Jo pertanyo a una entitat molt molt petita, i per tant molt poc representativa, però que ens agradaria poder créixer. I crec que, encara que no sigui gens entesa en comptabilitat ni en fiscalitat, ni tingui experiència en quant a funcionaments d’entitats i potser digui coses molt poc exactes o m’expliqui inadequadament ( demano disculpes per endavant) , cal opinar per a donar recolzament al grup d’entitats que ha presentat el comunicat , per a que es desenvolupi un nou marc fiscal per a les entitats sense ànim de lucre :hi ha d’haver una transparència econòmica que en demostri l’exclusió , però no necessàriament obligant-nos a saber omplir el model de l’I.S. i dur una comptabilitat de partida doble . Si suposem que una entitat, en els seus estatuts o en la normativa interna, exposa quines hauran de ser les procedències i les destinacions dels seus ingressos, i les fa constar en el seu compte bancari identificant-les i, simultàniament, guardant-ne els justificants les especifica amb detall en el seu registre de comptabilitat : no hauria de ser suficient? Cada entitat transcriuria la seva comptabilitat d’una manera diferent en funció de la seva manera d’organitzar-se i de funcionar, però mentre fos ben entenedora… Per a revisar la gestió econòmica i constatar l’exclusió de lucre: no hi podria haver persones externes a l’entitat pertanyents al seu àmbit d’actuació ( d’ajuntaments, districtes,…, grups de voluntaris,..) que puguessin demanar explicacions, o documents justificants,… si no era prou transparent? però atenent a la diversitat i valorant , pel davant de l’objectiu de sotmetre-les a obligacions fiscals, que desenvolupin una vivència social lícita no enfocada a obtenir guanys econòmics . O que també l’A.T. tingués accés a revisar el nostre compte bancari . No comprenc que a entitats on cap dels seus membres no rebi diners i que no puguin utilitzar els seus recursos econòmics només que per a les finalitats que hagin fet constar,… perquè no busquin l’obtenció de cap benefici econòmic i així ho hagin manifestat als seus estatuts, se’ls demanin obligacions fiscals . I menys quan aquestes siguin tan complexes que quedin fora del seu abast. Ni que se’ns obligui en el cens de l’A.T. a inscriure’ns a la mateixa casella que una societat mercantil perquè no se’n contempla cap per a associacions no lucratives, si les entitats no lucratives fem constar als nostres estatuts l’exclusió de tot ànim de lucre mentre que una societat mercantil, amb un capital propi, enfoca la seva activitat a la realització d’una finalitat lucrativa comú ( sense cap ànim de consideració pejorativa); i d’aquesta manera quedem sotmesos a unes obligacions fiscals similars. Perquè en relació als supòsits d’exempció del 10 de febrer: si una associació se sent motivada a oferir uns serveis en el seu àmbit d’actuació, però per a obtenir els ingressos que li ho permetin ha de fer activitats que es considerin” activitat econòmica”, no es consideraran exempts de declaració ; i, encara que, a diferència d’una societat mercantil, no pugui ni vulgui repartir els guanys entre els seus membres sinó que els utilitzi per a les finalitats que ha declarat, fiscalment se la tractarà igual si aquests passen de 1000 € . I em pregunto què passarà amb les entitats que estiguessin habituades al límit de 2.000 € com abans. Perquè n’hi haurà que siguin d’un nombre considerable de socis i comptin amb recursos per a realitzar moltes activitats que els aportin ingressos amb l’únic objectiu de poder beneficiar a la societat ( qualsevol sector que se senti beneficiat, doncs són finalitats lícites les que hagin estat aprovades) , però que amb la mirada fiscal actual seran considerats de declaració obligatòria; i provablement no comptin amb recursos econòmics per a pagar a una gestoria que els dugui la comptabilitat. Si es tracta d’una entitat professionalitzada, ja habituada a molts moviments econòmics i que disposi de molts recursos, … és diferent. Però i les altres? I la feina beneficiosa que estiguessin fent? és trist tot plegat, la pèrdua social que pot representar, tant si qui en sortís beneficiat fos un sector reduït com ampli, si es respecta la diversitat. Em pregunto també, si no estic mal informada, per què els ingressos que no es gastin abans d’un termini concret es consideren un guany a aplicar el percentatge d’impost ( el mateix que per a les societats mercantils) , si es reserven per a la destinació de les pròpies finalitats sense que pugui fer-se’n cap més ús. Moltes gràcies a les entitats que heu fet el comunicat! ( no se sent tanta sensació de “desempar”) Iona