Per què un Portal de transparència i com construir-lo?

Imatge principal a portada: 
Carpetes classificadores i lupa Font:
Autor/a: 
Marta Fontanals Grau
Resum: 

"Donar molta informació és la millor manera d’amagar informació".

A l'hora de començar a construir el nostre portal de transparència, és fonamental partir d'aquesta premissa paradoxal sobre la informació: l'excés d'informació, desinforma.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Per què una Llei de Transparència?
Quines entitats hi estan obligades?
Per què construir un portal de transparència?
Quins són els requisits mínims a l'hora de construir un bon portal de transparència?
Com disposar la informació al nostre portal de transparència?
Continguts: 

Augmentar la confiança social, avançar cap a una gestió des de la confiança. Aquesta és la principal raó de ser de la Llei de Transparència.

No pretén ser un instrument que instauri la confiança a la força, sinó ser el mitjà amb el qual construir-la progressivament. Si expliquem allò que fem, com ens comportem i exposem tant allò positiu com negatiu, ens alimentarem de legitimitat i credibilitat, i portarà a digerir una confiança vers nosaltres.

Si volem aconseguir una bona relació de confiança, no podem deixar-nos endur per la cultura de l'èxit, és a dir, no podem embriagar-nos només dels nostres punts forts i amagar els més febles. És en aquest sentit, doncs, que la Llei de Transparència cobra sentit.

Immersos en ple desenvolupament d'una cultura de la transparència a l'organització, l'obligatorietat de compliment de la Llei esdevé una bona ocasió per fer un exercici d’autogestió que, com a entitat, ens permeti millorar.

La Llei exigeix de forma diferent a les entitats en funció del volum de fons públic que gestionin.

Així, és obligatori el compliment de la Llei per a aquelles entitats privades (empresa o tercer sector) que rebin ajuts o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000€ o bé, quan més del 40% del total dels seus ingressos anuals provinguin d'ajuts públics, sempre i quan assoleixin com a mínim la quantitat de 5.000€.

Ara per ara, no existeix cap règim sancionador per a les entitats, no obstant es preveu una progressiva exigència del compliment de la Llei en futures convocatòries d'ajuts públics.

Diferents motius expliquen el perquè cal construir un portal de transparència:

 • Coacció: el compliment obligatori de la Llei, segons la qual s'ha de disposar d'un espai web on penjar la informació.
 • Possibilitat de compartir informació per tal de generar confiança i crear processos més participatius.
 • Estandardització de la informació pública per part de les entitats.
 • Coherència organitzativa: exercici d'ordenació de la pròpia informació que ens servirà per detectar incoherències.
 • No hi ha res a amagar: transmetre una bona imatge a la societat.
 • Eina de comunicació i participació.

Tot lector que accedeixi al nostre portal de transparència ha de poder trobar la resposta als següents interrogants:

 • Qui hi ha al darrera de l'organització?
 • Què fa i per què?
 • A qui dirigeix les actuacions?
 • Com es finança?
 • Quin impacte social té?
 • Com treballa?

Segons l'Article 8 de la Llei catalana de Transparència, sis tipus de documents conformen els requisits mínims per a que un bon portal de transparència compleixi amb la Llei:

 • Informació sobre contractes i convenis amb administracions públiques.
 • Subvencions i ajuts públics detallant l’import, objecte, finalitat i beneficiaris.
 • Pressupostos anuals i informació actualitzada de l’execució.
 • Retribucions i indemnitzacions d’alts càrrecs i màxims responsables.
 • Estructura organitzativa i organigrama actualitzat, amb perfils i trajectòries professionals.
 • Auditoria tancada.

La informació s'ha de distribuir de tal manera que faciliti la curiositat al lector, tenint present que no tots els lectors estan involucrats de la mateixa manera amb l'organització.

Dins una organització es poden trobar tres tipus d'"involucrats": el continu, el puntual i el que no té cap contacte habitaul ni directe.

Per tant, per tal que cadascun d'aquests tres tipus pugui aprofundir segons l'interessi, la metodologia més òptima a l'hora de disposar la informació és "en cascada". Distribuir la informació per nivells de profunditat porta a construir una relació de confiança amb l'organització.

field_vote: 

Plataformes de crowdfunding: una nova manera de finançar projectes

Imatge principal a portada: 
Diners somrient Font:
Resum: 

En els últims 3 anys els portals de crowdfunding han crescut amb força. Es tracta d'una nova via de finançament que pot ser molt útil per a les entitats no lucratives. A continuació us oferim un recull dels portals de crowdfunding més interessants.

Crowdfunding provè de les paraules angleses "crowd" i "funding" que signifiquen "multitud" i "finançament". Les plataformes de crowfunding doncs, pretenen aconseguir el finançament a través de multituds de persones per a desenvolupar projectes o accions de molt diferent tipus. A continuació us presentem les plataformes que poden resultar més útils per a les entitats no lucratives catalanes.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Verkami
Miaportacion.org
Lanzanos
Goteo
Sport2help
Teaming
Worldcoo
Migranodearena.org
Continguts: 

Verkami

És probablement la plataforma de més èxit a nivell català. Es dedica a finançar projectes de característiques molt diferents. Des de la seva creació l'any 2010 ha finançat un total de 834 projectes, una dada que demostra un gran volum d'activitat i dinamisme. Ha finançat projectes amb fort ressò a les xarxes socials, com poden ser els cassos de l'Anuari Mediacat o Do you know catalan culture?. El web és disponible en 6 idiomes.

Qui demana recursos?: Creadors independents, emprenedors, promotors culturals i associacions.

Què es financia?: Projectes de diferents tipus.

Quant es paga per fer servir la plataforma?: 5% del finançament demanat.

www.verkami.com

Miaportacion.org

Es tracta d'un dels portals que porta més temps en marxa. En aquest cas totes les demandes de recursos han de presentar-se per entitats no lucratives, i normalment no es financien projectes sinó accions concretes.

Qui demana recursos?: Entitats no lucratives.

Què es financia?: Accions solidàries concretes.

Quant es paga per fer servir la plataforma?: Gratuït.

www.miaportacion.org

És un dels portals que es va iniciar en el món del crowdfounding en llengua castellana. Els projectes a finançar són de temàtiques molt diferents, entre els quals hi ha projectes solidaris.

Qui demana recursos?: Persones o organitzacions.

Què es financia?: Projectes de diferents tipus.

Quant es paga per fer servir la plataforma?: 5% del finançament demanat o 1% en el cas d'entitat no lucrativa.

www.lanzanos.com

Es tracta d'un projecte de la Fundación Fuentes Abiertas, amb un gran volum d'activitat, que financia projectes sota la condició de que fomentin els béns comuns.

Qui demana recursos?: Persones o organitzacions.

Què es financia?: Projectes col·lectius que fomentin els béns comuns.

Quant es paga per fer servir la plataforma?: 8% del finançament demanat.

www.goteo.org

És una plataforma de crowdfunding dirigida únicament a projectes d'entitats no lucratives. Tot i això, la manera d'aconseguir el finançament és a través de reptes esportius. Hi ha 2 grans rols: l'Sporter i el Helper. El primer s'incriu al web i escull el tipus de repte que vol batre i el projecte a qui vol destinar els recursos. El segon escull a quin dels reptes vol destinar 2 euros.

Qui demana recursos?: Entitats no lucratives a través de persones.

Què es financia?: Projectes d'entitats a través de reptes esportius.

Quant es paga per fer servir la plataforma?: 3% del finançament demanat (l'1% és per a comissions bancàries).

www.sport2help.org

Teaming proposa recollir diners tot fent equip amb els companys de feina. Es proposa que cadascú dels treballadors d'una empresa doni un euro mensual de la seva nomina a una causa social.

Qui demana recursos?: Persona o entitat.

Què es financia?: Projectes socials.

Quant es paga per fer servir la plataforma?: Gratuït.

www.teaming.net

Worldcoo és una plataforma de crowdfounding creada a finals de 2012 per emprenedors catalans. Ara mateix la plataforma es presenta com a versió "beta". Està clarament enfocada a projectes de cooperació i té vocació internacional.

Qui demana recursos?: Persona o entitat, però sempre lligat a una ONG.

Què es financia?: Projectes de desenvolupament sostenible de cooperació relacionats amb la enginyeria.

Quant es paga per fer servir la plataforma?: Gratuït.

www.worldcoo.com

Migranodearena.org és una plataforma de recollida de fons online creada per la Fundació Real Dreams. Existeixen 3 grans rols amb l'objectiu de dirigir recursos a institucions benèfiques. Per començar existeix el rol de "pàgina web" creada per una persona o entitat que recull diners en motiu d'un esdeveniment que organitza. Aquests recursos són aportats per un altre rol, el de donant. Els recursos aniran a parar a la institució benèfica escollida pel creador de la "pàgina web". Per a ser "institució benèfica" cal posar-se en contacte amb l'equip de Migranodearena.org.

Qui demana recursos?: Persones o entitats que creen una "pàgina web" en motiu d'un esdeveniment.

Què es financia?: Institucions benèfiques a través d'esdeveniments.

Quant es paga per fer servir la plataforma?: Gratuït.

www.migranodearena.org

field_vote: 

Bancs d'imatges i fotografies gratuïtes

Imatge principal a portada: 
Imatge d'una càmera Font:
Resum: 

Sovint les entitats es troben amb un problema: quines imatges podem fer servir per a la revista de l'entitat? A on podem trobar fotografies per a la nostra pàgina web? Us oferim un recull de bancs d'imatges lliures i gratuïtes.

A Internet podem trobar imatges que la nostra entitat pot utilitzar per als seus habituals canals i eines de comunicació. Les principals eines per a localitzar aquestes imatges són els bancs d'imatges i els cercadors d'imatges. No obstant, cal tenir en compte que no tots aquests recursos són gratuïts ni totes les imatges que trobem als cercadors les podem utilitzar de manera lliure.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Banc d'imatges lliures del Ministeri d'Educació
MorgueFile
Stock.xchng
Flickr
Google images
Getty Images
Més bancs d'imatges
Continguts: 

Es tracta d'un banc de recursos audiovisuals del Ministeri d'Educació del Govern espanyol. El banc ofereix fotografies, il·lustracions, vídeos, animacions i sons. Tots els recursos estan subjectes a llicència Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported. Aquesta llicència implica que es poden utilitzar els recursos sempre i quan la finalitat no sigui amb ànim de lucre i sempre i quan distribuim la imatge o recurs sota la mateixa llicència.

Ves al Banc d'imatges lliures del Ministeri d'Educació

Es tracta d'un arxiu públic d'imatges en anglès. Les úniques condicions en l'ús de les imatges són que no es poden vendre, llicenciar o subllicenciar les imatges i que no es pot reclamar la propietat de la mateixa.

Es tracta d'un web on més de 2.500.000 usuaris comparteixen més de 400.000 imatges. En fer la cerca segons qualsevol paraula clau el web ens torna dos tipus d'imatges: les gratuïtes (apareixeran a la part central del web) i les de pagament (que apareixeran amb una marca d'aigua). Les condicions d'ús s'especifiquen en cada imatge, però la majoria d'elles permeten la seva utilització excepte en casos concrets (Com per exemple vendre i distribuir la mateixa imatge). Per a descarregar les imatges gratuïtes us haureu de fer usuaris del web.

Ves a Stock.xchng

La xarxa social ofereix un ampli ventall d'imatges de gran qualitat amb llicència creative commons. Només cal fer servir la cerca avançada amb el filtre "creative commons". Les condicions d'ús concretes s'especificaran en cada imatge que trobem. Trobareu informació ampliada sobre com fer servir flickr i sobre les llicències creative commons al recurs "FLICKR i els drets d'autor".

Ves a flickr

El cercador d'imatges de google permet fer una cerca avançada i filtrar les imatges etiquetades per a reutilitzar. Un cop trobem la imatge caldrà determinar exactament sota quin tipus de llicència es troba.

Ves a google imatges

Aquest web permet trobar imatges lliures de drets en alta resolució i fotografies d'stock editorial. Getty Images compta amb una galeria superior als 80 milions d'imatges.

Ves a Getty Images

Qui estigui interessat en conèixer altres bancs d'imatges ho pot fer accedint a la notícia 41 bancs d'imatges on trobar fotografies lliures de drets.

field_vote: 

Congrés d'Associacions de Barcelona, un espai de debat i reflexió

Imatge principal a portada: 
congresassociacionsbcn, flickr
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

El passat 22 d’octubre es va donar el tret de sortida al 2n Congrés d’Associacions de Barcelona. Aquest esdeveniment, organitzat pel Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), es desenvoluparà entre els mesos d’octubre i maig de 2011. Durant aquest període, totes les entitats de primer, segon i tercer nivell, les fundacions i la ciutadania de Barcelona interessades en reflexionar entorn al teixit associatiu i el seu enfortiment poden participar en els diferents debats que s’organitzen a nivell territorial i sectorial.

Imatges secundàries: 
congresassociacionsbcn, flickr
congresassociacionsbcn, flickr
Subtitols: 
Contingut i finalitat
Precedents del 2n Congrés i perspectives de futur
Continguts: 

Enguany, el Congrés gira entorn a tres eixos i 10 ponències proposades per l’organització després d’un procés participatiu.

 1. Reconeixement del sector associatiu

2. El finançament del sector associatiu

3. Els espais i equipaments

Les reflexions i aportacions recollides en els debats organitzats seran la base per l’elaboració d’un document marc que traci les línies de treball i mesures de suport al teixit associatiu durant el període 2011-2015. Posteriorment, aquest document se sotmetrà a votació i els acords assolits en el procés congressual no només suposaran l’acte de cloenda del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona al mes de maig de 2011, sinó que marcaran les línies d’actuació del moviment associatiu de la ciutat i de l’Ajuntament durant la propera legislatura.

El CAB pretén consolidar aquest esdeveniment i realitzar un procés similar a aquest cada quatre anys. I és que del 1er Congrés d'Associacions de Barcelona, desenvolupat durant el juny de 2001 i el novembre de 2002, a aquest 2on han passat vuit anys. Algunes de les propostes que van sorgir en aquesta trobada, recollides al document "33 idees clau del Primer Congrés de les Associacions de Barcelona", continuen sent un repte tant per al sector associatiu i de voluntariat barceloní, com per al català. A continuació es detallen alguns d'aquests:

 • la coordinació i el treball en xarxa entre les entitats, amb l'administració pública i amb el teixit empresarial
 • la participació interna a les entitats
 • la dependència de les entitats entorn el finançament públic

Tot i així, en aquests vuit anys hi ha hagut un avenç en la millora i l'enfortiment del teixit associatiu de Barcelona. La pròpia creació del CAB i l'aprovació del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona són alguns exemples d'aquest avançament. Tanmateix, cal continuar treballant per a la construcció d'un sector fort, estable i amb reconeixement dels agents externs, però també dels interns.

field_vote: