10 temes clau de l'informe legal de les associacions (II)

Autor/a: 
Montse Agudo

10 temes clau de l'informe legal de les associacions (II)

Resum: 

Tal i com ja hem tractat al primer recurs sobre els 10 temes clau de l’informe legal de les associacions, existeixen unes disposicions legals que hem de complir com a organització i que seguim recollint en aquest segon recurs.

A continuació seguim tractant les 10 qüestions que hem de tenir en compte a la nostra entitat per complir amb la regulació vigent en matèria d’associacions.

(Consulta els altres 5 temes clau)

Contractació de personal laboral

L’entitat pot fer activitat econòmica, sempre i quan sigui sense afany de lucre, i per tant, pot disposar de personal remunerat per poder dur a terme aquesta activitat.

La relació laboral que establim amb les persones que treballen per l’entitat ha de contemplar els drets i obligacions establerts a l’Estatut dels treballadors, així com les disposicions recollides al Conveni corresponent a cada entitat.

Existeixen diferents formes de relació laboral que podem establir amb els treballadors de l’entitat, entre les quals, destaquen les següents:

 • Contractació laboral en règim general.
 • Règim d’autònoms.

En ambdós casos, l’entitat ha de preveure els tràmits corresponents així com disposar tota la documentació formal necessària.

En el cas de les persones assalariades en el règim general, s’han d’observar els següents tràmits:

 • Donar d’alta el treballador/a a la Seguretat Social.
 • Fer el pagament corresponent a la Seguretat Social i a Hisenda
 • Fer el document de nòmina i pagar la retribució corresponent a la persona treballadora

Quan es tracta de persones en règim d’autònoms s’ha de tenir en compte:

 • Fer un contracte de serveis entre l’associació i la persona física
 • Pagar la factura corresponent pel servei contractat.

Protocol de prevenció de riscos laborals

La prevenció de riscos laborals està regulada a la llei 31/1995, i els objectius principals de la mateixa són els següents:

 • Combatre la sinistralitat laboral.
 • Fomentar una autèntica cultura de la prevenció dels riscos en la feina que asseguri el compliment efectiu i real de les obligacions preventives.
 • Promoure l'efectivitat del principi d’igualtat entre dones i homes.

Les principals mesures que s’han de tenir en compte respecte a la prevenció dels riscos laborals són les següents:

 • Assumpció de la tasca preventiva per part de l’entitat
 • Designar als treballadors que gestionaran la prevenció dins l’entitat
 • En les entitats de més de 500 treballadors s’ha de crear un òrgan intern de l’entitat que assumeixi la gestió de la prevenció de riscos, malgrat que l’opció més utilitzada és contractar l’activitat preventiva amb un servei de prevenció aliè.

Les principals qüestions que s’han de preveure en el protocol de prevenció de riscos laborals són les següents:

 • Seguretat en la feina per prevenir accidents de treball.
 • Higiene o medi ambient laboral.
 • Ergonomia i psico-sociologia aplicada.
 • Vigilància de la salut.

En ocasions, les associacions han de certificar la gestió de la prevenció al centre de treball, per accedir poder accedir a algunes subvencions.

Gestió del Voluntariat

L’associació també estableix relacions amb voluntariat i aquestes estan regulades per la llei estatal 6/1996, de 15 de gener.

A nivell de Catalunya també disposem de la Carta del Voluntariat de Catalunya, de l’any 1996, en la qual es garanteix els drets i deures del voluntariat dins l’organització.

Respecte a les obligacions que ha d’observar l’associació respecte a les persones voluntàries és la signatura del Compromís del Voluntariat, en el qual, es regula la relació que té la persona voluntària amb l’entitat i on es recullen els seus drets i deures, a més de totes les particularitats que es cregui convenient incloure en el document.

Al tractar-se d’una relació no laboral, una altra obligació de l’entitat per donar cobertura als possibles accidents que el voluntari pugui patir al llarg del desenvolupament de l’activitat, és la contractació d’una assegurança del voluntariat.

Una altra qüestió recomanable per l’entitat és la redacció d’un Pla de Voluntariat. Aquest document és molt útil per poder encabir la figura de la persona voluntària dins l’entitat. El Pla pot regular diferents aspectes, per exemple: el significat del voluntariat dins l’entitat, el pla d’acollida, com es regula la seva participació i organització dins l’associació, la formació dels voluntaris, la seva responsabilitat, i totes les qüestions que es considerin importants respecte als aspectes que afectin a les persones voluntàries.

Totes les entitats que treballin amb persones voluntàries poden censar-se al Cens d’entitats de Voluntariat.

Compliment de la Llei de Protecció de Dades

Una qüestió rellevant que han de complir les entitats és la normativa que fa referència a la protecció de dades, concretament el que disposa la llei 15/1999 de 13 de desembre i el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Respecte a les mesures de seguretat que s’han de complir, destaquem les següents:

 • Identificar els fitxers de dades que l’associació fa servir, a fi de determinar quin és el nivell de seguretat aplicable. Aquests nivells depenen de la tipologia d’informació que consti a la base de dades de l’entitat i es divideixen en els següents: nivell bàsic, mig i alt.

 • Redactar un document de seguretat en el que es recullin les mesures adoptades en funció del nivell corresponent.

 • Redactar i aplicar les llegendes, clàusules i contractes que siguin necessaris en el cas d’haver de recavar el consentiment dels afectats o en el cas que existeixi tractament de dades per tercers.

Complir la llei de protecció de dades és important per l’entitat, a més, les infraccions en la matèria duen associades sancions que poden anar dels 900€ als 600.000€.

Assegurances de l'entitat

Una altra obligació per les entitats és disposar de les assegurances necessàries en funció de la seva situació i activitat. Les més freqüents són les següents: assegurança de responsabilitat civil i l’assegurança de voluntariat.

Respecte a l’assegurança de responsabilitat civil té l'objectiu de cobrir qualsevol dany material o personal que pugui patir un tercer en el desenvolupament de l'activitat. Aquesta assegurança és important a fi de poder respondre d’una possible responsabilitat davant de tercers, per tant, ha de tenir unes cobertures suficients, pel que fa als capitals assegurats, en funció de l’activitat concreta que realitzi l’entitat.

En relació a l’assegurança de voluntariat, es contracta per cobrir els accidents que puguin patir els voluntaris i voluntàries, així com la responsabilitat civil que puguin originar. Aquesta assegurança està prevista a la Carta de Drets i Deures del Voluntariat, així com al Compromís del Voluntariat de la Generalitat de Catalunya.

Una altra assegurança que s’ha de contemplar és l’assegurança del local, la qual cobreix els sinistres que es puguin produir. Aquest tipus d’assegurances cobreixen tant el continent com el contingut del mateix.

(Consulta els altres 5 temes clau)