Respecte a les anteriors exempcions es situaven en 100.000 € per ingressos amb el límit de 2000 de rendes no exemptes amb retenció i tenim present que totes les rendes no exemptes han de tenir retenció.

Discrepo en relació a les quotes de soci, si aquestes són a canvi d'una prestacíó. Es un tema que vaig tractar a fons en els cursos d'especialització en temes de Gestió i Fiscalitat relatives a aquesta mena d'entitats que es poden realitzar amb la Fundación Gestión y Participació Social i que tenen la certificació de la Universidad Juan Carlos I.

El que diu la llei és:

a) Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto o finalidad específica, siempre que no tengan la consideración de actividades económicas. En particular, estarán exentas las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una actividad económica.

Pot ser soc purista en la interpretació però amb Hisenda actuar amb prudència mai està de més.

Dolors Garcia Martínez

Jurista

dogamart@gmail.com