El Mod. 347 de l'IVA és una declaració d'operacions amb tercers.

S'ha de fer la declaració al Model 347 si has tingut, amb una mateixa persona o entitat operacions que hagin superat els 3.005,06 Euros durant l'any 2014. (La xifra pot ser el resultat de sumar diverses factures que siguin de la mateixa persona o entitat, o que la vostra entitat hagi fet contra una mateixa persona o entitat)

No s'han de declarar les que corresponguin a subministrament elèctric, aigua o combustibles, i tampoc les derivades d'assegurances, encara que pugin per sobre dels 3005,06 € any

També ha de fer-se la declaració del Model 347 si s'estigués en el cas de ser societat, associació, col·legi professional o d'altre entitat que efectua cobraments per compte dels socis, associats o col·legiats, d'honoraris professionals o drets derivats de la propietat intel·lectual, drets d'autor o d'altres, si aquests quantitats pagades a cada una d'aquestes persones per les quals s'ha fet la gestió, superen els 300,51 €

Però hi ha una altre situació que presenta dubtes si s'ha de declarar o no, perquè és el primer cop que s'haurà de fer i perquè no està gens clar com s'ha d'interpretar. Es tracta de declarar les subvencions rebudes de les Administracions Publiques sigui quin sigui el seu import. Tot i que en el vostre cas, que no en teniu de subvencions segons he pogut entendre no us afecta.

Però, per si algú més llegeix aquest post i té aquest dubte us afegeixo el que al respecte us puc oferir:

Sembla que tots tenim clar que les Administracions Públiques han de fer-ho, i en el que no està tothom d'acord és si ho han de fer les entitats.

Jo us deixo el text origen de tot aquest enrenou i vosaltres mateixos podreu arribar a les vostres conclusions.

A la introducció del RD 8282/2013 se'ns diu que:

"A efectos de la mejora en la gestión tributaria se produce la eliminación del límite mínimo excluyente de 3.005,06 euros exclusivamente para obligar a declarar todas las subvenciones otorgadas por las distintas Administraciones Públicas a una misma persona o entidad".

El text de l'art. 33 del RD 1065/2007, que és la normativa o apareix què ha de contenir aquesta declaració anual d'operacions del Model 347 el que cita relatiu a les subvencions es només això:

Asimismo, las entidades integradas en las distintas Administraciones Públicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, deberán relacionar en dicha declaración a todas aquellas personas o entidades a quienes hayan satisfecho subvenciones, auxilios o ayudas, cualquiera que sea su importe, sin perjuicio de la aplicación en este supuesto de la excepción prevista en el párrafo i) del apartado anterior.

I el que diu l'art. 3 apartat 2 del RD Leg. 3/2011, és:

Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de Administraciones Públicas los siguientes entes, organismos y entidades:

 • a) Los mencionados en las letras a) y b) del apartado anterior.
 • b) Los Organismos autónomos.
 • c) Las Universidades Públicas.
 • d) Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad, y
 • e) las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones Públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna de las características siguientes:
  • 1.ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o
  • 2.ª que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios.

  No obstante, no tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales.

Fins aquí queda clar que les Administracions Públiques han de fer la declaració del Mod. 347

Però com aquest model tenia fins ara la funció de comparar les declaracions que es feian (perquè el que hom tenia com a proveïdor, l'altre el tenia que tenir com a client, i per tant havien de quadrar les delcaracions d'uns amb les dels altres), resta el dubte de quina funció ha de tenir que les Administracions declarin i les entitats o persones beneficiades amb les subvencions no ho facin.

No ajuda a aclarir el tema el fet que a la web de l'AEAT el que es digui al respecte a les novetats que va introduir el RD 828/2013 sigui:

"Se produce la eliminación del límite mínimo excluyente de 3.005,06 € exclusivamente para obligar a declarar todas las subvenciones otorgadas por las distintas AAPP a una misma persona o entidad".

Aquest text es pot interpretar com que només han de declarar les Administracions Públiques. Però també es pot interpretar com que s'han de declarar totes les subvencions atorgades per les Administrcions Públiques, i el significat es diferent, perquè en el segon cas ho harien de fer també els que les han rebudes.

En un inici les opinions dels experts tendien a dir que calia fer la declaració per part de les entitats, ara hi ha una corrent que diu que no s'ha de fer.

Cal que resti clar que l'entitat amb subvencions de més de 3005,06 € les ha de declarar i que el dubte és en relació a les subvencions d'inferior quantia atorgades per Administracions Publiques.

Quant a declarar o no les que siguin d'inferior import als 3005,06 €, atorgades per Administració Pública (no per altres fundacions, empreses, etc.), només afegir que per fer-ho Hisenda no posa cap sanció, però tindrà el cost que us hagi de cobrar el Gestor que us la prepari.

Com és un tema sobre el que estic darrere, com d'altres persones que ens agradaria poder donar una orientació més clara al respecte, si tinc noves informacions que pugin ajudar al respecte us ho comunicaré amb molt de gust. De fet estic pendent d'una informació concreta que al llarg d'aquest matí m'ha d'arribar i que podria ser força aclaridora al respecte.

Espero que us hagi pogut ajudar una mica.

Dolors Garcia Martínez

Jurista

dogamart@gmail.com