Es publica la resolució que regula la distribució d'aliments dins del Pla 2012 d'ajuda alimentària

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Es publica la resolució que regula la distribució d'aliments dins del Pla 2012 d'ajuda alimentària

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

El passat 2 d’abril es va publicar al BOE la resolució del dia 26 de març de 2012, del Fons Espanyol de Garantia Agrària, per la què s’estableix el procediment de designació i requisits que han de complir les organitzacions encarregades de la distribució d’aliments en el marc del Pla 2012 d’ajuda alimentària a les persones més necessitades de la Unió Europea.

El Pla d’Ajuda a les persones més necessitades de la Unió Europea es troba en el marc de mesures de regulació del mercat de productes agroalimentaris de la Política Agrícola Comú (PAC).

L’objectiu del Pla és doble, per una banda, lliurar aliments bàsics de qualitat i de forma gratuïta a les persones necessitades i, per altra banda, donar sortida als excedents de certs productes agraris en poder dels organismes públics d’intervenció de la Unió Europea.

Aquesta resolució estableix els requisits que hauran de complir les organitzacions caritatives que optin a ser designades pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) per dur a terme la distribució dels aliments a les entitats participants del Pla, així com la documentació que han d’acompanyar a la sol·licitud.

Les organitzacions que poden presentar la sol·licitud de participació al Pla 2012 són organitzacions caritatives sense ànim de lucre, d’àmbit nacional i que el seu objecte social sigui promoure l’interès general, que desenvolupin tasques d’assistència social i que tinguin els mitjans necessaris per fer arribar els aliments a les entitats benèfiques.

Aquestes organitzacions també han de disposar d’una pòlissa d’assegurances que cobreixi els possibles danys que es puguin produir als aliments i hauran d’aportar un informe, en el qual indiquin la seva experiència en plans anteriors o similars, la seva capacitat d’emmagatzematge i la relació d’entitats benèfiques i mitjans humans i materials dels què disposen.

Aquesta sol·licitud de participació es presentarà directament al FEGA o bé a qualsevol dels llocs previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el termini de quinze dies naturals contats a partir de la data de publicació de la resolució al BOE.

Llegir més

Afegeix un comentari nou