Quines obligacions i quins drets comporta ser una associació declarada d'utilitat pública?

 • La declaració d'utilitat pública suposa beneficis fiscals i garanteix una major transparència

  La declaració d'utilitat pública suposa beneficis fiscals i garanteix una major transparència - Font: Cines Renoir

 • L'assistència jurídica gratuïta és un dret per a les entitats declarades d'utilitat pública

  L'assistència jurídica gratuïta és un dret per a les entitats declarades d'utilitat pública - Font: Managua Furiosa

El principal avantatge d’obtenir la declaració d’utilitat pública radica en els beneficis fiscals, en contrapartida es demana una major transparència i control econòmic.

Les obligacions de las associacions d’ Utilitat Pública són:

 • Elaborar els comptes anuals de l’exercici anterior, en el termini dels sis mesos següents a la seva finalització.
 • La presentació davant de l’organisme que controli la seva constitució i inscripció registral, d’una memòria descriptiva de les activitats realitzades durant aquest període.
 • El dipòsit dels comptes anteriors en el registre competent dins dels sis mesos posteriors al tancament.
 • L’ entrega a les Administracions Públiques dels informes que els siguin requerits, sobre les activitats realitzades pel compliment de les seves finalitats associatives.
 • Presentació de la declaració dels donatius rebuts, els que estableixi la normativa fiscal que els sigui d'aplicació. 

Son drets de les associacions declarades d’ Utilitat Pública:

 • La utilització del títol “Declarada d’ Utilitat Pública” en tota classe de documents a continuació de la seva denominació.
 • Gaudir de les exempcions i beneficis fiscals i econòmics que les lleis estableixin, principalment regulats a la llei 49/2002. 
 • L’ assistència jurídica gratuïta conforme a la legislació específica.

Afegeix un comentari nou