/juridic/recursos/7-eines-treballar-la-igualtat-les-entitats
Recurs
La necessitat de desenvolupar plans d’igualtat o mesures que afavoreixin el tracte igualitari entre dones i homes a les entitats és cada cop més urgent. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

Hi ha moltes entitats interessades en treballar temes d’igualtat, però a vegades necessiten referències per saber per on i com començar.

Jurídic
/juridic/recursos/contingut-minim-registrar-un-pla-digualtat
Recurs
Els plans d'igualtat s'han d'inscriure al Registre de la Generalitat. Font: Pinterest

Coneix quines són les parts indispensables d'un pla d'igualtat per inscriure'l al Registre de la Generalitat de Catalunya.

Jurídic
/juridic/recursos/poden-percebre-un-sou-les-persones-que-tenen-un-carrec-lorgan-de-govern
Recurs
Les associacions i federacions d’àmbit català, els càrrecs de la junta directiva mai poden percebre un sou de l'entitat. Font: Pixabay. Font: Pixabay

La resposta varia en funció del tipus d’entitat sense ànim de lucre i en funció d’altres factors que tractarem en aquest recurs.

Jurídic
/juridic/recursos/com-obrir-delegacions-duna-associacio
Recurs
 Font:

Les entitats sense ànim de lucre com ara una associació o una fundació poden prendre l’acord d'obrir una delegació fora del seu àmbit territorial d’actuació habitual.

Jurídic
/juridic/recursos/les-8-novetats-de-la-nova-llei-organica-de-proteccio-de-dades
Recurs
La nova llei de protecció de dades potencia el paper del delegat/da de protecció de dades, entre d'altres aspectes.  Font: Pixabay

La nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) inclou novetats que excedeixen les pròpies previsions del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Jurídic
/juridic/recursos/marques-patents-i-models-dutilitat-utils-pero-desconeguts
Recurs
Les marques, patents i models d'utilitat serveixen per mantenir la imatge d'una entitat i el seu prestigi en un sector. Font: Pixabay

Aquests recursos permeten dotar d’una protecció extra a la creativitat de les entitats. Serveixen per mantenir la seva imatge i el seu prestigi al sector.

Jurídic
/juridic/recursos/sis-consells-un-llenguatge-inclusiu-les-entitats
Recurs
Per utilitzar un llenguatge inclusiu es recomana, entre d'altres, utilitzar formes genèriques i pensar en col·lectius en comptes d'individus.  Font: Unsplash

És recomanable, entre d'altres tècniques, utilitzar formes neutres, genèriques i formes dobles.

Jurídic
/juridic/recursos/les-avaluacions-dimpacte-en-la-proteccio-de-dades-personals
Recurs
La llei de protecció de dades obliga a complir amb unes mesures de seguretat en funció del risc de les dades que tracti l'entitat. Font: Unsplash

La nova normativa de protecció de dades estableix mesures de control addicionals per a determinades entitats que tractin dades personals.

Jurídic
/juridic/recursos/inspeccio-i-sancions-en-materia-de-proteccio-de-dades-pel-que-fa-les-entitats-sense
Recurs
El reglament europeu de protecció de dades és d'obligat compliment des del 25 de maig del 2018. Font: Unsplash Font: Unsplash

Des del 31 de juliol de 2018 és de plena aplicació un nou Reial decret-llei que posa en funcionament el nou règim d’inspecció i sancions que regula el Reglament europeu de protecció de dades, aplicable des del 25 de maig de 2018.

Jurídic
/juridic/recursos/les-10-claus-sobre-el-nou-reglament-de-proteccio-de-dades-i
Recurs
El nou Reglament sobre Protecció de Dades s'aplica a tots els països de la Unió Europea. Font: Pixabay

El 27 d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 sobre protecció de dades, que és de plena aplicació des del 25 de maig del 2018.

Jurídic
/juridic/recursos/les-10-claus-sobre-el-nou-reglament-de-proteccio-de-dades
Recurs
A partir d’ara, caldrà notificar a l’Agència de Protecció de Dades totes aquelles fallades de seguretat que puguin esdevenir. - Font: Pixabay Font: Pixabay

Tal i com hem començat a veure en el recurs anterior, el Reglament Europeu 2016/679 introdueix diverses novetats en matèria de protecció de dades, les quals seguim analitzant a continuació.

Jurídic
/juridic/recursos/paper-dels-menors-lentitat
Recurs
Els menors d'edat poden formar part de la junta directiva d'una associació

En ocasions, les associacions no saben quines funcions poden dur a terme les persones menors d’edat a l’entitat i quin paper poden ocupar dins de la mateixa.

Jurídic
/juridic/recursos/quines-responsabilitats-comporta-la-tresoreria-de-lassociacio
Recurs
 Font: Pixabay

La persona que ocupa el càrrec de tresoreria dins de l’entitat té encomanades un seguit de funcions relacionades amb el control dels recursos econòmics de l’associació.

Jurídic
/juridic/recursos/quines-responsabilitats-comporta-la-presidencia-de-lassociacio
Recurs
Signe d'interrogant Font: Pixabay

Ocupar el càrrec de presidència d’una entitat significa assumir la representació legal de l’associació i, per tant, està subjecte a obligacions i responsabilitats.

Jurídic
/juridic/recursos/el-conflicte-dinteressos-les-entitats
Recurs
 Font: Centre de mediació de Barcelona

Dins de la gestió diària d'una entitat, sovint ens trobem davant conflictes d'interessos en la presa de decisions dels membres de l'òrgan de govern.

Jurídic
/juridic/recursos/quines-responsabilitat-comporta-el-carrec-de-secretaria-dins-una-entitat
Recurs
 Font: sfotocentre

L’òrgan de govern dins les entitats sense ànim de lucre estan formats per un mínim de tres persones. La secretaria, és un dels càrrecs obligatoris dins la Junta directiva d’una Associació o el patronat d’una Fundació.

Jurídic