Tots els recursos

Mans entrellaçades

news-iconRecurs > Jurídic

Aspectes legals i documentals del voluntariat I (1 de 3)

El coneixement dels aspectes legals i documentals del voluntariat ha de permetre una millor gestió i coordinació dels voluntaris i dels projectes que es portin a terme des de les entitats.

Document

news-iconRecurs > Jurídic

La meva entitat necessita un Reglament de Règim Intern?

Les entitats es regeixen per la llei aplicable, els seus estatuts i el seu reglament de règim intern, en cas que en tinguin. El reglament de règim intern és un document molt útil per l’entitat, ja que desenvolupa tot allò que fa referència al funcionament propi de l’associació i que no està recollit als estatuts.

foto informació vista amb lupa. Font: SIMA

news-iconRecurs > Jurídic

Com afecta la llei de transparència estatal a les entitats no lucratives? (III)

La informació institucional i organitzativa de l’entitat, així com la informació econòmica, pressupostària i estadística, s’ha de publicar de forma clara, accessible, estructurada i comprensible. 

Mapa de la UE

news-iconRecurs > Jurídic

La Unió Europea. Podem influir en les decisions que ens afecten?

El 85% de les decisions que provenen de la UE afecten les nostres vides quotidianes. Per tant, com a ciutadans i com a sector, és convenient conèixer els mecanismes que ens permeten participar-hi i influir, en la mesura de les nostres possibilitats, en les polítiques europees.

 

news-iconRecurs > Jurídic

Com es pot impulsar una Iniciativa Legislativa Popular a Catalunya? T'ho expliquem pas a pas (I)

La iniciativa legislativa popular es fonamenta en el dret que té la ciutadania a participar del sistema democràtic a través de la seva intervenció dins l’àmbit legislatiu. Es tracta d’un canal que permet als ciutadans plantejar al Parlament de Catalunya interessos no tractats fins ara per les forces polítiques parlamentàries i que són de gran interès per a un sector de la població.

Fitxer amb candau

news-iconRecurs > Jurídic

10 requisits per complir la LOPD a la nostra entitat (II)

Tal i com hem començat a tractar al recurs anterior, una qüestió important a tenir en compte a la nostra entitat és el compliment de la normativa corresponent a la protecció de dades.

Símbols de discapacitat

news-iconRecurs > Jurídic

Mesures alternatives a l’obligació de quota de reserva de la LISMI (2ª part)

La LISMI preveu que en determinats supòsits en què resulti especialment difícil la contractació directa de treballadors discapacitats, les empreses puguin optar per mesures alternatives, com ara la col·laboració amb una fundació o associació declarada d’utilitat pública.

Jornada del departament de Justícia

news-iconRecurs > Jurídic

La declaració responsable a les fundacions catalanes (part I)

La Llei 7/2012 publicada el mes de juny de 2012 va modificar la normativa relativa a les fundacions catalanes i va introduir la figura de la declaració responsable com una de les novetats més importants. L’objectiu d’aquest recurs és explicar quins són les seves formalitats i requisits i en quins supòsits les fundacions estan obligades a formalitzar aquesta declaració responsable.

Ninot amb lupa. Font: GTO

news-iconRecurs > Jurídic

Com afecta la llei de transparència estatal a les entitats no lucratives? (I)

La llei de transparència espanyola obliga les entitats no lucratives a ser transparents i a facilitar a la ciutadania l'accés a la seva informació.  

Pintors

news-iconRecurs > Jurídic

La prevenció de riscos laborals i la seva gestió

L'existència d'una política de prevenció de riscos és coneguda per gairebé tota la població, el que es desconeix en ocasions per part de les entitats del Tercer Sector és que l'esmentada legislació també els obliga, si tenen contractats treballadors. Convé aclarir que encara que la legislació utilitzi els termes "empresa/empresari" obliga a tot tipus d'entitats.

 

 

Persones reunides en assemblea. Font: CSLP (Flickr)

news-iconRecurs > Jurídic

L'assemblea: novetats de la Llei 4/2008

L’assemblea és l’òrgan suprem de l’associació, que integrada per tots els socis adopta els acords i fixa les línies generals que ha de seguir l’associació. A continuació, explicarem quina és la naturalesa i competències d’aquest òrgan i quines novetats planteja la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Club esportiu

news-iconRecurs > Jurídic

Que és una entitat esportiva? Funcionament intern (part II)

Les entitats esportives són aquelles associacions formades per la unió de manera lliure i voluntària de més de tres persones, sense ànim de lucre i amb la finalitat principal del foment i la pràctica de l’Esport.

Treballadors ONG

news-iconRecurs > Jurídic

Quadre Comparatiu de la Reforma Laboral

El mes passat el Govern va aprovar el Reial Decret 10/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.

Des de Suport Associatiu s'ha fet una anàlisi dels trets de la Reforma Laboral i s'ha elaborat un quadre comparatiu per ajudar les entitats del Tercer Sector en la seva gestió de persones i les seves vicissituds laborals.

Projecte de cooperació internacional

news-iconRecurs > Jurídic

Aplicació de la llei del mecenatge a les associacions de cooperació al desenvolupament

En aquest recurs ens plantegem donar resposta a la qüestió sobre si una associació de cooperació al desenvolupament, tot i no ser declarada d’utilitat pública té la consideració d’entitat beneficiària del mecenatge de la Llei 49/2002.

Persona treballant amb un ordinador

news-iconRecurs > Jurídic

10 temes clau de l'informe legal de les associacions (I)

Pel bon funcionament de la nostra entitat és molt important tenir en compte quines disposicions legals hem de complir, així com tenir al dia la documentació obligatòria de l’entitat. A continuació, en un senzill recurs recollim les principals qüestions a tenir en compte a l’hora de fer un informe legal de l’entitat.

Llibertat Religiosa

news-iconRecurs > Jurídic

Les entitats religioses: què són i com es constitueixen?

La Llei de llibertat religiosa garanteix la llibertat de culte i, per això, totes les persones poden tenir creences religioses i practicar-les, en privat i en públic, sense que això constitueixi un motiu de desigualtat o discriminació davant la llei.

Per tal de tenir accés a un espai de culte propi i a un reconeixement públic és important que els creients d'una mateixa religió s'agrupin en una associació religiosa.

Pàgines