Em sembla correcte el comentar per la Dolors Garcia.

Només fer esment a que tot el tema d'estar obligat si es fa activitat econòmica, sense límits d'import, ja estava vigent actualment, és a dir, encara que l'entitat no arribés a obtenir 100.000 € d'ingressos, si feia venda de béns o prestació de serveis i aquestes vendes no estaven sotmeses a cap retenció, ja estava obligada a fer impost de societats i a portar comptabilitat de doble partida.

L´únic que canviaria, si tira endavant aquest anunci del Ministre, és que es rebaixarien els límits que hi havia abans de la reforma, però la resta de condicions serien les mateixes.

Nosaltres entenem que estan exemptes quotes de socis, subvencions i donatius, però les quotes d'usuaris de les activitats i resta de vendes, si que tributarien.