Decret per indemnitzar a les víctimes de la violència masclista

Autor: 
Montse Agudo

Decret per indemnitzar a les víctimes de la violència masclista

Autor: 
Montse Agudo

Resum: 

El passat 11 de març, la consellera de Benestar Social i Família va anunciar que el Departament ja té enllestit el Decret que regularà les indemnitzacions per les dones víctimes de violència masclista.

El dia 11 de març, la Consellera de Benestar i Família, Neus Munté, va comparèixer davant la Comissió d’Igualtat de les Persones del Parlament, on va informar del desplegament del Pla integral contra la violència masclista i, concretament, va anunciar que el Departament de Benestar i Família ja té enllestit el Decret que garanteix una indemnització a les dones víctimes de la violència masclista.

Aquest decret regularà les condicions, els requisits, la quantitat i el procediment perquè les dones víctimes de la violència masclista puguin rebre una indemnització.

Aquesta nova normativa obeeix a l’article 47 de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, el qual estableix la possibilitat de que les dones que pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica de caràcter greu percebin del Govern una indemnització a fi de facilitar la seva recuperació i reparació integral.

El decret també reconeix aquest dret a favor de les filles i els fills de les víctimes mortals, sempre i quan tinguin menys de 26 anys i que depenguin econòmicament de la mare en el moment de la seva mort.

Durant l'any 2014, a l’Estat espanyol es van presentar 126.742 denúncies per violència masclista. A Catalunya, la taxa de denúncies es situa en 45 per cada 10.000 dones

Les persones que poden beneficiar-se de la indemnització que determina el Decret, són les següents:

  • Les dones que pateixin seqüeles com a conseqüència d’aquesta violència. Poden ser lesions corporals, danys en la salut física o psíquica de caràcter greu que, per la seva reparació, es necessari un tractament mèdic, quirúrgic o psicològic.
  • Els fills i filles de les víctimes mortals, sempre que siguin menors de 26 anys o majors d’aquesta edat si tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 65% i que depenguin econòmicament de la mare en el moment de la seva mort.
  • Les persones sotmeses a tutela o acolliment familiar pre-adoptiu de la víctima que es trobin en les mateixes situacions descrites anteriorment.

El Decret fixa que la indemnització, una vegada aprovada, es concedirà en un sol pagament. L’import variarà en funció del supòsit, que es valorarà de la següent manera:

  • En el cas de dones que pateixin seqüeles fruït de la violència masclista en els termes recollits al decret, l’import serà de cinc vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) mensual.
  • En el cas de les dones amb una discapacitat reconeguda amb un grau igual o superior al 33% o es tracta d’una dona seropositiva, la quantitat s’incrementarà un 25%.
  • En el cas de fills o filles de víctimes mortals, la indemnització és de 10 vegades l’IRSC mensual.

Un requisit per poder rebre la indemnització és presentar una resolució judicial que ho acrediti, tenint en compte que el dret a sol·licitar la indemnització prescriu al cap d’un any des de la data de notificació de la resolució judicial.

Un altre requisit és que la persona beneficiària haurà d’estar empadronada i residir legalment a Catalunya. També es contempla la possibilitat d’accedir-hi si la dona víctima de la violència treballa a Catalunya i els fets han succeït a Catalunya.

El servei d’atenció, recuperació i acollida (SARA), va atendre 1.500 casos al llarg de l'any 2014, dels quals 1.356 eren dones adultes i víctimes principals de l’agressió

La presentació de la sol·licitud s’haurà de fer a les Oficines del Departament de Benestar Social i Família o a través de l’Oficina virtual de tràmits, essent el termini màxim per notificar la resolució de tres mesos.

Una qüestió a tenir en compte és que el Decret també inclou les disposicions relatives a l’ajut econòmic estatal per a les dones víctimes de la violència masclista amb un determinat nivell de renda (màxim 75% del salari mínim interprofessional) i amb dificultats per obtenir un lloc de treball.

Afegeix un comentari nou
0