Hi ha novetats del Govern espanyol respecte la proposta de CIU d'una nova reforma de la normativa?? en el sentit que:

  • Es recuperi el límit dels 100.000 euros, en lloc del de 50.000€ actualment vigent.
  • S’elimini la distinció entre rendes exemptes i no exemptes pel que fa a aquesta xifra d’ingressos de manera que totes les entitats que tinguin ingressos inferiors als 100.000 euros quedin exemptes, tant si fan activitat econòmica com si no.

S'ha acceptat o es preveu que ho accepti el govern properament?

Moltes mercès!