Tots els recursos

Pintors

news-iconRecurs > Jurídic

La prevenció de riscos laborals i la seva gestió

L'existència d'una política de prevenció de riscos és coneguda per gairebé tota la població, el que es desconeix en ocasions per part de les entitats del Tercer Sector és que l'esmentada legislació també els obliga, si tenen contractats treballadors. Convé aclarir que encara que la legislació utilitzi els termes "empresa/empresari" obliga a tot tipus d'entitats.

 

 

Persones reunides en assemblea. Font: CSLP (Flickr)

news-iconRecurs > Jurídic

L'assemblea: novetats de la Llei 4/2008

L’assemblea és l’òrgan suprem de l’associació, que integrada per tots els socis adopta els acords i fixa les línies generals que ha de seguir l’associació. A continuació, explicarem quina és la naturalesa i competències d’aquest òrgan i quines novetats planteja la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Club esportiu

news-iconRecurs > Jurídic

Que és una entitat esportiva? Funcionament intern (part II)

Les entitats esportives són aquelles associacions formades per la unió de manera lliure i voluntària de més de tres persones, sense ànim de lucre i amb la finalitat principal del foment i la pràctica de l’Esport.

Projecte de cooperació internacional

news-iconRecurs > Jurídic

Aplicació de la llei del mecenatge a les associacions de cooperació al desenvolupament

En aquest recurs ens plantegem donar resposta a la qüestió sobre si una associació de cooperació al desenvolupament, tot i no ser declarada d’utilitat pública té la consideració d’entitat beneficiària del mecenatge de la Llei 49/2002.

Persona treballant amb un ordinador

news-iconRecurs > Jurídic

10 temes clau de l'informe legal de les associacions (I)

Pel bon funcionament de la nostra entitat és molt important tenir en compte quines disposicions legals hem de complir, així com tenir al dia la documentació obligatòria de l’entitat. A continuació, en un senzill recurs recollim les principals qüestions a tenir en compte a l’hora de fer un informe legal de l’entitat.

Treballadors ONG

news-iconRecurs > Jurídic

Quadre Comparatiu de la Reforma Laboral

El mes passat el Govern va aprovar el Reial Decret 10/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.

Des de Suport Associatiu s'ha fet una anàlisi dels trets de la Reforma Laboral i s'ha elaborat un quadre comparatiu per ajudar les entitats del Tercer Sector en la seva gestió de persones i les seves vicissituds laborals.

Llibertat Religiosa

news-iconRecurs > Jurídic

Les entitats religioses: què són i com es constitueixen?

La Llei de llibertat religiosa garanteix la llibertat de culte i, per això, totes les persones poden tenir creences religioses i practicar-les, en privat i en públic, sense que això constitueixi un motiu de desigualtat o discriminació davant la llei.

Per tal de tenir accés a un espai de culte propi i a un reconeixement públic és important que els creients d'una mateixa religió s'agrupin en una associació religiosa.

Mans fent pinya

news-iconRecurs > Jurídic

Aspectes legals i documentals del voluntariat II (2 de 3)

El coneixement dels aspectes legals i documentals del voluntariat ha de permetre una millor gestió i coordinació dels voluntaris i dels projectes que es portin a terme des de les entitats.

Guardiola porquet - Imatge de kennysarmy a Flickr

news-iconRecurs > Jurídic

Donació: tipus i característiques

Moltes vegades sentim parlar de les donacions però, veritablement coneixem quins requisits exigeix la llei perquè una donació tingui validesa? En aquest recurs analitzem els trets jurídics distintius de la donació.

Castell de persones. Font: Confederació de cooperatives

news-iconRecurs > Jurídic

Tenim un projecte, quina figura jurídica s'hi escau? (I)

Si volem portar a terme un projecte associatiu, hem de decidir quina fórmula jurídica s’adapta millor a les nostres finalitats, i ho hem de fer d’acord amb les característiques de cadascuna

Participació ciutadana. Font: larioja.com

news-iconRecurs > Jurídic

Com es pot impulsar una Iniciativa Legislativa Popular a Catalunya? (II)

A la primera part d’aquest recurs vam tractar el procediment per tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) a casa nostra. L’especial rellevància d’aquest tipus d’iniciativa regulada a la Llei 1/2006 és la possibilitat que es dóna als ciutadans de proposar lleis per tal que siguin debatudes al Parlament de Catalunya.

diners_Erprofe

news-iconRecurs > Jurídic

Els comptes anuals per les associacions declarades d'utilitat pública.

Entre les obligacions comptables de les associacions declarades d'utilitat pública, hem d'esmentar la concretada en l'apartat 1 de l'article 34 de la Llei 1/2002, reguladora del Dret d'Associació: la rendició dels Comptes Anuals.
 

Jornada sobre la responsabilitat dels òrgans de govern a les esal

news-iconRecurs > Jurídic

Quina és la Responsabilitat dels membres de la Junta Directiva? (Part I)

L'objectiu d'aquest recurs, que està estructurat en dues parts, és informar sobre sobre les obligacions i les responsabilitats dels membres de les juntes directives de les associacions, segons la regulació del Llibre III del Codi Civil de Catalunya.

logos discapacitats

news-iconRecurs > Jurídic

La Llei d'integració social dels minusvàlids -LISMI- (1ª part)

La LISMI estableix que les empreses públiques i privades -incloses les entitats no lucratives- de 50 o més persones treballadores, han de destinar, com a mínim, un 2% de la seva plantilla per a persones amb discapacitat.

Arxivador jurídic

news-iconRecurs > Jurídic

La declaració responsable a les fundacions catalanes (part II)

L’objectiu d’aquest segon recurs relatiu a la declaració responsable regulada a la normativa de fundacions, es tractar els diferents supòsits i situacions en què és necessària l’adopció i formalització d’aquesta declaració: aquelles operacions en que hi ha un conflicte d’interessos, quan s’estableix un contracte laboral o professional amb un patró i per a determinats actes de disposició.

llei de transparència amb lupa.

news-iconRecurs > Jurídic

Com afecta la llei de transparència estatal a les entitats no lucratives? (II)

Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a demanar a l'administració informació sobre les entitats no lucratives, sempre respectant els límits definits i la llei de protecció de dades.  

Pàgines