Jaume Marí: "Finan3 és un projecte estratègic del Tercer Sector Social i per al Tercer Sector Social"

Jaume Marí: "Finan3 és un projecte estratègic del Tercer Sector Social i per al Tercer Sector Social"

Resum: 

El president de Finan'3, Jaume Marí, ens explica com va néixer la cooperativa i els serveis que ofereixen a les entitats del Tercer Sector Social.

Jaume Marí és el màxim responsable de la cooperativa Finan'3, creada el 26 de febrer de 2014 per part d’un nucli inicial d’entitats format per la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i altres 15 entitats membres, amb l'objectiu de respondre a les necessitats financeres de les entitats del Tercer Sector.

D’on neix la idea de crear aquesta Finan’3?

Finan3 neix de l’impuls de les federacions membres de la Taula del Tercer Sector Social, a partir d’un projecte iniciat l’1 de gener de 2013 que pretenia diagnosticar les necessitats financeres del sector i impulsar solucions financeres per afrontar-les. La conclusió fou que el nostre sector té dues necessitats bàsiques en matèria econòmica i financera: d’una banda, les dificultats per accedir al crèdit bancari. I, de l'altra, la necessitat de millorar la gestió econòmica i financera per afrontar una situació de recursos sovint molt escassos.

La nostra missió és enfortir les capacitats financeres de les entitats que conformen el Tercer Sector Social, perquè aquest sigui més sòlid i pugui oferir més i millor suport a les persones més vulnerables de la nostra societat.

Amb quins mitjans i mecanismes compta aquesta cooperativa de serveis per gestionar el fons solidari i dotar a les entitats de les ajudes econòmiques necessàries?


El Fons Solidari és el propi capital de la cooperativa. És l’instrument que ha de permetre facilitar l’accés al finançament a les entitats sòcies de Finan3. Actua a través de la prestació d’avals, amb la finalitat de complementar i reforçar les garanties que les entitats sòcies puguin oferir a les entitats financeres.
El Fons Solidari no concedeix préstecs, sinó que facilita la seva concessió per part de les entitats financeres. Finan3 manté convenis de col•laboració amb operadors financers de la banca ètica i social per poder complir amb aquesta missió.
Els avals o fiançaments es presten a través d’una societat de garantia recíproca o de forma directa, en funció de les circumstàncies de cada cas. Perquè això sigui possible, els recursos del Fons Solidari tenen les aplicacions següents:


Aportació al capital d’una o més societats de garantia recíproca, amb la finalitat de signar acords per posar a disposició de les entitats línies d’avals financers.
Constitució de dipòsits de garantia a la banca ètica i social a fi de complementar les garanties de les entitats del sector.
Creació d’un fons d’inversió social per a finançar nous projectes i/o ampliació d’activitats. Es tracta d’un objectiu a més llarg termini, que es vincularà amb l’estalvi solidari i comptarà amb la col•laboració de la banca ètica i social.

El Fons es dota a través de les aportacions bàsiques i les aportacions solidàries de les entitats sòcies. Per esdevenir sòcia de la cooperativa, cada entitat ha de realitzar una aportació de 750 € (dels quals, 650€ en són retornables). Addicionalment, les entitats sòcies amb més recursos poden fer aportacions solidàries al capital de la cooperativa per ajudar a enfortir el Fons. Estem convençuts que en això es demostrarà la solidaritat que caracteritza el nostre sector. Ajudar les entitats amb més problemes és una forma d’ajudar les persones que en depenen.

Esperem que en una segona fase aquest Fons pugui ampliar-se amb aportacions d’altres institucions, públiques i privades, i de persones físiques.

Quin tipus d’assessorament financer ofereix a les entitats?


Al Servei d’Acompanyament Financer oferim orientació i suport professionals per ajudar a millorar la gestió econòmica i financera de les entitats i facilitar la seva relació amb les entitats financeres.
En funció de les necessitats de cada entitat social en l’àmbit financer es poden triar entre les dues modalitats següents:

Servei Bàsic: Servei gratuït per a entitats socials en risc de continuïtat o que afronten dificultats en la seva gestió econòmica-financera. Finan’3 oferirà orientació i acompanyament professional per redreçar la gestió econòmica i ajudar a millorar la relació amb les entitats financeres, acompanyant a l’entitat social en tot el procés per renovar o millorar les línies de crèdit.

Servei Plus: Servei a preus avantatjosos per a entitats socials financerament estables que busquen millorar o ampliar la seva activitat. Finan’3 ofereix un acompanyament altament especialitzat per incrementar la vostra eficiència i solidesa financera i desenvolupar nous projectes

Quin valor afegit aporta al sector?


Finan3 és un projecte estratègic del Tercer Sector Social i per al Tercer Sector Social. Això implica diferents elements de valor:

- Incideix sobre les principals dificultats i reptes que tenen plantejats les entitats del sector en el vessant econòmic i financer.
- És un servei especialitzat en el Tercer Sector Social, basat en la proximitat i complicitat amb les entitats.
- Té vocació i projecció de futur: dotar el sector d’un ecosistema financer sòlid i estable.
- Dinamitza la relació entre les entitats del sector i els proveïdors de solucions del món econòmic i financer que actuen sobre el Tercer Sector Social, proveint a les entitats d’un model de “finestreta única”


Quins són els objectius de Finan’3 a curt i mitjà termini?


Finan3 neix amb vocació de futur. De forma immediata des del servei d’acompanyament financer prioritzarem l’atenció a les entitats socials que actualment estan travessant majors dificultats per a fer front a la conjuntura actual. Però la nostra visió és esdevenir un instrument al servei del Tercer Sector Social que impulsi també la creació de noves fórmules de finançament per a les entitats, i que canalitzi l’estalvi solidari cap al finançament de projectes socials.

Per aconseguir-ho necessitem ja des d’avui la col·laboració i la participació de totes les entitats.

El que no ens podem permetre com a sector és que la nostra aportació a la societat catalana i als col•lectius més vulnerables es vegi reduïda per causes d’índole financera. És important que aprofitem eines com aquestes, que cohesionen el nostre sector i ens permeten cooperar. El nostre lema és “Cooperant tots hi guanyem!”

Afegeix un comentari nou