Reunions operatives

L’Inventari Reforma Horària posa en relleu el valor d’una cultura organitzacional basada en un ús eficient del temps de les persones

Les reunions de treball són un element clau per a facilitar el treball en equip i la comunicació entre les persones que col·laboren a l’entitat. De fet, són una de les dimensions que l’eina Inventari Reforma Horària destaca per a optimitzar l’ús del temps, amb el nom d’espais de participació i decisió.

A la Fase 3, Acció, es proposa tot un seguit de millores per tal d’optimitzar els espais de trobada de les persones treballadores i del voluntariat, com ara, i principalment, promoure una cultura de reunions operatives i efectives, de forma que tinguin una durada no superior a una hora. 
A continuació es destaquen diferents bones pràctiques que proposa l’eina:

  • Els continguts de les reunions es preparen de forma prèvia.
  • Hi ha un seguiment efectiu dels acords als quals s’arriba en els espais de 
participació i decisió.
  • Les reunions, les trobades i les activitats tenen una hora d’inici i una hora 
d’acabament pre-establerta.
  • Es promou, de forma activa, la puntualitat, tant a l’inici com a l’acabament de 
les reunions i trobades.
  • Es respecten els torns de paraula en les reunions i trobades.
  • Es realitzen reunions i trobades amb videoconferència per estalviar temps i desplaçaments.
  • Es limita la convocatòria de reunions, trobades i activitats a partir d’una hora determinada.
  • Es convida les persones participants a les reunions i trobades a apagar el dispositiu mòbil o mantenir-lo en silenci, per evitar interferències i distraccions.

La implantació d’una cultura de reunions eficaces a l’entitat suposa disposar d’un element d’aprenentatge continu, de desenvolupament de competències clau quant al treball en equip, així com de la millora de processos de treball i dels fluxos d'informació.

Afegeix un comentari nou