L'article ennumera molt bè els set elements clau del context actual.

S'ha de destacar que per passar a l'acció quins són els eixos clau per l'execució del model (descrits al llibre blanc, pàg.83) i que passen per:

- Desenvolupament ple de l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat i amb necessitats especials de suport.

- La formació com a peça clau del model integral que assegura l'ocupabilitat.

- Flexibilitat completa entre els serveis socials i laborals, atenenent al cicle vital de la persona i al seu desenvolupament.

- Itineraris lliures d'entrada i de sortida entre els serveis socials i laborals, amb vies de retorn sense risc per als usuaris.

- Desenvolupament de la competitivitat i la sostenibilitat financera de les entitats socials del sector.

- Sensibilització de les empreses ordinàries i trannsformació efectiva en entorns oberts i inclusius.

- Finançament del conjunt i discriminació positiva.

- Canvis de normativa autonòmica i estatal.