Per què un Portal de transparència i com construir-lo?

Autor/a: 
Marta Fontanals Grau
 Font:
Font:

Per què un Portal de transparència i com construir-lo?

Resum: 

"Donar molta informació és la millor manera d’amagar informació".

A l'hora de començar a construir el nostre portal de transparència, és fonamental partir d'aquesta premissa paradoxal sobre la informació: l'excés d'informació, desinforma.

L'1 de juliol del 2015 va entrar en vigor la Llei catalana de Transparència, i malgrat, actualment, encara no ha sortit publicat el Reglament que aclareixi molts dels interrogants que la societat civil té sobre les exigències i procediments en el seu compliment, apuntem cinc pinzellades que ens la facin més entenedora.

Per què una Llei de Transparència?

Augmentar la confiança social, avançar cap a una gestió des de la confiança. Aquesta és la principal raó de ser de la Llei de Transparència.

No pretén ser un instrument que instauri la confiança a la força, sinó ser el mitjà amb el qual construir-la progressivament. Si expliquem allò que fem, com ens comportem i exposem tant allò positiu com negatiu, ens alimentarem de legitimitat i credibilitat, i portarà a digerir una confiança vers nosaltres.

Si volem aconseguir una bona relació de confiança, no podem deixar-nos endur per la cultura de l'èxit, és a dir, no podem embriagar-nos només dels nostres punts forts i amagar els més febles. És en aquest sentit, doncs, que la Llei de Transparència cobra sentit.

Immersos en ple desenvolupament d'una cultura de la transparència a l'organització, l'obligatorietat de compliment de la Llei esdevé una bona ocasió per fer un exercici d’autogestió que, com a entitat, ens permeti millorar.

Quines entitats hi estan obligades?

La Llei exigeix de forma diferent a les entitats en funció del volum de fons públic que gestionin.

Així, és obligatori el compliment de la Llei per a aquelles entitats privades (empresa o tercer sector) que rebin ajuts o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000€ o bé, quan més del 40% del total dels seus ingressos anuals provinguin d'ajuts públics, sempre i quan assoleixin com a mínim la quantitat de 5.000€.

Ara per ara, no existeix cap règim sancionador per a les entitats, no obstant es preveu una progressiva exigència del compliment de la Llei en futures convocatòries d'ajuts públics.

Per què construir un portal de transparència?

Diferents motius expliquen el perquè cal construir un portal de transparència:

 • Coacció: el compliment obligatori de la Llei, segons la qual s'ha de disposar d'un espai web on penjar la informació.
 • Possibilitat de compartir informació per tal de generar confiança i crear processos més participatius.
 • Estandardització de la informació pública per part de les entitats.
 • Coherència organitzativa: exercici d'ordenació de la pròpia informació que ens servirà per detectar incoherències.
 • No hi ha res a amagar: transmetre una bona imatge a la societat.
 • Eina de comunicació i participació.

Quins són els requisits mínims a l'hora de construir un bon portal de transparència?

Tot lector que accedeixi al nostre portal de transparència ha de poder trobar la resposta als següents interrogants:

 • Qui hi ha al darrera de l'organització?
 • Què fa i per què?
 • A qui dirigeix les actuacions?
 • Com es finança?
 • Quin impacte social té?
 • Com treballa?

Segons l'Article 8 de la Llei catalana de Transparència, sis tipus de documents conformen els requisits mínims per a que un bon portal de transparència compleixi amb la Llei:

 • Informació sobre contractes i convenis amb administracions públiques.
 • Subvencions i ajuts públics detallant l’import, objecte, finalitat i beneficiaris.
 • Pressupostos anuals i informació actualitzada de l’execució.
 • Retribucions i indemnitzacions d’alts càrrecs i màxims responsables.
 • Estructura organitzativa i organigrama actualitzat, amb perfils i trajectòries professionals.
 • Auditoria tancada.

Com disposar la informació al nostre portal de transparència?

La informació s'ha de distribuir de tal manera que faciliti la curiositat al lector, tenint present que no tots els lectors estan involucrats de la mateixa manera amb l'organització.

Dins una organització es poden trobar tres tipus d'"involucrats": el continu, el puntual i el que no té cap contacte habitaul ni directe.

Per tant, per tal que cadascun d'aquests tres tipus pugui aprofundir segons l'interessi, la metodologia més òptima a l'hora de disposar la informació és "en cascada". Distribuir la informació per nivells de profunditat porta a construir una relació de confiança amb l'organització.