Normativa entitat

Sessió informativa per a entitats al CAE

news-iconNotícia > Jurídic

Suport Associatiu participa a unes jornades al CAE

El passat 17 de novembre es va celebrar una jornada informativa d’adaptació d’estatuts de les associacions a la llei 4/2008 i de presentació dels serveis que ofereix Xarxanet.

Modificació de la regulació de les fundacions

news-iconNotícia > Jurídic

Canvi de regulació de les fundacions

El passat 27 d’octubre, el Parlament de Catalunya va aprovar l’Avantprojecte de Llei que modifica la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, concretament, pel que respecta a la regulació de les fundacions.

news-iconNotícia > Ambiental

Els estatuts de l'o3sac

Dins del procés de constitució formal de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac), el proper 21 de setembre se celebra a Barcelona una sessió participativa per debatre les bases dels seus estatuts.

news-iconNotícia > Jurídic

Pautes per actualitzar els estatuts de la vostra associació

A continuació us oferim un recull de recursos publicats a xarxanet.org amb tota la informació legal, per tal que les associacions inscrites en el registre d’entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya pugueu fer l’adaptació dels vostres estatuts a la Llei 4/2008.

Comptabilitat

news-iconRecurs > Jurídic

La junta directiva i el règim econòmic de les associacions: novetats de la Llei 4/2008

A continuació us exposem les novetats més importants de la llei 4/2008, relacionades amb la junta directiva i el règim econòmic de les associacions. Creiem que poden ser del vostre interès a l'hora de reformar els estatuts i gestionar el dia a dia de l'entitat.

news-iconNotícia > Jurídic

Aprovat el projecte de llei que amplia el termini d'adaptació d'estatuts per les entitats acollides a la Llei 4/2008, de 24 d'abril

La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques estableix en al seva disposició transitòria primera el termini de tres anys des de la seva entrada en vigor el 2 d’agost de 2008 per tal que els entitats adaptin els seus estatuts al text de la norma.

Persones reunides en assemblea. Font: CSLP (Flickr)

news-iconRecurs > Jurídic

L'assemblea: novetats de la Llei 4/2008

L’assemblea és l’òrgan suprem de l’associació, que integrada per tots els socis adopta els acords i fixa les línies generals que ha de seguir l’associació. A continuació, explicarem quina és la naturalesa i competències d’aquest òrgan i quines novetats planteja la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

news-iconNotícia > Jurídic

Quins són els canvis més importants de la regulació de l'assemblea general a la Llei 4/2008, de 24 d'abril?

Dintre de la celebració d’una assembla general, sigui originària o extraordinària, es poden diferenciar tres moments. La llei 4/2008, de 24 d’abril preveu canvis i propostes de millora en cadascun d’aquests moments.

Imatge de papers. Font: Guillaume Brialon (Flickr)

news-iconRecurs > Jurídic

Com sabem què cal modificar dels nostres estatuts? La llei pas a pas

A continuació us expliquem les novetats de la Llei 4 / 2008, del 24 d'abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, sense perjudici que pugueu incorporar, a més, altres reformes en els vostres estatuts.

news-iconNotícia > Jurídic

Què cal saber a l'hora d'adaptar els estatuts de la nostra associació?

Són nombroses les consultes que rebem relacionades amb el tràmit de reforma dels estatuts de les associacions, sobretot després de l'entrada en vigor de la Llei 4 / 2008, del 24 d'abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

news-iconRecurs > Jurídic

La reforma dels estatuts d'una associació (I)

Els Estatuts són la norma bàsica de funcionament de l'associació. No obstant, algunes normes que en un moment donat els socis fundadors varen pactar per regular la seva relació, exigeixen canvis.

news-iconNotícia > Jurídic

Ampliació del termini d'adaptació d'estatuts per les entitats acollides a la Llei 4/2008 de 24 d'abril

La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiquesestableix en al seva disposició transitòria primera el termini de tres anys des de la seva entrada en vigor el 2 d’agost de 2008 per tal que els entitats adaptin els seus estatuts al text de la norma.

news-iconNotícia > Jurídic

Finalització del termini d'adaptació d'estatuts a la Llei 4/2008, de 24 d'abril

Amb la publicació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la seva entrada en vigor el 2 d’agost de 2008 es va unificar legislativament parlant la regulació de les entitats sense ànim de lucre d’àmbit autonòmic.

news-iconRecurs > Jurídic

Com constituir una associació

Per tal de constituir i inscriure una associació, cal en primer lloc saber l’àmbit d’actuació que es té previst per l’entitat ja que depenent d’on es duguin a terme les principals actuacions s’aplicarà una llei o una altra.

news-iconNotícia > Jurídic

Disponible el resum de les jornades d'adaptació dels estatuts organitzades per l'Ajuntament de El Prat

L’Ajuntament de El Prat de Llobregat amb la intenció de promoure l’adaptació dels estatuts de les entitats del seu territori ha organitzat dues sessions formatives amb el nom 'Com adaptar els estatuts?'.

news-iconRecurs > Jurídic

El règim disciplinari en una associació

En ocasions, persones que es troben en la fase de constitució de la seva associació es plantegen suprimir en el model d’estatuts el règim disciplinari.

news-iconNotícia > Jurídic

El compte enrere per tenir els estatuts de les associacions i fundacions actualitzats ha començat

El 2 d’agost del 2008 va entrar en vigor la llei que actualment regula el règim legal de les associacions i fundacions a Catalunya, la ja coneguda Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

news-iconNotícia > Jurídic

Reformats els estatutsde l'Orfeó Català

Una de les darreres conseqüències del cas Millet ha estat l’aprovació, el passat 21 de juliol, de la reforma d’estatuts de l’associació Orfeó Català.

news-iconNotícia > Jurídic

Una part dels socis no estem conformes amb l’acord de modificació del nom de la nostra associació, què podem fer?

Si l’assemblea de l’associació ha estat degudament convocada i s’han complert els requisits de majories que fixen els estatuts de l’entitat, l’acord és vàlid i els socis han d’acceptar la decisió de la majoria.

news-iconNotícia > Jurídic

La nostra associació ha canviat de domicili, cal comunicar-ho al Registre d’ Associacions?

Sí que és necessari comunicar-lo al Registre així com la resta d’organismes públics que poden tenir les nostres dades: hisenda, registre municipal d’associacions...