Els 10 reptes de la Plataforma d’infància de Catalunya

Suport Associatiu
Autor/a: 
Dani Gallart
Garantir un bon futur del jovent és un dels reptes de la plataforma. Font: Font: Unsplash
Garantir un bon futur del jovent és un dels reptes de la plataforma. Font: Font: Unsplash
Al 2017, la tasca del risc de pobresa en menors de 18 anys va augmentar 2'7 punts respecte l'any anterior. Font: Font: Unsplash
Al 2017, la tasca del risc de pobresa en menors de 18 anys va augmentar 2'7 punts respecte l'any anterior. Font: Font: Unsplash
Les entitats del Tercer Sector Social treballen dia a dia per millorar les condicions de benestar i dignitat de tots els infants i adolescents. Font: Font: Unsplash
Les entitats del Tercer Sector Social treballen dia a dia per millorar les condicions de benestar i dignitat de tots els infants i adolescents. Font: Font: Unsplash
Aconseguir la igualtat d'oportunitats per a tota la infància és una responsabilitat col·lectiva que comença en augmentar la inversió que es destina a la població més jove. Font: Font: Unsplash
Aconseguir la igualtat d'oportunitats per a tota la infància és una responsabilitat col·lectiva que comença en augmentar la inversió que es destina a la població més jove. Font: Font: Unsplash

Els 10 reptes de la Plataforma d’infància de Catalunya

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Associatiu

Resum: 

Impulsar el desplegament complet de la llei dels drets i oportunitats en la infància i l'adolescència és un dels reptes de la plataforma.

Aquest 2018, el nou marc polític ha donat pas a una nova legislatura, que a la vegada és una nova oportunitat per prioritzar en polítiques d’infància. Un nou panorama que incentiva a la Plataforma d’infància de Catalunya a lluitar per la promoció, defensa i protecció dels drets dels infants reconeguts per la Convenció dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides.

Per aquest motiu els reptes de la plataforma són:

  1. Garantir els drets dels infants en els termes que estableix la Convenció dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides.

  2. Vetllar per l’acompliment dels mecanismes de seguiment i control acordats en el Pacte per la Infància de Catalunya i impulsar polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva del infants i adolescents, garantint nous espais per la construcció del seu present i futur.

  3. Impulsar el desplegament complet de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància i l'adolescència.

  4. Augmentar els recursos destinats a la infància fins arribar a la mitja de la Unió Europea del 2’4% del PIB.

  5. Garantir que l’acció de govern en relació a la infància sigui transversal, coordinant les estratègies i l’acció de totes les àrees de govern.

  6. Impulsar les accions de suport a la família mitjançant un model d’atenció comunitària centrat en la persona: apoderament familiar, garantia d’habitatge i oportunitats laborals.

  7. Promoure polítiques de foment de la participació dels infants en tots els àmbits.

  8. Assegurar l’accessibilitat dels béns i serveis en condicions d’igualtat per a tots els infants i adolescents.

  9. Descentralitzar i territorialitzar els serveis de prevenció, d’atenció i protecció de la infància, així com disposar de programes específics suficients.

  10. Impulsar el finançament adequat a les entitats socials que fan atenció a la infància.

Amb aquests reptes el principal objectiu és reduir les desigualtats entre infants i que les polítiques socials es situïn al centre dels programes i projectes polítics, especialment aquelles destinades a la infància.

La Plataforma d’infància de Catalunya (PINCAT) atén més de 500.000 infants i adolescents en tot tipus d’àmbits com l’educació, la formació, l’atenció a les famílies, el lleure i l’acció social. Molts dels infants que viuen arreu de Catalunya pateixen risc d’exclusió social i pobresa, arribant a una taxa del 27’7% al 2017.

PINCAT vol fer front a aquesta realitat amb un augment de la inversió que es destina als menors, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats per a tota la infància. Per aconseguir una plena garantia de drets, cal separar els pressupostos que han de cobrir les situacions d’emergència, dels que han de fer front a les polítiques estructurals.

Afegeix un comentari nou