Ajuts per la realització de programes supracomunitàris sobre drogodependència

Ajuts per la realització de programes supracomunitàris sobre drogodependència

Resum: 

Es convoca una concessió d'ajudes econòmiques per entitats sense afany de lucre i d'àmbit estatal, amb càrrec al Fons de Béns decomissats per tràfic de drogues i altres delictes relacionats, per la realització de programes relacionats amb la drogodependència l'any 2009.

Les entitats que es vulguin presentar hauran de complir els següents requisits:

a) Estar legalment constituides i degudament inscrites al registre nacional que els hi pertoqui segons la seva naturalesa jurídica.
b) Tenir constància en els seus etatuts tant del seu caire privat, com de la seva carència de fins de lucre i d el'àmbit estatal de la seva acuació.
c) No està relacionats amb els supòsits previst a l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Programes subvencionables:

1.- Els ajuts es destinaran a programes que s'adeqüin al que disposa la "Estratègia Nacional sobre Drogues 2009-2016», disponible a la pàgina web del Pla Nacional sobre Drogues
2.- Seran prioritats transversals per a tots els programes dels apartats a), b), c) id) que es descriuen a continuació, els següents àmbits, col.lectius i substàncies: Àmbit: educatiu. Col • lectius: dones; menors en risc d'exclusió social. Substàncies: cocaïna, cànnabis i alcohol. En tots els programes es tindrà especialment en compte el plantejament dels mateixos amb un criteri de qualitat, la inclusió d'avaluacions i la consideració de la perspectiva de gènere, així com el que els programes col.laborin a la creació d'ocupació.
3. Els ajuts, que no podran referir-se a programes d'àmbit individual o d'atenció directa a usuaris, poden ser demanades per finançar els programes següents:

a) Programes de prevenció, dirigits a evitar els riscos produïts pel consum de drogues.
b) Programes de sensibilització, dirigits a posar de manifest les conseqüències i efectes del consum de substàncies psicoactives.
c) Programes de formació, dirigits a l'adquisició de coneixements o al desenvolupament d'habilitats o actituds relacionades amb la problemàtica sobre drogodependències.
d) Programes d'estudis, dirigits a la investigació sobre drogodependències.
e) Accions que afavoreixin el desenvolupament de programes de suport a les famílies de persones drogodependents. Termini de presentació de sol.licituds: 21 d'octubre del 2009 Veure la convocatòria sencera

Afegeix un comentari nou