Com es pot impulsar una Iniciativa Legislativa Popular a Catalunya? T'ho expliquem pas a pas (I)

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Com es pot impulsar una Iniciativa Legislativa Popular a Catalunya? T'ho expliquem pas a pas (I)

Resum: 

La iniciativa legislativa popular es fonamenta en el dret que té la ciutadania a participar del sistema democràtic a través de la seva intervenció dins l’àmbit legislatiu. Es tracta d’un canal que permet als ciutadans plantejar al Parlament de Catalunya interessos no tractats fins ara per les forces polítiques parlamentàries i que són de gran interès per a un sector de la població.

En els últims temps s’han impulsat diferents iniciatives legislatives populars a casa nostra, entre d’altres, contra les corrides de toros, la de la Fapac en defensa de la sisena hora lectiva a les escoles públiques i la impulsada per la Taula del Tercer Sector junt amb d’altres entitats que demana que s’estableixi la dació en pagament. Aquestes dues últimes extensament tractades a Xarxanet.

Per aquest motiu, hem cregut convenient fer un recurs que ens ajudi a entendre que és exactament la Iniciativa legislativa popular i els tràmits que ha de seguir per dur-la a terme. Per això, publicarem dos recursos dirigits a aclarir aquesta figura jurídica.

A Catalunya la regulació d’aquesta matèria correspon a la Llei 1/2006 de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular. A continuació en farem un estudi detallat.

Què és la Iniciativa Legislativa Popular?

La iniciativa legislativa popular té el seu fonament normatiu a l’article 87.3 de la Constitució Espanyola i a l’article 32.6 de l’Estatut d’autonomia. Ambdós preveuen que l’impuls de l’activitat legislativa també la puguin dur a terme els ciutadans, no únicament el Govern o el Parlament.

A casa nostra, aquesta iniciativa s’exerceix per mitjà de la presentació a la Mesa del Parlament d’una proposició de llei, amb el suport de, com a mínim, 50.000 signatures degudament autenticades.

Les matèries que poden ésser objecte de la iniciativa legislativa popular són aquelles sobre les quals la Generalitat té reconeguda la seva competència i el Parlament pot legislar, d'acord amb la Constitució i l'Estatut d'autonomia, llevat de les matèries que l'Estatut reserva a la iniciativa legislativa exclusiva dels diputats, els grups parlamentaris o el Govern, i llevat també dels pressupostos de la Generalitat i de les matèries tributàries.

Qui pot iniciar una iniciativa legislativa popular?

Les persones legitimades per exercir la iniciativa legislativa popular són aquelles majors de setze anys, que es troben degudament inscrites al padró d’alguna població de Catalunya i que no estan privades dels drets polítics.

A més d’aquests requisits indispensables per dur a terme la ILP, també han de complir, com a mínim, un dels següents:

- Tenir condició política de catalans d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

- Tenir la nacionalitat espanyola.

- Ésser ciutadans d’algun dels Estats membres de la Unió Europea o ciutadans d'Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa.

- Residir legalment a Espanya, d'acord amb la normativa en matèria d'estrangeria.

Necessitat d’una Comissió Promotora

La Comissió Promotora és aquella que exerceix la representació de les persones que signen la iniciativa legislativa popular. Aquesta ha d’estar representada per un mínim de tres membres i a més dels requisits que se’ls exigeix a totes les persones que duen a terme la ILP, també han de reunir les següents característiques:

- Ésser majors d'edat.

- No ésser diputats al Parlament de Catalunya.

- No ésser membres de corporacions locals.

- No ésser membres de les Corts Generals.

- No ésser membres del Parlament Europeu.

- No incórrer en cap de les causes d'inelegibilitat o d'incompatibilitat que la legislació vigent estableix per als diputats al Parlament de Catalunya.

Quina documentació hem de presentar per l’admissió de la ILP?

La sol·licitud de la ILP s’ha de presentar a la Mesa del Parlament, la qual ha d’examinar la documentació rebuda i s’ha de pronunciar en el termini de quinze dies hàbils sobre l’admissió o inadmissió de la mateixa.

A més, prenent com a punt de partida l’article 9.2 de la CE i el 8.2 de l’Estatut d’Autonomia, dels quals es desprèn que la Generalitat ha de facilitar la participació de tots els ciutadans a la vida política, econòmica, cultural i social, els Serveis del Parlament han d’assessorar als membres de la Comissió Promotora per facilitar-los el compliment dels requisits formals.

Els documents necessaris que han d’acompanyar la sol·licitud de la ILP són els següents:

- El text articulat de la proposició de llei, precedit d'una exposició de motius.

- Una memòria explicativa de les raons que aconsellen, segons el parer de les persones signants, la tramitació i l'aprovació de la proposició de llei pel Parlament.

- La relació dels membres que componen la comissió promotora i de llurs dades personals.

Una vegada presentada tota la documentació necessària a la Mesa del Parlament, aquesta ha de notificar la resolució sobre l’admissió o no admissió de la proposició de llei a la comissió promotora i en cas que es tracti d’inadmissió, també a la Junta Electoral.

Enllaços d’interès

A continuació fem esment d’alguns enllaços d’interès en els quals podem obtenir més informació sobre la Iniciativa Legislativa Popular a Catalunya.

- Llei 1/2006 de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular

- Guia d’us de la Iniciativa legislativa popular publicada per la Generalitat

A la segona part d’aquest recurs que publicarem en breu, tractarem amb profunditat les possibles causes d’inadmissibilitat de la ILP, i el procediment de recollida de signatures i de tramitació parlamentària, respectivament.