Fundació ICO dóna suport a iniciatives de cooperació internacional

Fundació ICO dóna suport a iniciatives de cooperació internacional

Resum: 

La Fundació ICOatorgarà ajudes a entitats que presentin projectes a iniciatives de cooperació internacional

Fundació ICO és una entitat del sector públic estatal, d’àmbit nacional, de caràcter permanent i no lucrativa. Entre els seus objectius fundacionals s’inclouen l’organització, impuls, desenvolupament, programació, foment i promoció d’actuacions de cooperació internacional i cooperació al desenvolupament.

A fi de donar suport a iniciatives i accions en el sector de les microfinances, Fundació ICO obre convocatòria per contribuir a la reducció de la pobresa i al desenvolupament sostenible a l’Àfrica.

Aquesta convocatòria es realitza en règim de concurrència competitiva i es destinarà a iniciatives amb l’objectiu de lluitar contra la pobresa mitjançant actuacions en l’àmbit de les microfinances, com ara els microcrèdits, microestalvis, microassegurances i microleasing.

La dotació total d’aquest convocatòria és de 450.000 euros, però l’import màxim que es subvencionarà per projecte serà de 50.000 euros, i no excedirà del 80% del cost total del projecte.

El termini de presentació finalitza el 13 de maig abans de les 14.00 hores.

Afegeix un comentari nou