Subvencions per a entitats que fomentin la solidaritat i cooperació al desenvolupament a Reus

Podran ser destinataris d’aquestes subvencions persones jurídiques sense ànim de lucre que presentin projectes i desenvolupin activitats en l’àmbit de la solidaritat i cooperació al desenvolupament.

Convocant: Ajuntament de Reus

Data de publicació: 24/08/2017

Termini: 25/08/2017 - 29/09/2017

Contingut:

Requisits:

Les esmentades entitats han de reunir el següents requisits:

 • Estar degudament constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Reus amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria de subvenció.
 • Que formin part del Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Reus.
 • Tenir els òrgans de govern i administració actualitzats i el mandat en vigor.
 • Tenir els seus estatuts actualitzats al règim normatiu vigent.
 • Que tinguin entre els seus objectius la realització d’activitats de cooperació per al desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles, l’ajuda humanitària en l’àmbit internacional o la sensibilització vers les desigualtats nord-sud.
 • No ser deutores per cap concepte de l’Ajuntament de Reus ni dels seus ens instrumentals.
 • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agencia Estatal de l’Administració Tributària, amb la Tresoreria de la Seguretat Social, i amb l’Agència Tributària Catalana.
 • Tenir els requisits per obtenir la condició de benefi ciari d’acord amb el que s’estableix a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Objecte de les bases:

 • Promocionar, dinamitzar i facilitar les actuacions d’entitats que realitzin actuacions relatives a projectes de cooperació al desenvolupament i la sensibilització.
 • Donar suport explícit al treball d’interès públic que desenvolupa el teixit associatiu de la ciutat que treballa en el marc de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional, així com en la sensibilització ciutadana.
 • Promoure el desenvolupament humà sostenible, amb l’erradicació de la pobresa i el combat contra les desigualtats en el marc general dels objectius i línies estratègiques dels serveis de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Reus i del Consell Municipal d’aquest àmbit.

Àmbit:
 • Drets humans i solidaritat
 • Altres

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Local

Bases