Com afecta el Registre horari de la jornada laboral a les entitats?

 • El Registre horari de la jornada laboral s’ha d’aplicar de forma obligatòria a totes les entitats i a tot el personal. Font: Pixabay

  El Registre horari de la jornada laboral s’ha d’aplicar de forma obligatòria a totes les entitats i a tot el personal. Font: Pixabay

 • L'incompliment d'aquesta normativa comporta una sanció d'entre els 626 euros i els 6.250 euros. Font: Pixabay

  L'incompliment d'aquesta normativa comporta una sanció d'entre els 626 euros i els 6.250 euros. Font: Pixabay

La normativa que obliga a registrar la jornada laboral de les persones contractades és d’obligat compliment per a totes les organitzacions. 

L’obligatorietat de registrar la jornada de les persones treballadores a temps parcial existeix des de l’any 2013, però arran de la sentència de l’Audiència Nacional de 4 de desembre de 2015  s’ha fet extensiu a tota la plantilla de les entitats, sigui quina sigui la seva jornada.

L’objectiu d’aquesta normativa és el d’evitar el frau de contractar una persona per una jornada concreta i que acabi fent més hores de les establertes inicialment.

 1. Qui està obligat a aplicar aquesta normativa?
 2. Quines dades han de constar al registre?
 3. Com ha de recollir-se aquesta informació?
 4. Què suposa el seu incompliment?

1. Qui està obligat a aplicar aquesta normativa?

El Registre horari de la jornada laboral s’ha d’aplicar de forma obligatòria a totes les entitats i afecta tot el personal, independentment de si es tracta de persones que treballen a temps parcial com si ho fan a temps complet. Per tant, qualsevol membre de la plantilla també està obligat a acomplir-la.

Aquesta normativa no s’estén al voluntariat, així que les persones voluntàries no han de figurar en aquest registre.

Tot i així, cal tenir en compte que, en el cas de treballadors i treballadores que també militin a l’entitat, la coexistència entre voluntariat i relació laboral s’ha de diferenciar prèviament i de forma clara i inequívoca amb l’objectiu d’ evitar malentesos legals i pràctics. 

▲ Tornar a l'índex

2. Quines dades han de constar al registre?

La norma obliga a dur a terme un registre diari de totes les jornades de treball de totes les persones treballadores. S’han d’incloure les dades següents:

 • Nom i cognoms
 • Hora d’inici i hora de finalització de la jornada diària.
 • S’han indicar tant les hores ordinàries, com les extraordinàries com les complementàries, identificades per persona i dia.
 • Signatura diària de la persona treballadora (en el cas de registres manuals)
 • Signatura de l’empresa (en el cas de registres manuals)

L’entitat està obligada a lliurar a cada membre de la plantilla el seu còmput d’hores mensuals juntament amb el seu full de salari.

Cal assenyalar que l’organització haurà de conservar durant un període mínim de quatre anys els registres mensuals en el centre de treball.

▲ Tornar a l'índex

3. Com ha de recollir-se aquesta informació?

La norma indica quines són les dades que s’han d’incloure el registre, però no estableix la forma de fer-ho. Per tant poden utilitzar-se tant mitjans manuals com informàtics: des de rellotges de fitxatge fins a un full d’Excel omplert per les persones treballadores.

Aquesta darrera apreciació és important ja que, davant l’absència de sistemes més objectius, la Inspecció de Treball exigirà que sigui el treballador o treballadora qui realitzi el registre i ho demostri amb la seva signatura.

▲ Tornar a l'índex

4. Què suposa el seu incompliment?

El fet que una entitat no porti a la pràctica el registre de la jornada laboral pot comportar que sigui sancionada amb imports econòmics que oscil·len entre els 626 euros i els 6.250 euros.

La Inspecció de Treball és l’autoritat responsable de comprovar, ja sigui mitjançant actuacions ordinàries o a través de campanyes específiques, que les organitzacions realitzin aquest registre. 

▲ Tornar a l'índex