S'ha d'anar amb compte amb el tema de les quotes perquè si són a canvi de rebre prestacions es consideren també activitat econòmica.

Tal com ara està la llei tothom ha de declarar.

Si es fa la rectificació que ha dit el ministre les entitats que ingressin fins a 50.000 €, dels quals un màxim de 1000 poden ser de rendes no exemptes, que a més han de ser amb retenció, no hauran de declarar.

Les rendes no exemptes són:

Les quotes si no donen dret a rebre cap prestació a canvi (No poden ser un pagament encovert per rebre un servei o un producte)

La llei diu exactament:

Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto o finalidad específica, siempre que no tengan la consideración de actividades económicas. En particular, estarán exentas las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una actividad económica.

Les subvencions que s'atorguen sense contraprestació directe a favor de l'Administració Pública que les concedeix

La venda de béns que són necessaris per a realitzar la finalitat de l'entitat (un piano en una coral) sempre que aquest diners es facin servir per a comprar nou equipament destinat a complir aquestes finalitats, dins un període de temps que la mateixa llei indica i que és suficient per poder fer l'operació.

I ara ve el que aixeca més confusió quan es llegeix a la llei: les rendes que procedeixen de les activitats objecte de la finalitat específica de l'entitat "sempre que no tinguin la consideració d'activitats econòmiques.

Com veieu la condició que s'ha de complir sempre, és que no es tracti d'activitat econòmica i la llei consider activitat econòmica:

Se entenderá por actividad económica la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

Com es pot veure no demana que s'obtingui benefici, el que demana per establir que cal declarar i en el seu cas autoliquidar l'Impost de Societats, és que hi hagi el lliurament d'un servei o producte per compte propi de l'entitat.

Si fan el canvi i introdueixen l'exempció del 50.000 € sempre que es complexi que només 1000 € siguin de rendes no exemptes que a més han d'estar sotmetses a retenció, les entitats que restin dins aquests condicionants no tindran l'obligació de presentar declaració de l'Impost de Societats.

De moment però, això s'ha anunciat, però encara no s'ha legislat.

Espero haver pogut ajudar-vos.

Dolors Garcia Martínez

Jurista