Comparteixo l'opinó del Ramon, ara teni un eina que permet la participació tant de les entitats com del voluntaris, per tant implica molt a l'ús i la dinamització, que es facin noticies intereseant que les entitats i els volutaris poguin proposar, participar, formar part del nou Xarxanet.