Tots els recursos

Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya

news-iconRecurs > Jurídic

Anàlisi de les bases del Pacte per a la lluita contra la pobresa (I)

El Govern de la Generalitat ha presentat el document de bases del Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya, on es fixen els eixos principals per a la lluita contra la pobresa i es defineixen les línies d’actuació futures.

Icon de Flickr

news-iconRecurs > Jurídic

FLICKR i els drets d'autor

Moltes vegades quan pengem continguts a la nostra pàgina web, per exemple fotografies que hem descarregat d’altres webs, ens plantegem si el que fem és correcte o si estem vulnerant algun dret de l’autor.

 

Plaça dels voluntaris

news-iconRecurs > Jurídic

Aspectes legals i documentals del voluntariat III (3 de 3)

El coneixement dels aspectes legals i documentals del voluntariat ha de permetre una millor gestió i coordinació dels voluntaris i dels projectes que es portin a terme des de les entitats.

Logo Departament d'Empresa i Ocupació

news-iconRecurs > Jurídic

Com constituir una associació empresarial, sindical o del treball autònom

Les organitzacions empresarials, sindicals i del treball autònom són associacions per a la defensa dels interessos econòmics, professionals, socials i laborals dels seus associats. El Departament d'Empresa i Ocupació té la competència d’organitzar i gestionar el funcionament del Registre d'aquest tipus d'organitzacions.

Quadrat aixecat per equip. Font: Universitat Barcelona

news-iconRecurs > Jurídic

Tenim un projecte, quina figura jurídica s'hi escau? (Part II)

Si volem portar a terme un projecte, hem de decidir quina fórmula jurídica s’adapta millor a les nostres finalitats, i ho hem de fer d’acord amb les característiques de cadascuna

Fotografia d'un pont. Font: Galeria de Al_Hikes a Flickr

news-iconRecurs > Jurídic

Les assegurances a les ESAL. Responsabilitat Civil i Penal.

Cada vegada més, els òrgans de gestió de les entitats presten una major atenció i majors recursos a l'elecció i contractació de les assegurances.
 

Sala de reunions de junta directiva

news-iconRecurs > Jurídic

Quina és la responsabilitat de les juntes directives? Part II

L'objectiu d'aquest recurs, que està estructurat en dues parts, és informar sobre sobre les obligacions i les responsabilitats dels membres de les juntes directives de les associacions, segons la regulació del Llibre III del Codi Civil de Catalunya.

Mans entrellaçades

news-iconRecurs > Jurídic

Aspectes legals i documentals del voluntariat I (1 de 3)

El coneixement dels aspectes legals i documentals del voluntariat ha de permetre una millor gestió i coordinació dels voluntaris i dels projectes que es portin a terme des de les entitats.

Document

news-iconRecurs > Jurídic

La meva entitat necessita un Reglament de Règim Intern?

Les entitats es regeixen per la llei aplicable, els seus estatuts i el seu reglament de règim intern, en cas que en tinguin. El reglament de règim intern és un document molt útil per l’entitat, ja que desenvolupa tot allò que fa referència al funcionament propi de l’associació i que no està recollit als estatuts.

foto informació vista amb lupa. Font: SIMA

news-iconRecurs > Jurídic

Com afecta la llei de transparència estatal a les entitats no lucratives? (III)

La informació institucional i organitzativa de l’entitat, així com la informació econòmica, pressupostària i estadística, s’ha de publicar de forma clara, accessible, estructurada i comprensible. 

Mapa de la UE

news-iconRecurs > Jurídic

La Unió Europea. Podem influir en les decisions que ens afecten?

El 85% de les decisions que provenen de la UE afecten les nostres vides quotidianes. Per tant, com a ciutadans i com a sector, és convenient conèixer els mecanismes que ens permeten participar-hi i influir, en la mesura de les nostres possibilitats, en les polítiques europees.

 

news-iconRecurs > Jurídic

Com es pot impulsar una Iniciativa Legislativa Popular a Catalunya? T'ho expliquem pas a pas (I)

La iniciativa legislativa popular es fonamenta en el dret que té la ciutadania a participar del sistema democràtic a través de la seva intervenció dins l’àmbit legislatiu. Es tracta d’un canal que permet als ciutadans plantejar al Parlament de Catalunya interessos no tractats fins ara per les forces polítiques parlamentàries i que són de gran interès per a un sector de la població.

Fitxer amb candau

news-iconRecurs > Jurídic

10 requisits per complir la LOPD a la nostra entitat (II)

Tal i com hem començat a tractar al recurs anterior, una qüestió important a tenir en compte a la nostra entitat és el compliment de la normativa corresponent a la protecció de dades.

Símbols de discapacitat

news-iconRecurs > Jurídic

Mesures alternatives a l’obligació de quota de reserva de la LISMI (2ª part)

La LISMI preveu que en determinats supòsits en què resulti especialment difícil la contractació directa de treballadors discapacitats, les empreses puguin optar per mesures alternatives, com ara la col·laboració amb una fundació o associació declarada d’utilitat pública.

Jornada del departament de Justícia

news-iconRecurs > Jurídic

La declaració responsable a les fundacions catalanes (part I)

La Llei 7/2012 publicada el mes de juny de 2012 va modificar la normativa relativa a les fundacions catalanes i va introduir la figura de la declaració responsable com una de les novetats més importants. L’objectiu d’aquest recurs és explicar quins són les seves formalitats i requisits i en quins supòsits les fundacions estan obligades a formalitzar aquesta declaració responsable.

Ninot amb lupa. Font: GTO

news-iconRecurs > Jurídic

Com afecta la llei de transparència estatal a les entitats no lucratives? (I)

La llei de transparència espanyola obliga les entitats no lucratives a ser transparents i a facilitar a la ciutadania l'accés a la seva informació.  

Pàgines