Elaboració d'una acció formativa

Autor/a: 
Fundació Pere Tarrés
Fotografia de la Galeria Old Shoe Woman a Flickr.

Elaboració d'una acció formativa

Resum: 

Si la formació suposa la millora de la tasca voluntària a l'associació és necessari elaborar accions formatives dirigides a aquest objectiu. Però per aquest motiu, cal que aquestes tinguin en compte el Pla de Formació de la mateixa associació. Un dels objectius principals de l'acció formativa és ajudar a assolir els objectius que té l'associació i un d'aquests és el que es planteja dins del seu Pla de Formació, que bàsicament mirarà de formar els seus voluntaris en la tasca que realitzen.

El concepte

Per acció formativa entenem una proposta concreta de formació on es concentren els aprenentatges (tècnics, socials, etc...) que volem per als nostres voluntaris.

Hi ha molts tipus d'accions formatives: cursos, seminaris, jornades, congressos, cicles de conferències, entre d'altres, que bàsicament es diferencien per: la dinàmica, la durada i l'extensió dels objectius que es plantegen.

Alhora de plantejar i desenvolupar qualsevol d'aquestes accions, és important tenir present el pla de formació que l'associació hagi elaborat, cal seguir les seves finalitats, a més de la seva temàtica, els seus destinataris, les característiques d'aquests, la seva metodologia, la seva temporització i els recursos materials dels que disposi. Un cop quedi clar aquest aspecte, caldrà concretar els objectius generals i específics, els continguts, la manera de treballar-los, el lloc de realització i el material necessari, tots ells aspectes a determinar i clarificar sempre que es pretengui dur a terme una acció formativa.

Objectius i temàtica

Els objectius generals de l'acció formativa sorgiran de la concreció dels objectius generals de formació que l'associació hagi consensuat dins del seu pla de formació integral. Si, per exemple, tenim l'objectiu de millorar la relació entre les persones que formen l'equip de treball, haurem primer de determinar primer quins són els temes i coneixements que els voluntaris han d'assumir.

Un cop s'han definit els objectius genèrics de l'acció formativa i els temes caldrà determinar els específics. Aquest faran referència a les diferents activitats d'ensenyament i aprenentatge que es plantegin al llarg de les sessions.

L'aprenentatge

En l'elaboració d'una acció formativa serà molt important tenir coneixements al voltant del procés d'aprenentatge que tenen les persones, conjuntament a definir objectius i temes; és molt positiu saber com s'aprèn per planificar millor com ensenyar. Les persones són diferents i per tant, el procés que tenen per aprendre també és diferent, efectivament, existeixen diferents estils d'aprenentatge:

 • Aprenentatge actiu o convergent, mitjançant l'experiència.
 • Aprenentatge reflexiu o divergent, mitjançant la reflexió.
 • Aprenentatge teòric o assimilador, mitjançant el pensament abstracte.
 • Aprenentatge pràctic o acomodador, mitjançant el fet de provar, però es poden concretar processos d'aprenentatge generals que ajudaran a l'elaboració d¿una acció formativa adient.
 • Aprenentatge significatiu
 • Aquest punt posa de relleu que és important conèixer el punt de partida dels alumnes i fer les adaptacions que calgui per assegurar una bona transmissió.

Igualment també és necessari tenir en compte els coneixements previ de les persones que participaran en l'acció formativa, només d'aquesta manera es podran transmetre els nous conceptes i dimensions que es volen donar a conèixer. Es tractaria de saber què saben i com ho saben per a intuir com relacionaran la nova informació amb la que ja tenen, perquè, només quan es poden relacionar els nous coneixements amb els que ja es tenen s'aprèn realment. És quan les noves informacions tenen un significat per a la persona, i per tant, és aleshores quan l'aprenentatge és significatiu. D'aquesta manera, serà important presentar els continguts d'una manera ordenada i lògica, intentant motivar durant tot el procés de desenvolupament de l'acció formativa, des del seu propi coneixement.

Metodologia i dinàmiques

Serà molt important tenir present les característiques dels destinataris, els aspectes relacionats amb el seu aprenentatge i els objectius formatius de la mateixa acció formativa per tal de determinar la metodologia a utilitzar i les dinàmiques que es realitzaran dins de la mateixa:

 • Mètodes i tècniques receptives: la informació es rep amb una escassa participació, estaríem parlant de conferències, simposis, taules rodones, debats entre experts o pannells.
 • Mètodes i tècniques participatives: en aquests casos el formador convida els participants a treballar en grup i a relacionar-se entre ells. Bàsicament parlem de dinàmiques de grups aplicades a formació.
 • Mètodes i tècniques de treball individual: en aquesta tècnica es prioritza el procés d'aprenentatge a partir de l'assimilació individual. Parlaríem d'exercicis per a la construcció conceptual, comentaris de text o enquestes d'opinió.

A tall d'exemple si reprenem l'objectiu plantejat a l'inici millorar la relació entre les persones que formen l'equip de treball, en aquest cas, caldria que ens plantegéssim fer una acció formativa amb dinàmiques que permetessin un millor coneixement dels altres, com ara realitzar un seminari de tècniques de grup que creés un bon clima de confiança grupal o bé fer dinàmiques de cooperació i confiança.

Graella de planificació i avaluació

La planificació és essencial per al bon funcionament d'una acció formativa. Cal apuntar totes les parts del procés (preparació, realització i avaluació) i així clarificar cadascun dels passos a seguir i les tasques a desenvolupar en cadascun.

Finalment apuntar la importància de l'avaluació en tota l'acció formativa (és a dir de la preparació, de la realització i de l'avaluació), fent especial atenció a la finalitat d'aquesta:

 • L'aprenentatge dels participants.
 • La motivació que han tingut.
 • La finalitat d'aquesta.