Tots els recursos

El nou Reglament sobre Protecció de Dades s'aplica a tots els països de la Unió Europea.

news-iconRecurs > Jurídic

Les 10 claus sobre el nou Reglament de Protecció de Dades (I)

El 27 d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 sobre protecció de dades, que és de plena aplicació des del 25 de maig del 2018.

A partir d’ara, caldrà notificar a l’Agència de Protecció de Dades totes aquelles fallades de seguretat que puguin esdevenir. - Font: Pixabay

news-iconRecurs > Jurídic

Les 10 claus sobre el nou Reglament de Protecció de Dades (II)

Tal i com hem començat a veure en el recurs anterior, el Reglament Europeu 2016/679 introdueix diverses novetats en matèria de protecció de dades, les quals seguim analitzant a continuació.

Els menors d'edat poden formar part de la junta directiva d'una associació

news-iconRecurs > Jurídic

El paper dels menors d'edat a l'entitat

En ocasions, les associacions no saben quines funcions poden dur a terme les persones menors d’edat a l’entitat i quin paper poden ocupar dins de la mateixa.

No totes les organitzacions no lucratives estan obligades a fer l'Impost de Societats.

news-iconRecurs > Jurídic

Quines responsabilitats comporta la tresoreria de l’associació?

La persona que ocupa el càrrec de tresoreria dins de l’entitat té encomanades un seguit de funcions relacionades amb el control dels recursos econòmics de l’associació.

Signe d'interrogant

news-iconRecurs > Jurídic

Quines responsabilitats comporta la presidència de l’associació?

Ocupar el càrrec de presidència d’una entitat significa assumir la representació legal de l’associació i, per tant, està subjecte a obligacions i responsabilitats.

conflicte

news-iconRecurs > Jurídic

El conflicte d'interessos a les entitats

Dins de la gestió diària d'una entitat, sovint ens trobem davant conflictes d'interessos en la presa de decisions dels membres de l'òrgan de govern.

Documents

news-iconRecurs > Jurídic

Quines responsabilitats comporta la Secretaria a una entitat?

L’òrgan de govern dins les entitats sense ànim de lucre estan formats per un mínim de tres persones. La secretaria, és un dels càrrecs obligatoris dins la Junta directiva d’una Associació o el patronat d’una Fundació.

S'han de guardar els documents dels tràmits realitzats.

news-iconRecurs > Jurídic

Quins són els tràmits més freqüents a les associacions?

En el dia a dia de les entitats, ens trobem amb certs tràmits habituals que s’han d’inscriure al Registre d’Associacions.

Responsabilitat òrgan de govern

news-iconRecurs > Jurídic

Com exercir l'acció de responsabilitat dins d'una associació?

S'entén la responsabilitat com l'acció de respondre per una actuació pròpia que causa un dany o perjudici a un tercer.

Tràmits Fundacions

news-iconRecurs > Jurídic

Quins són els tràmits més freqüents a les fundacions?

En el dia a dia de les entitats, n’hi ha determinats tràmits importants que habitualment es donen i s’han d’escriure al Registre de Fundacions.

El protocol es pot incloure dins el Pla d’Igualtat o el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l’entitat

news-iconRecurs > Jurídic

Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe: una obligació per a tothom

De forma habitual oblidem que les nostres entitats estan obligades a disposar d’un protocol per a les situacions d’assetjament sexual i per raons de sexe. Coneguem la raó i el que això implica.

Tant persones físiques com jurídiques poden constituir una fundació. Font: Pixabay

news-iconRecurs > Jurídic

Com constituir una Fundació

Per constituir i inscriure una fundació al registre pertinent cal, en primer lloc, saber el seu àmbit geogràfic d’actuació ja que aquest determinarà l'aplicació d'una llei o d'una altra.

news-iconRecurs > Jurídic

Com constituir i gestionar una fundació?

Les fundacions estatals estan subjectes a la Llei 50/2002, de 26 de desembre de fundacions. Aquelles que desenvolupen les seves activitats majoritàriament a Catalunya es regulen per la Llei 4/2008 de 24 d’abril.

Llibertat Religiosa

news-iconRecurs > Jurídic

Les entitats religioses: què són i com es constitueixen?

La Llei de llibertat religiosa garanteix la llibertat de culte. Totes les persones poden tenir creences religioses i practicar-les, en privat i en públic, sense que constitueixi un motiu de desigualtat o discriminació davant la llei.

Acord de dissolució d'una fundació. Font: osonainforma.cat

news-iconRecurs > Jurídic

Quin és el procés de dissolució d'una fundació?

La vida d’una fundació pot ser temporal o indefinida. En tots dos casos, pot acabar mitjançant la dissolució.

Font: Pixabay

news-iconRecurs > Jurídic

El treballador/a autònom/a econòmicament dependent, una figura a conèixer

En els últims temps ha aparegut amb força a les entitats una figura a mig camí entre la persona treballadora per compte aliè i l’autònoma. És l’anomenat “TRADE” o Treballador/a Autònom/a Econòmicament Dependent.