Postgrau en direcció i gestió d’organitzacions no lucratives i d’economia social

Dirigir. Cotxes en una carretera_mardruck_Flickr

Més informació

Adreça de l'organitzador
Correu infofacultat@peretarres.org
URI www.peretarres.org

Aquest postgrau de la Fundació Pere Tarrés presenta una programació totalment actualitzada amb un enfocament pràctic i amb continguts relacionats amb la gestió integral d'una organització no lucrativa. 

Curs Inici: 20/10/2012 a les 07:00   Final: 28/06/2013 a les 22:00

Des d'una visió global i pràctica, i en la gestió jurídica - adaptació a la nova legislació d'associacions i fundacions - fiscal, econòmica financera, planificació estratègica, captació diversificada de fons, gestió dels recursos humans, comunicació i màrqueting.

 

Programa

 

Mòdul 1.- Entorn de les organitzacions no lucratives. Marcs jurídic i fiscal de les organitzacions no lucratives (3 ECTS)

 • Evolució i situació actual
 • Importància econòmica i social
 • Perspectives de futur
 • Relacions amb els sectors públic i privat
 • Marc jurídic: 
  Conceptes bàsics 
  Principals formes jurídiques 
  Associacions, Cooperatives i Fundacions.
 • Marc fiscal: 
  Introducció al sistema tributari espanyol 
  Afectació de les principals figures a les entitats objecte del curs
 • La llei d’incentius fiscals i de mecenatge (principals novetats legislatives).

Mòdul 2.- Direcció estratègica (3 ECTS)

 • Identificació de les necessitats i demandes. Els actors
 • La missió institucional. Competència i cooperació
 • Direcció estratègica: 
  Planificació estratègica 
  Anàlisi de la realitat i detecció de necessitats 
  La gestió de projectes 
  La cultura organitzativa. El procés de canvi
 • La qualitat en l’organització. Impacte i avaluació. Models de qualitat.

Mòdul 3.- Màrqueting, serveis i comunicació (3 ECTS)

 • Principis del màrqueting aplicats al servei
 • El pla de màrqueting
 • Producció de serveis
 • Comunicació i disseny

Mòdul 4.- La política de finançament de l’entitat (3 ECTS)

 • Finançament i política econòmica de l’entitat
 • La diversificació de les fonts de finançament
 • El fundraising.

Mòdul 5.- Gestió de recursos humans professionals (3 ECTS)

 • Captació i selecció de recursos humans
 • La planificació dels recursos humans
 • Animació i lideratge de l’equip. Formació. Habilitats directives
 • Dret laboral. Seguretat social i contractes.

Mòdul 6.- Associacionisme i voluntariat (3 ECTS)

 • Situació actual i tendències de futur del voluntariat
 • El procés de captació del voluntariat
 • Selecció, acollida i acompanyament del voluntariat
 • La motivació i fidelització dels voluntaris
 • Coordinació i direcció de professionals i voluntaris.

Mòdul 7.- Gestió econòmica i política financera (2 ECTS)

 • Administració i comptabilitat
 • Principals eines de gestió financera i econòmica.

Mòdul 8.- Elaboració de la memòria (5 ECTS)

 • Treball tutoritzat sobre un projecte integrador de la globalitat del curs, escollit per l’alumne.