Aclariment de la Direcció General de Tributs relatiu als arrendaments dels habitatges assistencials

 Font:
Font:

Aclariment de la Direcció General de Tributs relatiu als arrendaments dels habitatges assistencials

Resum: 

Recentment s'ha publicat una consulta vinculant efectuada a la Direcció General de Tributs del Ministeri d'Economia i Hisenda que aclareix el criteri que l'Administració Tributària ha d'aplicar respecte a l'IVA dels habitatges que lloguen les entitats no lucratives per tal de cobrir les necessitats en aquest sentit de les persones a les quals assisteixen.

Amb la publicació de la consulta vinculant de la Direcció General de Tributs del MEH núm. V1460-10, amb data de sortida 28/06/2010, queden aclarits de manera determinant els criteris que ha d'aplicar l'administració de Hisenda Pública respecte a l'aplicació de l'exempció de l'IVA per arrendament d'habitatge habitual que fins ara causava certs problemes d'interpretació de la normativa d'aquest impost en el cas de que el titular del contracte de lloguer fos una associació o fundació.
Segons la llei de l'IVA, es consideren exempts d'aquest impost els arrendaments dels edificis o parts d'aquests que estiguin destinats exclusivament a habitatge, inclosos places d'aparcaments i annexos accessoris a aquestes, i els mobles arrendats conjuntament amb aquells. Tot i que l'ús de l'immoble com a habitatge és un requisit necessari, això no és suficient per poder aplicar l'exempció. El problema ve quan les entitats no lucratives que lloguen els immobles per destinar-los a la seva activitat assistencial són les titulars dels respectius contractes d'arrendament. En ser les titulars del contracte persones jurídiques (que no tenen capacitat objectiva per "viure" en un immoble) i no persones físiques, en molts cops l'Agència Tributària interpretava que l'exempció no era d'aplicació, i obligava al propietari a facturar amb IVA, i a l'entitat a assumir aquest cost addicional.
Però amb aquesta consulta vinculant es deixa clar que l'aplicació final de l'exempció de l'immoble llogat com a habitatge habitual dependrà de l'ús final que se li doni a aquest immoble, és a dir, si efectivament aquest serà utilitzat com a habitatge i sempre i quan aquesta cessió de l'ús posterior no es faci amb l'objecte d'exercir una activitat empresarial o professional ni es faci a títol onerós.
Per tant, quan l'entitat titular del contracte d'arrendament no actuï com a empresari ni professional, perquè realitzi exclusivament lliurament de béns i/o serveis a títol gratuït (i que en conseqüència, sigui consumidor final a efectes de IVA), caldrà aplicar l'exempció en l'arrendament de l'habitatge, independentment de si aquest consumidor final permet l'ús de l'habitatge a altres persones.
En cas contrari, és a dir, si l'entitat exerceix activitats que li permetin recuperar l'IVA o cobra al seu torn un lloguer per l'ús de l'habitatge, no procedirà aplicar l'exempció, i la operació tributarà al tipus general de l'IVA, actualment d'un 18%.

Afegeix un comentari nou