Cens d’entitats per al foment de la llengua

 • Imatge de la campanya "Encomana el català". Font: Generalitat

  Imatge de la campanya "Encomana el català". Font: Generalitat

Tot seguit es detalla què és aquest registre, quines entitats poden donar-se d’alta i les passes a seguir per formar-ne part.

 1. Què és el Cens d’entitats per al foment de la llengua?
 2. Quines entitats poden formar part d’aquest registre?
 3. Com sol·licitar la incorporació al Cens?

1. Què és el Cens d’entitats per al foment de la llengua?

Aquest registre es va posar en marxar a l’any 2002 amb l’objectiu de recollir quines entitats tenen com a finalitat el foment de la llengua.

La seva creació sorgeix de l’aprovació de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. En concret, a l’article 1 d’aquesta llei s’estableix una deducció, a aplicar en l’ impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), per a tots aquells donatius a favor de les fundacions i associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua i que figurin en el cens d’aquestes organitzacions que elabora el Departament de Cultura.

▲ Tornar a l'índex

2. Quines entitats poden formar part d’aquest registre?

Posteriorment, l’Ordre CLT/82/2002, de 15 de març, sobre el Cens d'entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana va establir el procediment per a la seva elaboració i actualització. Dins l’article 1 d’aquesta ordre s’especifica que el concepte “foment de la llengua catalana” engloba la realització de totes aquelles activitats que promouen les positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets, i també la investigació sobre la llengua catalana o la seva situació.

Així mateix, s’especifica que poden sol·licitar la inclusió en aquest Cens totes aquelles fundacions i associacions que estiguin constituïdes legalment abans de l’1 de gener de l’any en què es presenta la sol·licitud i que tinguin recollits en els seus estatuts la finalitat de foment de la llengua catalana també abans de la data indicada. 

▲ Tornar a l'índex

3. Com sol·licitar la incorporació al Cens?

Aquelles fundacions i associacions que compleixin els requisits definits anteriorment poden presentar des de l’1 de gener fins al 30 d’abril de cada any la següent documentació a la Direcció General de Política Lingüística o a qualsevol de les oficines de registre pròpies i concretades de la Generalitat de Catalunya:

 • Imprès de sol·licitud
 • DNI de la persona signant de la sol·licitud, que ha de ser la que ostenti la representació legal de l’organització o de l’entitat.
 • NIF de l’organització o de l’entitat sol·licitant
 • Poders de representació de la persona signant
 • Estatuts de l’entitat inscrita al registre corresponent
 • Memòria de les activitats de foment de la llengua catalana dutes a durant l’any anterior a la sol·licitud. Les entitats de constitució recent que no disposen de la memòria indicada han d’aportar el pla de les activitats de foment de la llengua catalana previstes per a l’any en què presenten la sol·licitud.

 

Una vegada incorporades al Cens, totes les organitzacions hauran de presentar anualment a la Direcció General de Política Lingüística, una memòria que acrediti el compliment de la finalitat de foment de la llengua catalana durant l’any anterior, juntament amb la sol·licitud de renovació

▲ Tornar a l'índex