/juridic/recursos/les-10-claus-sobre-el-nou-reglament-de-proteccio-de-dades-i
Recurs
El nou Reglament sobre Protecció de Dades s'aplica a tots els països de la Unió Europea.

El 27 d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 sobre protecció de dades, que és de plena aplicació des del 25 de maig del 2018.

Jurídic
/juridic/recursos/les-10-claus-sobre-el-nou-reglament-de-proteccio-de-dades
Recurs
A partir d’ara, caldrà notificar a l’Agència de Protecció de Dades totes aquelles fallades de seguretat que puguin esdevenir. - Font: Pixabay

Tal i com hem començat a veure en el recurs anterior, el Reglament Europeu 2016/679 introdueix diverses novetats en matèria de protecció de dades, les quals seguim analitzant a continuació.

Jurídic
/juridic/recursos/paper-dels-menors-lentitat
Recurs
Els menors d'edat poden formar part de la junta directiva d'una associació

En ocasions, les associacions no saben quines funcions poden dur a terme les persones menors d’edat a l’entitat i quin paper poden ocupar dins de la mateixa.

Jurídic
/juridic/recursos/quines-responsabilitats-comporta-la-tresoreria-de-lassociacio
Recurs
No totes les organitzacions no lucratives estan obligades a fer l'Impost de Societats.

La persona que ocupa el càrrec de tresoreria dins de l’entitat té encomanades un seguit de funcions relacionades amb el control dels recursos econòmics de l’associació.

Jurídic
/juridic/recursos/quines-responsabilitats-comporta-la-presidencia-de-lassociacio
Recurs
Signe d'interrogant

Ocupar el càrrec de presidència d’una entitat significa assumir la representació legal de l’associació i, per tant, està subjecte a obligacions i responsabilitats.

Jurídic
/juridic/recursos/el-conflicte-dinteressos-les-entitats
Recurs
conflicte

Dins de la gestió diària d'una entitat, sovint ens trobem davant conflictes d'interessos en la presa de decisions dels membres de l'òrgan de govern.

Jurídic
/juridic/recursos/quines-responsabilitat-comporta-el-carrec-de-secretaria-dins-una-entitat
Recurs
Documents

L’òrgan de govern dins les entitats sense ànim de lucre estan formats per un mínim de tres persones. La secretaria, és un dels càrrecs obligatoris dins la Junta directiva d’una Associació o el patronat d’una Fundació.

Jurídic
/juridic/recursos/quins-son-els-tramits-mes-frequents-les-associacions
Recurs
S'han de guardar els documents dels tràmits realitzats.

En el dia a dia de les entitats, ens trobem amb certs tràmits habituals que s’han d’inscriure al Registre d’Associacions.

Jurídic
/juridic/recursos/com-exerci-laccio-de-responsabilitat-dins-una-associacio
Recurs
Responsabilitat òrgan de govern

S'entén la responsabilitat com l'acció de respondre per una actuació pròpia que causa un dany o perjudici a un tercer.

Jurídic
/juridic/recursos/quins-son-els-tramits-mes-frequents-les-fundacions
Recurs
Tràmits Fundacions

En el dia a dia de les entitats, n’hi ha determinats tràmits importants que habitualment es donen i s’han d’escriure al Registre de Fundacions.

Jurídic
/juridic/recursos/protocol-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-rao-de-sexe-una
Recurs
El protocol es pot incloure dins el Pla d’Igualtat o el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l’entitat

De forma habitual oblidem que les nostres entitats estan obligades a disposar d’un protocol per a les situacions d’assetjament sexual i per raons de sexe. Coneguem la raó i el que això implica.

Jurídic
/juridic/recursos/com-constituir-una-fundacio
Recurs
Tant persones físiques com jurídiques poden constituir una fundació. Font: Pixabay

Per constituir i inscriure una fundació al registre pertinent cal, en primer lloc, saber el seu àmbit geogràfic d’actuació ja que aquest determinarà l'aplicació d'una llei o d'una altra.

Jurídic
/juridic/recursos/fundacions-constitucio-i-control-intern-el-patronat
Recurs

Les fundacions estatals estan subjectes a la Llei 50/2002, de 26 de desembre de fundacions. Aquelles que desenvolupen les seves activitats majoritàriament a Catalunya es regulen per la Llei 4/2008 de 24 d’abril.

Jurídic
/juridic/recursos/les-entitats-religioses-que-son-i-com-es-constitueixen
Recurs
Llibertat Religiosa

La Llei de llibertat religiosa garanteix la llibertat de culte. Totes les persones poden tenir creences religioses i practicar-les, en privat i en públic, sense que constitueixi un motiu de desigualtat o discriminació davant la llei.

Jurídic
/juridic/recursos/la-dissolucio-duna-fundacio
Recurs
Acord de dissolució d'una fundació. Font: osonainforma.cat

La vida d’una fundació pot ser temporal o indefinida. En tots dos casos, pot acabar mitjançant la dissolució.

Jurídic
/juridic/recursos/el-treballadora-autonoma-economicament-dependent-una-figura-coneixer
Recurs
Font: Pixabay

En els últims temps ha aparegut amb força a les entitats una figura a mig camí entre la persona treballadora per compte aliè i l’autònoma. És l’anomenat “TRADE” o Treballador/a Autònom/a Econòmicament Dependent.

Jurídic