Cal respectar algun criteri a l’hora de donar un nom a una associació?

Cal respectar algun criteri a l’hora de donar un nom a una associació?

Resum: 

Sí, concretament la llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques estableix unes pautes en l’article 311-4 que són d’aplicació tant a les associacions com a les fundacions.
Els criteris previstos són també semblants als previstos en la normativa mercantil.


Els principis que cal tenir en compte són:

a) Especialitat, ja que no es pot utilitzar una denominació ja existent o que pugui donar lloc a confusió amb una altra ja existent.
Tampoc pot coincidir o induir a confusió amb marques o noms comercials notoris o de renom, excepte que l’ús es faci amb el consentiment exprés de llur titular o de la persona afectada.

b) Cal que figuri el tipus jurídic, és a dir si és tracta d’una associació cal que indiquem dintre de la denominació associació.

c) No es poden utilitzar com a denominacions:
- el nom d’un territori,
- expressions dotades de valor oficial o institucional,
- expressions contraries a la llei, a l’ordre públic o als bons costums,
- no pot coincidir amb la traducció de la denominació d’una altra persona jurídica a una altra llengua oficial de Catalunya.

d) D’altra banda podem utilitzar el nom o el pseudònim d’una persona física sempre que ens faciliti el seu consentiment exprés. En el cas que hagi mort, l’autorització l’ha de facilitar els seus hereus o persones competents per defensar els seus drets a l’honor, intimitat o imatge.

El nom tant d’una associació com el d’una fundació és una dada que es pot modificar en qualssevol moment sempre que es respectin els tràmits de reforma d’estatuts.
En aquest enllaç podeu consultar les entitats inscrites en el Registre d’Entitats de la Generalitat.

Afegeix un comentari nou