Nova normativa per a l’exercici de les professions de l’esport

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Nova normativa per a l’exercici de les professions de l’esport

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

El Parlament de Catalunya ha aprovat la llei 7/2015 que fa referència a l’exercici de les professions de l’esport.

Les entitats esportives tenen una nova normativa a tenir en compte, concretament, la llei 7/2015, aprovada el passat 14 de maig pel Parlament de Catalunya.

Aquesta nova regulació modifica la llei 3/2008 de 23 d’abril, pel que fa a l’exercici de les professions de l’esport.

La llei 3/2008 regula els aspectes bàsics de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya, establint la classificació i establint les titulacions necessàries per exercir-les.

Des de que es va aprovar aquesta llei, s’ha observat la necessitat de fer modificacions, ja que en alguns casos, s’ha detectat la existència d’un buit legal respecte a certs col·lectius que exerceixen la seva professió dins l’àmbit de l’esport.

Una qüestió important a tenir en compte per part de les entitats, és la incorporació de la disposició addicional quarta, la qual recull la situació dels tècnics que es dediquen a desenvolupar tasques en l’àmbit de les activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat.

Aquestes activitats solen ser d’iniciació i, habitualment, els professionals les duen a terme en associacions i agrupacions esportives. Aquesta qüestió no estava resolta en l’anterior normativa i hi ha hagut molta demanda per part del col·lectiu per que s’inclogui en la nova llei.

Altres de les principals modificacions a tenir en compte de la nova llei 7/2015 són les següents:

  • S’estableix que per exercir les professions recollides a la llei 7/2015, la formació corresponent es pot acreditar tant mitjançant els títols esmentats a la llei, com amb les noves titulacions que s’implantin, així com per les titulacions obtingudes en els Estats membres de la Unió Europea.
  • Es preveu la possibilitat d’acreditar formacions mitjançant els certificats de professionalitat corresponents o d’altres reconeixements que duguin a terme els departaments competents en matèria d’educació, ocupació i esport.
  • S’incorpora la referència als nivells de marc europeu de qualificacions i la valoració de les competències professionals amb l’objectiu d’assignar els àmbits de treball i el control adequat de l’exercici dels professionals de l’esport.
  • Modificació de la nomenclatura de dues professions de l’esport, concretament es tracta de les professions d’animador i monitor esportiu professional, i dels entrenadors esportius, així com l’acreditació i incorporació registral de les mateixes al Registre Oficial de Professionals de l’esport de Catalunya.
  • Possibilitat d’inscripció dels professionals inscrits en el Registre de Professionals de l’Esport a Catalunya en altres registres professionals de l’esport d’altres Estats membres de la Unió Europea.
  • Els professionals que tenen titulació de grau professional de dansa es podran inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya.
  • Es preveu l’autorització per regular l’acreditació de la formació complementaria i l’experiència professional.

Afegeix un comentari nou