La signatura digital

Cada cop és més habitual sentir a parlar, en les relacions de les associacions i fundacions amb les Administracions Públiques, del certificat o signatura digital. 

Hi ha tràmits a on incloure la signatura digital és imprescindible i d'altres en els quals el disposar d'aquest certificat facilita la gestió diària amb aquestes Administracions.
En aquest recurs s'explicarà què és exactament un certificat digital, i com ho poden obtenir fàcilment les entitats.

 1. Què és un certificat digital?
 2. Classes de certificats
 3. Com obtenir un certificat per persona jurídica
 4. Documentació que cal aportar

1. Què és un certificat digital?

Un certificat digital és un document en format digital emès i signat per un tercer autoritzat per fer-ho (l'anomenada "entitat certificadora") i que serveix per identificar a una persona, ja sigui una persona física o una persona jurídica, com ho serien les associacions i les fundacions.
Aquest document relaciona aquella persona amb una clau pública que li ha estat assignada per poder realitzar processos de signatura i/o xifrat.
Cada certificat està identificat per un número de sèrie únic i té un període de validesa que està inclòs en el certificat, amb l'objectiu de confirmar la seva identitat en tots els tràmits que faci utilitzant el certificat, de tal manera que equivaldria a fer-los presencialment.

▲ Tornar a l'índex

2. Classes de certificats

Els certificats digitals es poden classificar en funció de dues característiques: segons el perfil d'acreditació i segons el suport del propi certificat.

Segons el perfil d'acreditació, la classificació és:

 • Certificat personal: acredita la identitat del seu titular, que sempre ha de ser una persona física.
 • Certificat de pertinença a empresa: garanteix la identitat de la persona física titular del certificat, però també la seva vinculació a una determinada entitat en virtut del càrrec que ocupa en aquella. Per tant, els tràmits que pot fer amb el certificat han de ser els que hagi de fer en el desenvolupament de la seva activitat habitual dins l'organització.
 • Certificat de representant: és l'emès a favor d'una persona física representant d'una determinada entitat, i es diferencia de l'anterior en què aquesta persona ha de ser administrador de la mateixa.
 • Certificat de persona jurídica: identifica una entitat com a tal a l'hora de realitzar tràmits davant les administracions o institucions.  

 

La classificació dels certificats segons el suport, és:

 • Programari: consisteix en un fitxer informàtic, que no té suport físic més que el propi ordinador o servidor a on s'instal·la.
 • Certificat de targeta: es troba allotjat en una targeta.
 • Dispositius USB criptogràfics.

 

En funció del tràmit que es vulgui fer, caldrà un nivell o un altre de certificat. En el cas dels tràmits amb l'Agència Tributària o per la sol·licitud telemàtica de les subvencions que ho requereixin, normalment serà suficient amb un certificat digital de la classe 2CA, que és el que emet la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre), però en el cas de les Fundacions catalanes, per signar els seus comptes anuals, necessitaran un certificat de la classe 4 (signatura reconeguda), emès per una de les entitats certificadores autoritzades per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, i que es poden consultar en aquest enllaç

▲ Tornar a l'índex

3. Com obtenir un certificat per persona jurídica

Cada entitat certificadora té un procediment concret i fa aportar una documentació específica per atorgar un certificat digital a l'entitat, que variarà en funció de si es tracta d'un certificat en suport fitxer (només sotfware), o si és en suport targeta o dispositiu USB.

En ocasions, aquest tràmit no és gratuït, sinó que cal abonar una tarifa per l'obtenció, i cada vegada que calgui renovar-ho.

Però també hi ha formes d'obtenir el certificat de forma gratuïta. Des de l'Agència Tributària, i amb la participació de l'entitat certificadora de titularitat pública FNMT mencionada en el paràgraf anterior, es facilita l'obtenció del certificat de persones jurídiques a les entitats, sense que això els hi hagi de suposar cap cost econòmic.

El procediment d'obtenció d'un certificat de la classe 2 CA s'explica amb detall en el vídeo de l'Agència Tributària que es pot trobar en aquest enllaç.

De forma resumida, els passos que cal fer són:

 • Sol·licitud del certificat via Internet a la pàgina web de l'entitat certificadora.
 • Acreditació de la identitat del titular del certificat de forma presencial en alguna de les Oficines de Registre, en aquest cas, les administracions de l'Agència Tributària.
 • Descàrrega del certificat via Internet.
 • Realitzar una còpia de seguretat del certificat.

 

Cal fer esment a que el navegador d'Internet ha d'estar configurat d'una determinada manera, que s'especifica a la mateixa web de l'FNMT, i que és imprescindible no formatejar l'ordinador. Tot el procés d'obtenció s'ha de fer des del mateix equip, amb el mateix usuari i el mateix navegador, i no realitzar altres actuacions amb l'equip mentre duri el procés.

▲ Tornar a l'índex

4. Documentació que cal aportar

En el cas de les persones jurídiques i per un certificat en suport software, la documentació que cal portar quan es faci el pas de l'acreditació a les oficines de Registre de l'Agència Tributària és:

 • Documentació relativa a l'entitat: certificat del Registre públic a on consti la seva inscripció, relatiu a la seva constitució.
   
 • Documentació relativa al representant de l'entitat: si el sol·licitant és representat legal subjecte a inscripció en algun registre (com seria el cas dels membres de la Junta Directiva o Patronat de les associacions i fundacions, respectivament), un certificat del registre corresponent relatiu al seu nomenament i a la vigència del seu càrrec. El certificat caldrà que hagi estat expedit dins dels deu dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat digital.

  Si el sol·licitant és un representant voluntari, serà necessari presentar un poder notarial que contingui una clàusula especial i expressa per sol·licitar la expedició del certificat de persones jurídiques en l'àmbit tributari.

  En qualsevol dels dos casos, caldrà que el representant es personi físicament en l'oficina de Registre i acrediti la seva identitat mitjançant el seu Document Nacional d'Identitat. Podrà fer la presentació una altra persona en el seu lloc només si la seva signatura en la sol·licitud del certificat ha estat legitimada notarialment.

▲ Tornar a l'índex