Informe sobre les greus deficiències tècniques i científiques del Pla Hidrològic de l'Ebre

Informe sobre les greus deficiències tècniques i científiques del Pla Hidrològic de l'Ebre

Resum: 

Ecologistes en Acció de Catalunya demana a la Generalitat que utilitzi tots els mecanismes jurídics al seu abast per aturar el Pla.

Ecologistes en Acció va presentar un Informe a l'Agència Catalana de l'Aigua per a què fossin considerades les seves argumentacions a la sessió que va celebrar el passat 9 d'abril el Consell d'Ús Sostenible de l'Aigua sobre el Pla Hidrològic de l'Ebre (PHDHE)

L' Informe basa la seva argumentació en cinc documents públics de la pròpia organització, de la Plataforma de Defensa de l'Ebre, del món acadèmic i la pràctica majoria dels moviments socioambientals de l'aigua i de dos prestigiosos experts catalans en l'àmbit de l'aigua: Rafael Sánchez Navarro -responsable del Comitè Cièntífic Espanyol del Conveni Ramsar- i Gabriel Borràs Calvo -exdirector de Planificació de l'Agència Catalana de l'Aigua.

L'organització recull una síntesi de les principals mancances en el propi procés d'elaboració del PHDHE així com del poc rigor tècnic i científic del Pla que va ser aprovat pel Consell de Ministres el passat 28 de febrer. El Pla va ser formulat sense obrir espais de debat intersectorials i es va informar als membres del “Consejo del Agua” tan sol nou dies abans de la seva presentació i sense haver respost les al·legacions presentades.

El Pla aprovat conté errors de càlcul bàsics i greus deficiències d'analisi pel que fa a la quantificació dels recursos hídrics disponibles; la valoració dels efectes del canvi climàtic, les sequeres i les inundacions;la no avaluació de l'estat de les masses d'aigua més complexes (zones humides, protegides, aigües de transició, molt modificades i marines),- i tot i així afirmar que el 70% de masses d'aigua de la conca superen el bon estat, superant en un 17% la mitjana europea- .El PHDHE tampoc ha valorat el bon potencial ecològic de les masses molt modificades (així qualifica al Delta de l'Ebre) ni l'estat ecològic ni els objectius ambientals dels espais protegits de la Xarxa Natura 2000 a la conca.

En relació a la construcció de 35 nous embassaments i 44 més planificats i l’augment de 450.000 hectàrees de regadiu que se sumen a les 950.000 existents, els ecologistes questionen la manca de justificació social i econòmica, així com la seva viabilitat atès que no existeixen suficients recursos hídrics per a implantar-les i el gran impacte ambiental que comportaria la seva execució. La proposta de cabals ambientals que fa el PHDHE , lluny d'estar determinada amb criteris tècnics es concreta a partir del cabal sobrant una vegada s'han descomptat els cabals necessaris per a satisfer totes les demandes d’usos a la conca, quan el cabal ecològic és una restricció prèvia a qualsevol ús. A informe es destacan els incompliments del PHDHE sobre la Directiva Marc d'Aigua i altres directives i normatives comunitàries (2).

El document presentat per Ecologistes en Acció de Catalunya conclou sol·licitant al Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) que recomani a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya que atesos els greus impactes socials, econòmics i ambientals que el PHDHE suposarà sobre el tram català de l'Ebre prengui les següents mesures:

  • Utilitzi tots els mecanismes jurídics tant estatals com comunitaris que estiguin al seu abast per aturar aquest PHDHE . Atès el greu incompliment de la llei d’aigües, la Directiva Marc d’Aigua i altres normatives estatals i comunitàries.

  • Faci un informe d'avaluació dels impactes derivats i deteriorament per la falta de cabals i mala qualitat que suposarà el PHDHE sobre els espais protegits Xarxa Natura 2000 del tram baix de l'Ebre on hi col·laborin la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat (Departament d'Agricultura), responsable no només de la gestió dels espais de Natura 2000 sinó també de la conservació de la biodiversitat a escala de cadascun dels espais, assumint l'autoria, amb consultes i col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua, la subdirecció d'avaluació ambiental de la Direcció General de Polítiques Ambientals i el Servei de Planificació de l'entorn natural d'aquesta mateixa Direcció General.

  • Faci tots els estudis necessaris que permetin un desenvolupament d'una agricultura i ramaderia sostenible no intensiva que assenti la població al territori, avanci envers la sobirania alimentària, redueixi els consums de volum d'aigua i no empri adobs i pesticides contaminants.

En la sessió d’ahir del CUSA es va prendre l'acord de redactar un dictamen que incorporés aquestes tres peticions afegint-ne alguna de les propostes que també va presentar el Col·legi d'Ambientòlegs i Unió de Pagesos. Ecologistes en Acció va insistir en què la queixa a la Unió Europea per part del Govern de Catalunya es presenti abans del juny, moment en què el Pla hidrològic de l'Ebre s'analitzarà a la Comissió Europea.

Veure informe presentat

Afegeix un comentari nou