El Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius d'àmbit estatal

Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
 Font:
Font:

El Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius d'àmbit estatal

Resum: 

El passat 24 de novembre va ser publicat en el BOE el Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d'actuació d'aquestes.

El RD introdueix modificacions en alguns aspectes fonamentals de la normativa comptable d'aquestes entitats.

En el període que ha anat des de l'entrada en vigor a 2008 del nou Pla de Comptabilitat i del PGC per a petites i mitjanes empreses (PYMES), recollits en els RD 1514/2007 i 1515/2007, respectivament, les entitats no lucratives que no estaven subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya havien hagut de combinar algun d'aquests dos plans amb l'adaptació sectorial comptable de les entitats no lucratives vigent fins aquell moment (el Reial Decret 776/1998), en tot allò que no s'oposés als dos plans empresarials.

Amb el Reial Decret que s'ha aprovat, s'integra la reforma comptable iniciada a 2008 amb les característiques especials que tenen les entitats no lucratives, prenent en consideració que la seva activitat no va dirigida a l'obtenció de lucre.

La nova normativa és d'aplicació obligatòria per les Fundacions amb competències estatals i per les associacions Declarades d'Utilitat Pública, i serà vigent pels exercicis començats a partir de l'1 de gener de 2012.

Cal fer esment a que aquestes normes no seran d'aplicació per les Federacions Esportives Espanyoles ni Federacions territorials d'àmbit autonòmic integrades en elles, ni als Clubs professionals i associacions esportives declarades d'Utilitat Pública. Aquestes, però, hauran d'incloure a la memòria dels seus comptes anuals informació relativa als punts descrits a la Disposició addicional segona del Reial Decret.

Principals canvis conceptuals

De les cinc parts de que consten les normes d'adaptació, són obligatòries en la seva totalitat les tres primeres (marc conceptual de la comptabilitat, normes de registre i valoració i comptes anuals), mentre que les altres dues (quadre de comptes i definicions i relacions comptables) només ho són en la mesura que incloguin criteris de registre i valoració.

Pel que fa al criteri de reconeixement d'un actiu, no s'aplicarà el criteri del PGC d'empreses (la referència a la obtenció de beneficis o rendiments econòmics) sinó que es reconeixerà quan l'element generi rendiments aprofitables en la seva activitat futura. Cal remarcar que es considerarà complert el requisits en tots aquells casos en que el bé o el dret incorpori un potencial de servei pels usuaris o beneficiaris de l'activitat, fins i tot quan no es generi cap flux d'efectiu.

A les Normes de registre i valoració únicament s'han recollit les operacions específiques de les entitats no lucratives, que requereixen un criteri particular. Per tot allò no indicat expressament en aquest apartat, cal continuar aplicant les normes generals del PGC de les empreses.

Canvis en els criteris simplificats de registre

La nova normativa considera microentitat a efectes de poder aplicar els criteris simplificats de registre a aquelles entitats que a la data de tancament de l'exercici compleixin almenys dos d'aquests requisits:

 • El total de partides de l'actiu ha de ser inferior a 150.000 euros.
 • L'import del volum total d'ingressos de l'activitat pròpia més, si n'hi ha, el de la xifra de negocis de la seva activitat mercantil, ha de ser inferior als 150.000 euros.
 • El nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no pot ser superior a 5.

Les operacions que poden registrar en funció d'aquests criteris simplificats són les mateixes que les definides per a les microempreses en el PGC, però en el Reial Decret aprovat s'amplien a d'altres tipus d'operacions específiques del sector no lucratiu, que són:

 • Operacions de cessió d'ús sense contraprestació
 • Préstecs concedits o rebuts a tipus d'interès zero o inferior al tipus d'interès del mercat
 • Ajuts pluriennals
 • Subvencions, donacions i llegats de serveis i actius no monetaris

Canvis en l'elaboració i models dels comptes anuals

Pel que fa als components dels comptes anuals de les entitats no lucratives, aquests continuaran essent el Balanç, el Compte de Resultats i la Memòria.

Però amb l'objectiu de reflectir millor la imatge fidel de la situació econòmica de les entitats, s'ha substituït el model de Compte de Resultats que existia fins ara per un altre que, a més de les dades que ja proporcionava aquest estat, inclou informacions que mostrin els augments i disminucions del patrimoni net de l'entitat originats en l'exercici, com a expressió del resultat total de l'entitat.

Aquests moviments en el patrimoni han d'incloure tan els comptabilitzats formant part de l'excedent de l'exercici com els inclosos directament en el patrimoni net a l'espera de la seva posterior reclassificació a l'excedent. El resultat total el completaran els ajustaments que sigui necessari comptabilitzar en reserves com a conseqüència de les errades i canvis de criteri.

Cal fer esment a que s'ha posat un especial èmfasi a la identificació dins del Compte de Resultats amb el nom de "excedent" al que fins ara s'identificava com a saldo o resultat de l'exercici en el model vigent fins a 2011. Aquest canvi de denominació és degut a que aquesta magnitud s'agafa com a referència en determinats aspectes de rellevància fiscal, i calia garantir que la modificació del model, feta amb la intenció d'obtenir una informació econòmica més rellevant, no suposés una disminució de la utilitat fiscal que fins ara proporcionava la informació comptable de les entitats.

Una altra novetat que introdueix aquesta normativa és la obligació d'incloure a la memòria econòmica una descripció detallada dels fluxos d'efectiu i del grau de compliment de les activitats de l'entitat, llevat d'aquells casos en que es pugui formular els comptes en model abreujat o bé s'hagi optat per aplicar les normes de registre i valoració del PGC de les pymes. En aquests casos, la informació sobre els fluxos d'efectiu no serà obligatòria.

Finalment, i atès que la informació que s'havia d'aportar respecte a l'aplicació dels elements patrimonials a fins propis, incloent-hi el "destí de rendes i ingressos" en forma de quadres numèrics que havia de figurar a la memòria econòmica havia generat nombrosos dubtes a les entitats, s'han inclòs diverses precisions aclarint la informació que sobre el destí de rendes i ingressos han de proporcionar les entitats.

Els models de Balanç i Compte de Resultat que inclou el Reial Decret publicat són els models normals i abreujats.

Pel que fa als models de memòria normal i abreujat, a la nova normativa s'especifica exclusivament la informació que es refereix a les característiques especials de les entitats no lucratives, havent de seguir, respectivament, els models normal o abreujat de memòria del PGC de les empreses en tot allò que no estigui especificat.

Si l'entitat aplica els criteris específics de les microentitats, la memòria es complimentarà segons el model simplificat que figura en el RD, però els models de Balanç i Compte de Resultats que s'hauran de complimentar seran els models abreujats.

L'aplicació per primer cop de la nova normativa

A l'inici del primer exercici en que l'entitat apliqui l'adaptació, caldrà fer un Balanç d'obertura a on:

 • Es reclassificaran els elements patrimonials d'acord amb les normes de valoració de l'adaptació sectorial.
 • Es valoraran els elements patrimonials segons el seu valor en llibres
 • Es comprovarà el seu deteriorament de valor en aquella data.


Si cal fer ajustaments, es faran contra una partida de reserves.

Els Comptes Anuals corresponents al primer exercici que s'iniciï a partir de l'1 de gener de 2012 es podran presentar amb qualsevol d'aquestes dues opcions:

 • Incloent-hi informació comparativa sense adaptar als nous criteris, i llavors aquests comptes es qualificaran com a inicials als efectes del compliment dels principis comptables d'uniformitat i del requisit de comparabilitat.
 • Incloent-hi informació comparativa adaptada als nous criteris. En aquest cas, la data de primera aplicació serà la data de començament de l'exercici anterior a l'iniciat a partir de l'1 de gener de 2012.

A la memòria dels comptes anuals del primer exercici d'aplicació de la nova normativa, cal afegir un apartat denominat "Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables", en el que s'inclourà una explicació de les principals diferències entre els criteris aplicats en l'exercici anterior i el present, així com la quantificació de l'impacte que produeix aquesta variació de criteris comptables en el patrimoni net de l'entitat.

El pla d'actuació de les Fundacions amb competència estatal

La Llei estatal de Fundacions (Llei 50/2002) i el reglament que la desenvolupa (RD 1337/2005) estableixen l'obligació a les fundacions de competència estatal de presentar anualment al Protectorat que li correspongui en funció de la seva qualificació un pla d'actuació que ha de contenir informació identificativa de cadascuna de les activitats pròpies i de les mercantils, de les despeses estimades per a cadascuna d'elles i dels ingressos i altres recursos previstos, així com qualsevol altre indicador que permeti comprovar a la memòria el grau de realització de cada activitat o el grau de compliment dels objectius.

El problema era que cadascun dels diferents Protectorats havien anat aprovant els seus propis models, amb informacions que no eren coincidents en tots els casos.

Per tal de donar més homogeneïtat a la informació a subministrar per part de les Fundacions, el que s'ha fet a la nova normativa és elaborar un model general de Pla d'actuació, que figura com Annex II del Reial Decret publicat

Vincles de cooperació amb altres entitats sense fins lucratius

Si les entitats no lucratives estableixen vincles de cooperació amb altres entitats del mateix tipus, amb l'objecte de cooperar pel millor exercici de les seves funcions, s'entendrà que han creat una xarxa d'entitats.

Aquestes xarxes poden constituir grups de coordinació que no estan obligats a consolidar comptablement, però que si voluntàriament elaboressin comptes anuals agregats o combinats, haurien de fer-lo aplicant obligatòriament les normes de formulació de Comptes Anuals consolidats aprovats pel RD 1159/2010, de 17 de setembre, i s'hauran de dipositar en el Registre Mercantil.