5 accions que us ajudaran a millorar la captació de fons

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas

5 accions que us ajudaran a millorar la captació de fons

Resum: 

Us proposem una sèrie de recomanacions que poden ser d’utilitat per garantir la sostenibilitat de l’organització.

Conèixer quines vies de finançament tenim al nostre abast i com funcionen

Els recursos que financen el desenvolupament de l’activitat de l’entitat poden procedir de diferents fonts. Aquestes vies es poden classificar en funció de la seva naturalesa o procedència.

Naturalesa del finançament

  • Finançament públic: Són els recursos procedents de les administracions públiques. Aquests recursos públics poden arribar a través de subvencions, contractes o convenis de col·laboració.
  • Finançament privat: Són els recursos procedents de particulars, empreses, altres organitzacions no lucratives i obres socials d’entitats bancàries.

Procedència del finançament

  • Finançament propi: Són els recursos que genera la pròpia organització a través de la quota dels associats, la prestació de serveis, la venda de productes, etc.
  • Finançament extern: Són els recursos que provenen de les administracions públiques, particulars o empreses.

Per altra banda, el desenvolupament de diferents plataformes de crowdfunding ha facilitat el desenvolupament de noves formes de finançar les entitats.

Identificar les convocatòries de finançament existents

Comptar amb un calendari amb les convocatòries públiques i privades que anualment es posen en marxa i que s’ajusten a la realitat de la nostra entitat facilita el procés de redacció i presentació de les propostes.

En aquesta notícia trobareu les principals convocatòries de suport a les entitats. Per conèixer les dates exactes de publicació, els requisits, i ampliar el nombre de convocatòries, us recomanem consultar periòdicament les següent webs:

Seleccionar quines convocatòries s’ajusten millora a la nostra activitat

Llegint les bases de les convocatòries podem conèixer quines organitzacions i activitats prioritzaran en cada cas i a què ens comprometen si ens atorguen un o altre ajut.

En aquest recurs trobareu les 7 claus que hem de tenir presents a l’hora de llegir les bases i decidir si ens presentem.

Millorar la formulació dels projectes presentats

Explicar correctament què es farà i de quina manera es portarà a terme és cabdal a l’hora de rebre fons, ja siguin públic o privats. En aquest recurs trobareu diferents publicacions que us facilitaran aquesta tasca. A més, us mostrem alguns consells pràctics que heu de tenir presents quan empleneu el formulari d’una convocatòria.

Finalment, us aconsellem que alguna persona de l’entitat destini temps a la realització d’un curs formatiu que us permeti millorar el disseny, realització i gestió dels projectes.

Dissenyar la nostra pròpia estratègia

Un cop coneixem quines vies de finançament tenim al nostre abast i sabem quins elements ens permeten accedir a aquestes, és hora que ens asseiem i desenvolupem el pla de captació de la nostra entitat.

En aquest document hem d’establir els objectius que ens marquem en matèria de captació de fons, les accions que portarem a terme per assolir-los, la temporització d’aquestes accions i els resultats que esperem obtenir. En definitiva, el nostre full de ruta.