Nova Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Nova Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Resum: 

S’ha publicat al DOGC la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Amb la nova llei s’estableix un marc legal d’actuació de els administracions públiques catalanes amb un caràcter innovador i que a la vegada vol donar resposta a les expectatives de la ciutadania en les seves relacions amb qualsevol administració catalana i amb independència de quin sigui el mitja de relació.

L’objecte de la llei és regular el règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i el seu procediment administratiu, així com regular el procediment d’elaboració de els disposicions reglamentaries en l’àmbit de l’administració de la Generalitat.

D’altra banda, cal destacar les finalitats de la llei, que són les que segueixen:

  • Fer efectius els drets reconeguts per la constitució i l’estatut d’autonomia i garantir les relacions de la ciutadania, tant persones físiques com jurídiques, entre les que cal destacar les associacions en les relacions de col·laboració i prestació de serveis que tenen amb les diferents administracions tant de la Generalitat com locals.
  • Promoure una administració pública més àgil, eficaç, eficient i accessible.
  • Millorar l’actuació de els administracions públiques catalanes amb mesures de simplificació de tràmits i procediments.
  • Garantir la coordinació administrativa, la transparència i l’objectivitat en l’actuació dels òrgans de les administracions públiques.

Afegeix un comentari nou