Comptabilització de l'IVA en les entitats no lucratives

Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza

Comptabilització de l'IVA en les entitats no lucratives

Resum: 

Les entitats no lucratives sovint estan exemptes de facturar amb IVA. En altres ocasions, són subjectes passius d'aquest impost de forma total o parcial. En qualsevol dels casos, cal conèixer la forma correcta de reflectir aquestes operacions a la comptabilitat.

Comptes comptables que intervenen en el registre de l'IVA

El Pla General de Comptabilitat (PGC) estableix determinats comptes comptables que serveixen per registrar de forma correcta tots els apunts relacionats amb l'IVA.

Els codis que caldrà utilitzar pel registre són els següents:

Codi compte Descripció compte
4700 H.P. Deutora per IVA a retornar/a compensar
4720 H.P. Deutora per IVA Suportat
4750 H.P. Creditora per IVA a pagar
4770 H.P. Creditora per IVA Meritat

Registre quan la totalitat de la facturació està exempta

Quan una entitat fa tota la seva facturació aplicant alguna de les exempcions possibles en l'IVA, es considera que és el consumidor final del producte o servei que adquireix en les seves compres.

Per aquest motiu, no pot recuperar cap quantitat de l'IVA que suporta quan rep una factura.

Així doncs, quan es faci el registre comptable de les vendes i de les compres no intervindrà cap dels comptes comptables destinats al registre de l'IVA.

Les vendes es registraran a l'Haver, en un compte del grup 7 del PGC pel seu import total.

Les compres es registraran al Deure, en un compte del grup 6 del PGC, per la totalitat de la factura rebuda (base imposable més IVA).

Exemple: Una associació compra a crèdit a un proveïdor material per la seva activitat, que factura totalment exempta d'IVA. La factura de compra és de 600 € més el 21% d'IVA (126 €), en total 726 €.

El registre comptable de la compra serà:


726 € (6020) Compres d'altres aprovisionaments a Proveïdors (4000) 726 €


Registre quan la totalitat de la facturació està subjecta

Quan l'entitat no pot aplicar cap de les exempcions, i tota la seva facturació està subjecta a IVA, pot recuperar el 100% de l'IVA que suporti a les seves compres.

En aquest cas, l'ingrés per l'entitat serà la base de les factures que emeti (sense tenir en compte l'IVA meritat o repercutit) i la despesa en les compres serà només la base de les factures que rebi (també sense tenir en compte l'IVA suportat)

Exemple registre d'una venda: Una entitat que fa tota la seva activitat subjecta a IVA emet una factura a crèdit per la realització d'un estudi per un import de 1.000 € més el 21% de l'IVA (210 €), en total1.210 €.

El registre comptable de la venda serà:


1.210 € (4400) Deutors per l'activitat a Ingr.prestac.de serveis (7050) 1.000 €

a H.P. IVA meritat (4770) 210 €


Exemple registre d'una compra: Una entitat que fa tota la seva activitat subjecta a IVA fa una compra a crèdit de materials per a la seva activitat per un import de 500 € més el 21% de l'IVA (105 €), en total 605 €.

El registre comptable de la compra serà:


500 € (6020) Compres d'altres aprovisionaments

105 € (4720) H.P. Deutora IVA Suportat a Proveïdors (4000) 605 €


Registre quan hi ha una part de la facturació exempta i una altre subjecta

Quan l'entitat fa una part de la seva facturació subjecta a IVA, i una altra part exempta, ha d'aplicar el que s'anomena regla de la prorrata de l'IVA. En la modalitat general de prorrata, que s'aplica per defecte, podrà recuperar l'IVA de forma proporcional als ingressos no exempts i exempts.

Per exemple, una entitat que fa un 40% de la seva facturació subjecta, i un 60% exempta d'aquest impost, podrà recuperar (deduir) només un 40% de l'IVA suportat a les seves compres.

En aquest cas, l'ingrés per l'entitat serà la base de les factures que emeti (sense tenir en compte l'IVA meritat o repercutit quan n'hi hagi) i la despesa en les compres serà la suma de la base de les factures que rebi més la part d'IVA que no pugui recuperar. En l'exemple anterior, un 60% de l'IVA suportat la factura, ja que només pot recuperar un 40%.

Exemple registre de les vendes: Una entitat que fa una part de la seva activitat subjecta a IVA emet una factura a crèdit per la realització d'un estudi per un import de 1.000 € més el 21% de l'IVA (210 €), en total 1.210 €.

El registre comptable de la venda serà:


1.210 € (4400) Deutors per l'activitat a Ingr.prestac.de serveis (7050) 1.000 €

a H.P. IVA meritat (4770) 210 €


La mateixa entitat factura les quotes dels seus socis, exemptes d'IVA, per import de 900 € (al estar exemptes, en aquest cas, coincideix la base imposable amb l'import total de la factura).

El registre comptable de les quotes serà:


900€ (4400) Deutors a Ingr. rebuts amb caràcter periòdic (7210) 900 €


Nota: com que la facturació està exempta, no s'utilitza cap dels comptes de registre de l'IVA.

Exemple registre d'una compra: Una entitat que fa conjuntament activitats subjectes i exemptes de l'IVA fa una compra a crèdit de materials per a la seva activitat per un import de 800 € més el 21% de l'IVA (168 €), en total 968 €. El percentatge d'IVA deduïble per l'entitat és del 40%.

El registre comptable de la compra serà:


900,80 € (6020) Compres d'altres aprovisionaments (800+(168*60%))

67,20 € (4720) H.P. Deut. IVA Suportat (168*40%) a Proveïdors (4000) 968 €


Assentament de regularització de l'IVA al final de cada trimestre

A final de cada trimestre, l'entitat que liquida IVA (totes les que carreguen total o parcialment aquest impost en les factures que emeten) ha de comprovar si ha carregat més o menys IVA en les seves factures que l'IVA deduïble que ha suportat a les compres realitzades d'aquell mateix període.

D'aquesta manera determinarà si ha d'ingressar a Hisenda la diferència entre ambdós imports, o si es genera un import al seu favor que podrà reclamar que li sigui retornat, o bé que podrà deixar a compensar per a properes declaracions, segons es determina a les regles de liquidació d'aquest impost.

Sigui quin sigui el resultat de la declaració, a nivell comptable l'entitat haurà de compensar els saldos que hi hagi al final de cada trimestre en els comptes 4720 (HP Deutora per IVA suportat) i 4770 (HP Creditora per IVA meritat), deixant a zero els saldos d'ambdós comptes, i registrant la diferència en un compte o un altre segons sigui el seu signe.

Si s'ha carregat més IVA del que s'ha suportat, la diferència generarà un import a pagar a l'Agència Tributària (saldo creditor).

Exemple: Una entitat ha carregat IVA a les seves factures durant el trimestre per un import total de 1.500 €, i ha suportat IVA deduïble per un import de 950 €. El registre comptable de la liquidació de l'IVA, a la data final del trimestre, seria el següent:


1.500 € (4770) HP Credit. IVA Meritat a HP IVA Suportat (4720) 950 €

a HP Credit. per IVA (4750) 550 €


Si té més IVA suportat deduïble del que ha carregat a les seves factures, es generarà un saldo a favor de l'entitat (saldo deutor).

Exemple: Una entitat ha carregat IVA a les seves factures durant el trimestre per un import total de 400 €, i ha suportat IVA deduïble per un import de 720 €. El registre comptable de la liquidació de l'IVA, a la data final del trimestre, seria el següent:


400 € (4770) HP Creditora per IVA Meritat

320 € (4700) HP Deutora per IVA a HP IVA Suportat (4720) 720 €