als apartats anteriors d'aquest recurs, caldrà que el donant acrediti l'efectivitat de la donació realitzada.

Les donacions efectuades d'acord amb el que s'estableix a la Llei 49/2002 s'hauran d'acreditar mitjançant una certificació expedida per l'entitat beneficiària, que ha de complir uns determinats requisits establerts al Reglament que desenvolupa la Llei 49/2002, el Reial Decret 1270/2003.

 • Deduccions IRPF estatal:
  Les entitats beneficiàries hauran de trametre a l'Agència Tributària durant el mes de gener de l'any següent al que s'hagi produït la donació, una relació de les persones físiques o jurídiques que han fet donatius durant aquell any, amb la indicació de les dades fiscals i província de residència del donant, les quantitats donades per cadascun d'aquests i indicació expressa de si la donació ha estat en efectiu o en espècie. Aquesta relació es presenta mitjançant el model 182.

  Cal fer esment a que els convenis de col·laboració empresarial no es declaren en el model 182, sinó que la informació respecte a aquests s'ha d'incloure a la memòria econòmica que l'entitat beneficiària ha de presentar a Hisenda.
   
 • Deduccions IRPF català:
  Pel que fa a les deduccions d'àmbit català, les entitats beneficiàries dels donatius han de trametre un fitxer amb les dades de les persones donants i les quantitats donades a l'Agència Tributària de Catalunya, amb l'objectiu de que aquesta pugui reflectir, en els respectius esborranys de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques dels donants, les deduccions corresponents a les donacions efectuades.

  Cal emplenar el formulari proporcionat per l'Agència seguint les instruccions que consten en el document en format Excel que es pot descarregar de la seva web (per entitats ambientals, entitats de foment de la recerca científica i entitats de foment de la llengua), guardar-lo en un disquet o CD i enviar-lo entre els dies 1 i 20 de gener al Registre de la Delegació Territorial de l'Agència Tributària de Catalunya que correspongui a l'entitat donatària.

  Aquest disquet o CD ha d'anar acompanyat d'un escrit adreçat al Director de l'Agència Tributària de Catalunya, a on a més d'indicar les dades fiscals de l'entitat beneficiària de les donacions, cal informar també si aquesta presenta o no el model 182 a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

 

▲ Tornar a l'índex