Voleu mesurar l’impacte dels programes d’Inclusió Social?

 Font:
Font:

Voleu mesurar l’impacte dels programes d’Inclusió Social?

Resum: 

La Fundación Luis Vives posa a l’abast de totes les organitzacions una eina que permet conèixer en quins àmbits i en quina mesura els projectes que desenvolupen contribueixen a la inclusió dels col·lectius vulnerables.

L’ instrument –vàlid per a tots els programes independentment del col·lectiu beneficiari, ja que incorpora els elements més representatius de les situacions d’exclusió social– mostra les fites intermèdies aconseguides per les persones ateses, així com el resultat final.

L'eina analitza vuit dimensions que es veuen afectades pels processos d’exclusió social. Dins de cadascú d’aquests àmbits, s’han establert un conjunt d’indicadors.

Per mesurar aquest impacte, l’eina analitza vuit dimensions que es veuen afectades pels processos d’exclusió social. Dins de cadascú d’aquests àmbits, s’han establert un conjunt d’indicadors que permeten conèixer la posició i evolució de las persones beneficiàries:

  • Dimensió personal: Emocions, autonomia personal, desenvolupament personal, actitud i comportament i satisfacció de la persona beneficiaria.

  • Dimensió material: Accés a aliments i roba, allotjament i condicions de l’habitatge, ingressos i satisfacció de la persona beneficiaria.

  • Dimensió de la salut: Estat de la salut, gestió de la salut, addiccions i satisfacció de la persona beneficiaria.

  • Dimensió convivencial i familiar: Organització de l’hàbitat, relacions dins de l’hàbitat, normes, límits i valors, relacions amb la família i satisfacció de la persona beneficiaria.

  • Dimensió relacional: Freqüència i caràcter de les relacions, relacions amb el grup d’iguals i satisfacció de la persona beneficiaria.

  • Dimensió ocupacional: Ocupació, posició davant l’ocupació i satisfacció de la persona beneficiaria, en el cas dels adults, i escolarització i satisfacció de la persona beneficiaria, en el cas dels menors.

  • Dimensió d’oci i lleure: Oci i lleure i satisfacció de la persona beneficiaria.

  • Dimensió comunitària: Situació jurídica –administrativa, ús de recursos comunitaris i participació i satisfacció de la persona beneficiaria.

Metodologia i manual d’aplicació de l’eina

Full de registre dels resultats

Més informació

La creació d’aquesta eina ha estat possible gràcies al desenvolupament del projecte “Medició de l’Impacte qualitatiu dels Programes d’Inclusió Social”. Una investigació desenvolupada per la Fundación Luis Vives amb el suport del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat a través de la Convocatòria de Subvencions del Règim General, àrees de Serveis Socials, Famílies i Infància, dins de l’Any Europeu de la Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social 2010.

A través d’aquesta recerca, s’han identificat tant les característiques, circumstàncies i mancances de les persones beneficiaries dels programes d’inclusió social com la tipologia de les accions executades i les conseqüències que aquests tenen en les persones usuàries. Això ha permès determinar l’impacte que tenen i, posteriorment, dissenyar l’eina metodològica que permet visualitzar aquest impacte.

Afegeix un comentari nou