L'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
 Font:
Font:

L'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Resum: 

L'IAE (Impost sobre activitats econòmiques) és un impost que grava el fet de fer una activitat econòmica. Però té la particularitat de què, a la majoria dels casos, no suposa una despesa per l'entitat.

En aquest recurs es trobarà tota la informació relativa a aquest impost, i de quina manera pot afectar les entitats no lucratives.

Fet impossable i definició d'activitat econòmica

L'impost d'Activitats Econòmiques (IAE) és un import que grava el fet d'efectuar activitats econòmiques, és a dir, estarien afectades totes les entitats que efectuïn lliurament de béns o prestació de serveis, encara que aquest siguin prestats en compliment de l'objectiu social de l'entitat.

D'acord amb la normativa d'aquest impost, s'entèn per activitat econòmica qualsevol activitat que impliqui l'ordenació de mitjans materials i/o humans, ja siguin propis o aliens, amb la finalitat de lliurar béns i prestar serveis.

Això és independent de si aquesta activitats es desenvolupa sense afany de lucre, de si es fa o no de forma habitual o de que no existeixi contraprestació econòmica.

Per tant, encara que moltes entitats no siguin conscients, la majoria d'aquestes fa efectivament activitat econòmica.

Com està estructurat l'impost i les seves tarifes?

L'IAE s'estructura en una sèrie de claus o epígrafs que ordenen els diferents tipus d'activitat, segons la clasificació aprovada a l'RDL 1175/1990.

La primera separació es troba en la classificació dels epígrafs en funció de si es tracta d'activitats empresarials, activitats professionals o d'activitats artístiques.

Les dues darreres són exclusives per persones físiques, i per aquesta raó, les entitats sempre hauran de cercar l'epígraf adequat a la seva activitat a la secció primera, corresponent a activitats empresarials.

La tarifa de l'impost (o import a pagar) es calcula segons l'estipulat al Reial Decret que ho regula, esmentat anteriorment. En alguns casos és una tarifa fixa, en d'altres la tarifa es calcula en funció dels metres quadrats dedicats a l'activitat, del nombre de personal contractat o de les unitats d'energia contractades.

També existeixen diferents tarifes en funció de si l'activitat es desenvolupa a escala local, provincial o nacional.

Com es gestiona l'IAE?

Per norma general, les entitats hauran de presentar una declaració censal, model 036, per gestionar la seva alta en IAE.

Caldrà indicar si l'activitat es desenvolupa dins o fora d'un local determinat, i la localitat a on aquesta s'exerceix principalment.

La declaració censal no s'haurà de tornar a fer mentre no es produeixin variacions, és a dir, mentre no es produeixi un canvi de local o de localitat de l'activitat, o mentre no es deixi d'exercir aquesta. Si es produeix alguna d'aquestes circumstàncies, caldrà comunicar-ho a Hisenda mitjançant una nova declaració censal a on es comuniquin la baixa o variacions, en el termini d'un mes a partir de què es produeixi aquesta.

Si, gaudint d'alguna de les exempcions possibles que s'indiquen en el següent apartat d'aquest recurs, es deixa de gaudir-ne, caldria fer la presentació d'un model 840 per comunicar la obligació de començar a tributar per aquest impost.

Les exempcions possibles

A partir de gener de 2003 va entrar en vigor una important reforma en la normativa de l'IAE. A partir de llavors, estan exempts de tributar per IAE aquelles entitats que es trobin en els següents supòsits:

  • Els dos primers anys d'alta en una activitat
  • Mentre no s'arribi a tenir una xifra de negocis (volum de facturació) superior a 1.000.000 d'euros.
  • Ser un establiment d'ensenyament finançat amb fons públics o per fundacions o associacions Declarades d'Utilitat Pública, així com establiments d'ensenyament en tots els seus graus, sense afany de lucre, que estiguin en règim de concert educatiu.
  • Ser una associació o fundació de disminuits físics, psíquics o sensorials sense afany de lucre, i que desenvolupin activitats de tipus pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació.
  • Ser una fundació o entitat sense afany de lucre que hagi optat pel règim fiscal de la Llei 49/2002, per les activitats econòmiques que estiguin exemptes de l'Impost de Societats, d'acord amb l'establert en aquella Llei.
  • Per la Creu Roja Espanyola.

Cal tenir present que, tal com s'ha indicat en apartats anteriors, el fet d'estar exempt no eximeix de les obligacions a nivell formal que implica aquest impost (comunicacions d'altes, baixes i variacions), per la qual cosa, l'entitat les haurà de tenir molt presents per complir-les quan s'escaigui.