Tenim un projecte, quina figura jurídica s'hi escau? (Part II)

Autor/a: 
David Puerta Sánchez i Gemma Uix Carrión
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Tenim un projecte, quina figura jurídica s'hi escau? (Part II)

Resum: 

Si volem portar a terme un projecte, hem de decidir quina fórmula jurídica s’adapta millor a les nostres finalitats, i ho hem de fer d’acord amb les característiques de cadascuna

Els mitjans dels que disposem, les qüestions econòmiques que afecten els socis i la càrrega administrativa que haurem de gestionar, són els altres tres elements necessaris a tenir en compte. Per això, seguidament exposem què ens demanen al respecte cada una de les figures jurídiques a les que podem optar.

Els mitjans dels que disposem

L'associació: Les associacions no requereixen un capital econòmic mínim.

Que no requereixin un capital econòmic mínim no significa que no puguin rebre finançament a través de diferents fonts a fi d’aconseguir les finalitats establertes. Aquestes fonts de finançament poden ser, per exemple, subvencions d’administracions públiques, ingressos generats per la pròpia activitat de l’entitat, quotes de socis i donatius d’empreses o particulars i qualsevol altre que es pugui establir.

La fundació: Les fundacions exigeixen un aportació patrimonial mínima de 30.000€ en concepte de dotació fundacional. L’aportació pot realitzar-se amb diners, amb béns o amb drets. La dotació es pot fer de forma successiva. En aquest cas, s'ha de dipositar com a mínim el 25% en el moment de la constitució, i la resta, s'ha de dipositar en el termini de 5 anys. Si la fundació està constituïda per persones jurídiques privades, el diposit successiu s'ha de fer constar a una escriptura pública, la qual té naturalesa de títol executiu.

La cooperativa: La cooperativa requereix un desembors mínim i integral de 3.000 euros a càrrec dels socis fundadors. Inicialment, cada soci haurà d’aportar mínim el 25% del total al que estigui obligat d’acord amb els estatuts. Les aportacions poden realitzar-se amb diners o amb patrimoni valorable econòmicament.

Les qüestions econòmiques que afecten els socis

L’associació: El patrimoni del que disposi l’associació, si aquesta es dissol, no podrà passar a formar part del patrimoni de cada soci sinó que s’haurà de destinar a alguna associació amb finalitats similars.

La fundació: En aquest cas, el patrimoni del que disposi la fundació, si aquesta es dissol, no podrà passar a formar part del patrimoni de cada soci sinó que s’haurà de destinar a alguna fundació amb finalitats similars o associacions declarada d’utilitat pública acollida al règim fiscal de la llei 49/2002.

La cooperativa: En el cas que un soci es doni de baixa, aquest té dret al reemborsament dels diners per els següents conceptes:

 • Les aportacions al capital social.
 • El retorn cooperatiu d’acord amb l’excedent cooperatiu, si és una entitat amb ànim de lucre.
 • La part individualitzada que pertoqui del fons de reserva voluntari que es destina a la consolidació, desenvolupament i garantia de l’entitat.

S’ha de tenir en compte que els excedents de lliure disposició, un cop ateses les dotacions als fons obligatoris, no es distribueixen entre els socis, sinó que es destinen a les activitats de la cooperativa.

A més, també hi ha unes limitacions salarials, en tant que els socis treballadors no poden percebre un salari superior al 150% del que preveu el conveni col•lectiu que correspongui aplicar.

Finalment, esmentar que els socis responen dels deutes de la cooperativa dins el límit del capital social subscrit.

La càrrega administrativa que hem de gestionar

L’associació:

Documentació de constitució:

 • Acta fundacional o acord de constitució: Acta fundacional o acord de constitució. Pot ser en document privat, no necessàriament a de passar per notari.
 • Estatuts: És la norma bàsica que regularà el funcionament de l’associació junt amb la normativa vigent aplicable.

Documentació legal:

 • Llibre de registre dels associats i associades, constant les altes i baixes dels mateixos així com les dades de cada soci/a.
 • Llibre d’actes de les assemblees generals i la junta directiva.
 • Llibre de voluntaris, fent constar les persones, físiques que col·laborin, oferint la seva tasca voluntàriament.
 • Llibre de comptabilitat. En aquest llibre, per exemple, tindrem un llibre de caixa on es reflecteixin els ingressos i les despeses.

No s’exigeix cap diligència legal respecte dels llibres, és a dir, poden ser en qualsevol suport informàtic.

Documents que s’han d’inscriure o dipositar al Registre de Drets i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

 • Acta fundacional. Hem de destacar que juntament amb l’acta fundacional, cal aportar els estatuts de l’associació, la sol•licitud d’inscripció de l’associació i el justificant de pagament de les taxes corresponents al tràmit de constitució. La inscripció es farà només a efectes de publicitat.
 • Dissolució, transformació, fusió, escissió.
 • Canvi de domicili.
 • Renovació de càrrecs de l’òrgan de govern.

La fundació

Documentació de constitució

 • Carta fundacional. Aquesta carta fundacional ha de formalitzar-se en escriptura publica, la qual es presenta al Registre de Fundacions amb un caràcter constitutiu, és a dir, és una declaració de la voluntat fundacional dels fundadors. En aquesta carta, es farà constar la denominació, el domicili, els estatuts i la dotació econòmica.
 • Estatuts de la fundació. En aquests constarà, per exemple, la denominació, la duració de la fundació si no és indefinida i les finalitats i activitats.

Documents legals

 • Llibre d’actes
 • Llibre diari
 • Llibre d’Inventari i comptes anuals, excepte les que no han de presentar l’impost de societat, que com a mínim han de disposar d’un llibre de caixa.

El Patronat ha de fer inventari i formular els comptes anuals de manera simultània i amb data de tancament de l’exercici econòmic. Els comptes anuals inclouen el balanç de la situació, el compte de resultats, l’estat d’actius i l’estat de canvis en el patrimoni.

En cas que hi hagi voluntaris realitzant activitats per l'entitat, aquesta ha de tenir un registre de voluntaris.

No és obligatori legalitzar els llibres de les fundacions.

Documents que s’han d’inscriure o dipositar al Registre de Fundacions

 • Carta fundacional mitjançant escriptura publica per sol·licitar la inscripció en el Registre de Fundacions.
 • Estatuts.
 • Dissolució.
 • Canvi de domicili.
 • Renovació del patronat.

La cooperativa

Documentació de constitució

 • Escriptura pública de constitució
 • Acta de l’assemblea constituent
 • Estatuts socials

Documents legals

 • Registre de socis i aportacions socials
 • Llibre d’actes d’Assemblea i Consell Rector
 • Llibre d’inventari i balanços
 • Llibre diari
 • Qualsevol altre que imposin les disposicions legals

Els llibres obligatoris han d’estar relligats, foliats i legalitzats abans del seu ús.

Les anotacions i assentaments elaborades mitjançant procediments informàtics hauran de ser relligats correlativament i legalitzats per el Registre de Cooperatives.

Documents que s’han d’inscriure o dipositar al Registre de Cooperatives

 • Escriptura pública de constitució dins el termini de 6 mesos des del seu atorgament.
 • Acta de l’assemblea constituent
 • Estatuts socials
 • Dissolució i liquidació
 • Canvis de domicili
 • Delegacions dels òrgans rectors
 • Apoderaments i delegacions de facultats
 • Comptes anuals dins del termini de 2 mesos des del dia que han estat aprovats per l’assemblea general

Per conèixer quines són les altres maneres d'unir esforços que existeixen, clica el següent recurs