El model 347 (III). Confecció i presentació de la declaració

La declaració s'ha de confeccionar utilitzant un programa que proporciona l'Agència Tributària, Per poder-lo presentar, però, caldrà que l'entitat disposi d'un certificat digital amb el qual signar electrònicament el fitxer obtingut.

Aquest programa de declaracions informatives no és massa complex, però si l'entitat no està acostumada a omplir aquest tipus de formularis de l'Agència Tributària, el fet de no poder omplir un imprés de forma manual li pot suposar una petita dificultat.

D'altra banda, si no es disposa de certificat digital propi per poder dur a terme la presentació, caldrà aconseguir la signatura d'un professional autoritzat. Aquest tràmit habitualment té un cert cost.

 1. Descàrrega i instal·lació del programa d'ajuda
 2. Introducció de les dades a declarar
 3. Claus de les operacions
 4. Validació i obtenció de la declaració
 5. Generació del fitxer i presentació

1. Descàrrega i instal·lació del programa d'ajuda

Un cop recollides les dades, ja es pot preparar la declaració. Per fer-ho, cal obtenir el programa que proporciona l'Agència Tributària de forma gratuita, a la seva web.

S’ha de clicar a la opció “descàrrega del programa d’ajuda per la complimentació de la declaració” i escollir la opció corresponent al sistema operatiu (Windows, Linux o MacOX) que es tingui a l'ordinador a on es vagi a instal·lar.

Un cop descarregat, per instal·lar ho cal fer doble clic al fitxer, i començarà la instal·lació automàticament, clicant a “executar”:

Cal anar clicant a “següent” vàries vegades, fins que comenci la instal·lació. Un cop aquesta hagi finalitzat, ja es podrà accedir al programa, clicant sobre la icona amb el logotip de l’Agència Tributària que el propi programa haurà creat a l’escriptori:

▲ Tornar a l'índex

2. Introducció de les dades a declarar

La primera vegada que s’executa el programa, aquest demanarà el NIF del declarant. Cal posar el NIF de l'entitat que fa la declaració (el declarant), i acceptar.

Pantalla alta declaració

S’ha de tancar la finestra dels suggeriments que apareix, i també la llista de declaracions que es veu per la part del darrere, clicant a la casella “tancar” i a la creueta de la part de dalt de la llista, respectivament:

Tancar pantalla suggeriments

A continuació, es completaran les dades requerides pel declarant.

Seguidament, caldrà generar l'alta de cadascun dels declarats, clicant a la pestanya corresponent i a la icona de full en blanc:

Pantalla alta declarats

Per a cada declarat, caldrà indicar les dades corresponents de NIF, nom, província (seleccionant de la llista segons el codi postal), clau de la operació (també seleccionant de la llista) i els imports desglossats per trimestres. El propi programa sumarà els imports, i l’entitat haurà de comprovar si quadra amb la suma de la llista de recollida de dades preparada anteriorment. Si hi ha compres efectuades a algun proveïdor que tingui el règim d’IVA de llibre de caixa (ho indicarà expressament a les seves factures), cal indicar l’import a la casella corresponent.

Si fos necessari, es pot consultar la llista dels declarats, seleccionant al desplegable corresponent la opció “llista de declarats”:

Llista declarats

A la llista es pot fer doble clic dins de cada declarat, si es vol consultar o modificar la informació que s’ha indicat. També es podran esborrar registres, si s’ha produït algun error, clicant la icona de la creu vermella:

Esborrar registres

▲ Tornar a l'índex

3. Claus de les operacions

Les claus a utilitzar seran:

 • D: per les compres a proveïdors (entitats que només fan operacions exemptes d’IVA per l’article 20.3)
   
 • A: per les compres a proveïdors (entitats que fan operacions no exemptes o operacions exemptes però per altres motius, no per l’article 20.3)
   
 • B: per les factures de venda no exemptes per l’article 20.3 del caràcter social que s’hagin de declarar, i per les subvencions cobrades.

 

▲ Tornar a l'índex

4. Validació i obtenció de la declaració

Un cop s’hagi entrat tots els declarats, cal tancar la declaració (creueta de cadascuna de les pestanyes de declarant i declarats) i fer la comprovació de si els valors informats són correctes. Per fer-ho, s’anirà al llistat de declaracions, des del menú “model 347”, "veure declaracions":

pantalla veure declaracions

Es clicarà a sobre de la declaració per seleccionar-la, i es marcarà la icona “resum de la declaració”:

Resum declaracions

A continuació, es situarà el puntar sobre la pestanya de totals, i es comprovarà si el número de declarats i el total de la declaració quadra amb el que consta al fitxer Excel de recollida de dades:

Comprovació totals

Si és correcte, es procedirà a validar la declaració, amb la icona corresponent:

validació declaració

El programa generarà un missatge de comprovació. Si tots els registres són correctes, i no els falta cap informació (NIF, nom, província o clau d’operació, en el cas dels declarats, o qualsevol dels camps de NIF, nom, telèfon i persona de contacte en el cas del declarant) la declaració estarà correcta, i preparada per generar el fitxer de presentació.

▲ Tornar a l'índex

5. Generació del fitxer i presentació

Per generar el fitxer a presentar, cal clicar a la icona “presentació de declaracions”:

generació declaració

Sortirà una pantalla, a on es clicarà “següent”. Caldrà marcar la opció de presentació amb certificat electrònic reconegut, i es continurarà clicant a “següent”:

escollir modalitat presentacio

A la pantalla següent, el programa indicarà a on guardarà el fitxer de la declaració, que tindrà per nom el nif de l’entitat + .347:

generació declaració

Per defecte, està marcada la presentació immediata de la declaració. Si no es disposa de certificat digital propi de l’entitat com a persona jurídica, caldrà desmarcar aquesta opció.

En clicar “següent”, el programa generarà el fitxer a presentar, S'ha de clicar a “finalitzar” per sortir de la pantalla.

generació fitxer

Si es disposa de certificat propi, caldrà seleccionar-lo, i clicar a “realitzar presentació”. El programa es connectarà amb l’Agència Tributària i la declaració quedarà presentada. Es generarà un fitxer PDF que caldrà guardar com a resguard de la presentació, i ja s’haurà finalitzat tot el procés.

contacte signatura digital

Finalment, si s’ha d’enviar el fitxer a algun gestor per presentar-ho, i no s’ha canviat el directori a on ho crea per defecte, caldrà anar a cercar-lo a C:\aeat\informativas34715\aeat. Des d’allà, es podrà copiar i fer-lo arribar al gestor.

▲ Tornar a l'índex