7 claus per llegir les bases d’una convocatòria

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

7 claus per llegir les bases d’una convocatòria

Resum: 

Les bases de les convocatòries estableixen quins trets han de reunir les propostes presentades. Us expliquem els principals aspectes als quals cal parar atenció per decidir si l’entitat es presenta.

Objecte de la convocatòria i programes i/o activitats subvencionables

El primer que hem de conèixer d’una convocatòria és quina és la finalitat d’aquesta i quines característiques han de tenir els projectes susceptibles de ser subvencionats.

A tall d’exemple, les bases de la convocatòria de subvenció a entitats que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 2017 què regulava el procediment de concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit d'afers socials, inclusió social, famílies, joventut, infància, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana, igualtat, migracions i ciutadania i de programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials que defineix l'actual Cartera de serveis socials a Catalunya.

Termini de la convocatòria i documents a presentar

Les dates d’inici i final de la convocatòria són claus per realitzar una bona planificació i no haver de córrer el darrer dia de presentació, especialment si en la preparació de la documentació a presentar per a la convocatòria hi participen diferents persones i/o àrees de l’entitat.

El llenguatge administratiu acostuma a fer servir paraules del tipus “X dies naturals o hàbils a partir de l’endemà de la publicació”. Per tal de facilitar-vos el procés de calendarització, heu de tenir present que:

 • Dies naturals: Són tots els dies de l’any.
 • Dies hàbils: Corresponen als dies laborables, inclòs dissabte. Per tant, no heu de comptar diumenges o festius.

A més, en aquesta lectura de les bases també heu de buscar quin és el procediment a seguir per presentar el projecte i quina documentació referent a aquest i a l’entitat heu d’adjuntar per tal de preparar-la amb antelació.

Requeriments de les entitats beneficiàries

Totes les convocatòries estableixen una sèrie de criteris que les organitzacions han de complir per tal poder presentar les seves propostes i optar al finançament. Només llegint i revisant aquests requisits podem decidir si presentem la nostra proposta.

Aquest criteris poden fer referència a diferents aspectes com:

Seguint amb l’exemple de les bases de la convocatòria de subvenció a entitats de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, aquesta establia que:

 • Es poden acollir a les subvencions que preveu aquesta Ordre les entitats constituïdes legalment que no tinguin ànim de lucre amb establiment operatiu a Catalunya.
 • No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perhaver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
 • En el cas d'entitats amb una plantilla igual o superior a 25 persones, han de complir l'obligació, d'acord amb
  els agents socials, d'utilitzar mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó
  de sexe.
 • Complir l'obligació que estableix l'article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema
  de protecció a la infància i l'adolescència, que el personal de les entitats les activitats de les quals suposin
  l'accés i exercici a les professions, els oficis i les activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no pot
  haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou
  l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i
  l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.
 • Etc.

Característiques dels projectes

Les bases de les convocatòries ens donen moltes pistes sobre quins trets han de reunir les propostes presentades per tal de ser susceptibles de rebre finançament. Com hem vist anteriorment, aquestes característiques poden estar definides tant en l’apartat d’objecte de la convocatòria com al llarg de les bases.

En aquest sentit, i pel que fa a la proposta tècnica, el que hem de tenir clar un cop ens haguem llegit tota la convocatòria és:

 • Quines actuacions són subvencionables.
 • Quines característiques han de tenir les persones que participen en aquestes actuacions.
 • En quin període en el qual s’han de portar a terme aquestes actuacions.

Criteris de valoració

Conèixer quins elements tindran en compte els responsables de l’avaluació per seleccionar les propostes guanyadores també ens ajuda redactar un projecte més adient i coherent amb la convocatòria.

Per exemple, les bases de la convocatòria de subvenció a entitats de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies assenyalaven que es tindrien en compte els següent criteris de valoració per a les propostes que s'encabien en la línia F2; Programes d'activitats de foment i promoció del voluntariat:

 • Viabilitat tècnica del projecte: coherència entre objectius, activitats i resultats: fins a 25 punts.
 • Viabilitat econòmica del projecte: coherència entre les accions proposades i el resum econòmic (pressupost)
  de cada activitat: fins a 10 punts.
 • Impacte social del projecte en el seu àmbit: fins a 15 punts.
 • Incorporació de la perspectiva de gènere en la programació d'activitats, projectes i serveis: fins a 5 punts.
 • Clàusules socials. Mesures de discriminació positiva incorporades a l'objecte de la subvenció: fins a 5 punts.
 • Criteri específic del tipus d'acció sol·licitat: fins a 40 punts.

La inclusió de la perspectiva de gènere es valoraven amb referència a les metodologies i als indicadors de gènere utilitzats en el projecte.

Pressupost global de la convocatòria, import de la subvenció per projecte i percentatge i conceptes que es financen

Saber quina és la dotació econòmica amb la que compta la convocatòria i l’import màxim que financen ens permet conèixer, de forma aproximada, quants projectes comptaran amb finançament.

A més, saber fins a quin percentatge màxim del projecte presentat podrà ser subvencionable i quines despeses es poden sol·licitar ens facilita l’elaboració del pressupost i ens estalvia sorpreses posteriors.

Pel que fa a les bases de la convocatòria de bases de la convocatòria de subvenció a entitats de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, aquesta finançava fins el 85% del cost total del projecte presentat. Aquestes despeses havien d’estar vinculades a la realització de l’activitat, incloent aquelles despeses de personal i estructura (lloguer, manteniments, subministraments, etc.) que estiguin directament relacionades amb l’activitat objecte de subvenció. A més a més, s'indicava que les següents despeses no subvencionables no podien formar part del pressupost presentat:

 • Els interessos deutors dels comptes bancaris.
 • Les sancions administratives i penals, els interessos i recàrrecs.
 • Les despeses de procediments judicials.
 • Les comissions i les indemnitzacions al personal que no ha estat contractat únicament per a la realització de
  l'activitat o els projectes subvencionats.
 • Les despeses en inversió en béns mobles i immobles i les seves amortitzacions, llevat que les bases
  específiques indiquin el contrari.

Obligacions de l’atorgament de la subvenció

Finalment, quan llegim les bases d’una convocatòria hem de tenir clar quines són les condicions de l’atorgament de la subvenció i les obligacions a l’hora de realitzar la justificació.

En concret, us recomanem identificar:

 • Quan de temps trigaran en notificar i emetre la resolució de la convocatòria.
 • Quan i com es realitzarà el pagament i si es poden realitzar bestretes.
 • Quina quantia s’hauria de justificar a l’entitat finançadora (només el que ells aporten o el cost total.
 • Quin percentatge màxim del cost total del projecte es pot destinar a les diferents partides pressupostàries.

Més informació

Si teniu dubtes sobre els requisits jurídics de l’entitat o els aspectes legals d’un conveni de col·laboració, podeu contactar amb el Servei d’Assessorament Jurídic

Si teniu dubtes sobre la justificació de la convocatòria, podeu contactar amb el Servei d’Assessorament Econòmic

Si teniu dubtes sobre el disseny i desenvolupament del projecte, podeu contactar amb el Servei d’Assessorament en Projectes

En tots tres casos, les vies d'acceés són: