Els 10 reptes de la Plataforma d’infància de Catalunya

Suport Associatiu
Autor/a: 
Dani Gallart
Garantir un bon futur del jovent és un dels reptes de la plataforma.
Garantir un bon futur del jovent és un dels reptes de la plataforma.
Al 2017, la tasca del risc de pobresa en menors de 18 anys va augmentar 2'7 punts respecte l'any anterior.
Al 2017, la tasca del risc de pobresa en menors de 18 anys va augmentar 2'7 punts respecte l'any anterior.
Les entitats del Tercer Sector Social treballen dia a dia per millorar les condicions de benestar i dignitat de tots els infants i adolescents.
Les entitats del Tercer Sector Social treballen dia a dia per millorar les condicions de benestar i dignitat de tots els infants i adolescents.
Aconseguir la igualtat d'oportunitats per a tota la infància és una responsabilitat col·lectiva que comença en augmentar la inversió que es destina a la població més jove.
Aconseguir la igualtat d'oportunitats per a tota la infància és una responsabilitat col·lectiva que comença en augmentar la inversió que es destina a la població més jove.

Els 10 reptes de la Plataforma d’infància de Catalunya

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Associatiu

Resum: 

Impulsar el desplegament complet de la llei dels drets i oportunitats en la infància i l'adolescència és un dels reptes de la plataforma.

Aquest 2018, el nou marc polític ha donat pas a una nova legislatura, que a la vegada és una nova oportunitat per prioritzar en polítiques d’infància. Un nou panorama que incentiva a la Plataforma d’infància de Catalunya a lluitar per la promoció, defensa i protecció dels drets dels infants reconeguts per la Convenció dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides.

Per aquest motiu els reptes de la plataforma són:

  1. Garantir els drets dels infants en els termes que estableix la Convenció dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides.

  2. Vetllar per l’acompliment dels mecanismes de seguiment i control acordats en el Pacte per la Infància de Catalunya i impulsar polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva del infants i adolescents, garantint nous espais per la construcció del seu present i futur.

  3. Impulsar el desplegament complet de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància i l'adolescència.

  4. Augmentar els recursos destinats a la infància fins arribar a la mitja de la Unió Europea del 2’4% del PIB.

  5. Garantir que l’acció de govern en relació a la infància sigui transversal, coordinant les estratègies i l’acció de totes les àrees de govern.

  6. Impulsar les accions de suport a la família mitjançant un model d’atenció comunitària centrat en la persona: apoderament familiar, garantia d’habitatge i oportunitats laborals.

  7. Promoure polítiques de foment de la participació dels infants en tots els àmbits.

  8. Assegurar l’accessibilitat dels béns i serveis en condicions d’igualtat per a tots els infants i adolescents.

  9. Descentralitzar i territorialitzar els serveis de prevenció, d’atenció i protecció de la infància, així com disposar de programes específics suficients.

  10. Impulsar el finançament adequat a les entitats socials que fan atenció a la infància.

Amb aquests reptes el principal objectiu és reduir les desigualtats entre infants i que les polítiques socials es situïn al centre dels programes i projectes polítics, especialment aquelles destinades a la infància.

La Plataforma d’infància de Catalunya (PINCAT) atén més de 500.000 infants i adolescents en tot tipus d’àmbits com l’educació, la formació, l’atenció a les famílies, el lleure i l’acció social. Molts dels infants que viuen arreu de Catalunya pateixen risc d’exclusió social i pobresa, arribant a una taxa del 27’7% al 2017.

PINCAT vol fer front a aquesta realitat amb un augment de la inversió que es destina als menors, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats per a tota la infància. Per aconseguir una plena garantia de drets, cal separar els pressupostos que han de cobrir les situacions d’emergència, dels que han de fer front a les polítiques estructurals.

Afegeix un comentari nou